Garančný fond pre vklady a investície

Ochrana fondov retailových (individuálnych) klientov 

Saxo Bank je členom dánskeho garančného fondu pre vkladateľov a investorov. 

V prípade, že dánska banka (vrátane Saxo Bank) pozastaví svoje platby alebo vyhlási bankrot, klientske hotovostné vklady sú garantované fondom až do výšky 100,000 EUR. 

Hotovostné vklady sú počítané ako čistá disponibilná hotovosť po odpočítaní všetkých dlhov banke. 

Vo všeobecnosti na cenné papiere nebude mať dopad pozastavenie platieb alebo nútená likvidácia, a tieto cenné papiere budú vrátené klientovi. V prípade, že dánska banka (vrátane Saxo Bank) nebude schopná vrátiť cenné papiere držané vo svojej bezpečnej úschove, v správe, alebo pod svojim riadením, Garančný fond pokryje takéto záväzky do výšky 20,000 EUR na jedného klienta. 

Garančný fond pre vkladateľov a investorov 

Pre ďalšie informácie o garančnom fonde a krytí, a aktualizovaný zoznam členov garančného fondu, prosím, kliknite tu

Ochrana fondov inštitucionálnych (firemných) klientov 

Ochrana hotovosti v prípade insolventnosti Saxo Bank: 

Inštitucionálni klienti sú podľa ich štatútu ako licencované finančné inštitúcie, a v prípade nesolventnosti Saxo Bank ich hotovosť nie je krytá. 

Pojem hotovosť v tomto prípade zahŕňa aj očistenú hodnotu derivátových pozícií. 

Ochrana cenných papierov v prípade insolventnosti Saxo Bank: 

Ak je možné cenné papiere držané Saxo Bank získať späť, budú všetky vrátené od správcu na účet White Label klienta. 

To, že cenné papiere bude možné získať späť, je garantované dánskym zákonom finančných služieb, paragraf 72, ktorý vyžaduje od dánskych bánk garanciu, že klientske práva k ich cenným papierom sú chránené za každých okolností, aj v prípade insolventnosti.