Podmienky používania

Tieto podmienky použitia („dohoda“) sú aplikovateľné na: (i) internetové stránky, (ii) služby, (iii) obsah, (iv) databázy a (v) informácie (súhrnne označované ako „služby“) spolu s dohodami a softwarom poskytnutými Saxo Bank A/S („Saxo Bank“) tomu, kto má prístup alebo môže mať prístup s použitím internetovej stránky Saxo Bank, na požiadanie v tlačenej podobe.  Obsah a informácie zahrnuté v týchto službách sú poskytované Saxo Bank a treťou stranou – jej dodávateľmi (súhrne označeným „poskytovatelia informácií“). Tieto služby sú sprístupňované subjektom Saxo Bank za následne uvedených podmienok a okolností.

Dohoda

Používaním služieb vyjadrujete váš súhlas s podriadením sa podmienkam tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte, Saxo Bank nie je ochotná poskytnúť vám prístup k službám a musíte okamžite prestať používať služby.

Súhlasíte s tým, že Saxo Bank môže kedykoľvek zmeniť túto dohodu podľa jej vlastného uváženia a bez toho, aby vás na to predtým upozornila. Takéto zmeny budú zverejnené online a vstúpia do platnosti ich publikovaním. Musíte si pravidelne znovu pozrieť túto dohodu, aby ste sa ubezpečili, že ste zoznámený s jej aktuálnymi podmienkami a okolnosťami. Vaše nepretržité používanie služieb bude považované za vyjadrenie vášho súhlasu tejto dohody, a vaše nepretržité používanie služieb, podľa akejkoľvek zmeny tejto dohody bude považované za vyjadrenie vášho súhlasu s dohodou v jej pozmenenej podobe. Ak nesúhlasíte so zmenami, musíte oznámiť Saxo Bank písomne alebo telefonicky váš nesúhlas a prerušiť vaše používanie služieb.

Používanie služieb

Tieto služby sa považujú za určené pre vašu osobnú potrebu a nie pre obchodné účely.

Používaním vyššie uvedených služieb a softwaru dodaného Saxo Bank potvrdzujete váš súhlas s tým, že:

  1. Je zakázané používať, skladovať, reprodukovať, zobrazovať, meniť, predávať, publikovať, prenášať a šíriť, alebo obchodne využívať služby bez predošlého písomného súhlasu Saxo Bank a/alebo tretej strany – poskytovateľa(ov) informácií;
  2. Saxo Bank a/alebo ktorákoľvek tretia strana – poskytovateľ(ia) informácií si vyhradzujú právo na vlastníctvo informácií (vrátane, ale neobmedzene na, všetky/ých práva duševného vlastníctva ako sú: patenty, obchodné značky, značky služieb, autorské práva, práva na databázu, práva na miestopis, priemyselný dizajn, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné názvy, logá, dizajny, symboly, emblémy, odznaky, slogany, výkresy, plány a iné identifikujúce materiály, vo všetkých podobách , ktoré sú alebo nie sú zaregistrované, alebo umožňujú registráciu a akékoľvek iné práva týkajúce sa duševného vlastníctva v súlade s aplikovateľnými zákonmi) spočívajúce v službách alebo sa vzťahujúce k službám.
  3. Nesmiete používať informácie na žiadny nezákonný alebo neautorizovaný účel. 
  4. Použitie a interpretácia služieb vyžaduje schopnosti a úsudok, a preto musíte zakaždým pri použití služieb používať váš vlastný úsudok. 
  5. Ste zodpovedný za všetky urobené vyhlásenia a činnosti alebo zanedbania, ku ktorým dôjde  v čase používania vášho identifikačného mena (alebo „užívateľského mena“) a hesiel.  Ste zodpovedný za ochranu a zabezpečenie vášho užívateľského mena a hesla pred neautorizovaným použitím a odhalením. Ak si budete vedomý, alebo ak si budete myslieť, že došlo k porušeniu bezpečnosti ktorejkoľvek vašej informácie uloženej na internetovej stránke Saxo Bank, ako je krádež alebo neautorizované používanie vášho užívateľského mena, hesla, alebo akejkoľvek ďalšej informácie, okamžite o tom upovedomte Saxo Bank.
  6. Služby a software budú pripravené len pre informačné účely bez ohľadu na špecifické investičné ciele užívateľa, finančnú situáciu, alebo zámery a Saxo Bank nepovedie žiadne konanie na ich základe. Tento materiál nesmie byť chápaný ako odporúčanie; alebo ako ponuka na kúpu alebo predaj; alebo nabádanie na ponuku kúpy alebo predaja akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu, alebo nástroja; alebo na účasť v konkrétnej obchodnej stratégii v akejkoľvek kompetencii, v ktorej by takáto ponuka, nabádanie alebo obchodná stratégia bola ilegálna.  Niektoré transakcie, vrátane tých, ktoré zahŕňajú termínované obchody – Futures, opcie a ostatné komplexné deriváty, sa vyznačujú zvýšením obsiahnutého rizika a nie sú vhodné pre všetkých investorov.
  7. Skutočnosť, že vám Saxo Bank sprístupnila služby, nepredstavuje žiadne odporúčanie na zahájenie špecifickej transakcie, ani nepredstavuje vyjadrenie toho, žeby bol niektorý produkt, popísaný na internetovej stránke, vhodný pre vás.  Mnoho z produktov, popísaných v službách, zahŕňajú značné riziká a nesmiete zahajovať transakcie bez toho, aby ste plne pochopili všetky takéto riziká a nezávisle ste určili, že takého transakcie sú pre vás vhodné. Akákoľvek diskusia o obsiahnutých rizikách s ohľadom na ktorýkoľvek produkt, nemôže byť považovaná za zrozumiteľné odhalenie všetkých rizík alebo za kompletnú diskusiu, v ktorej boli uvedené všetky riziká. Nesmiete chápať žiaden tu uvedený materiál ako podnikateľskú, finančnú, investičnú, zabezpečujúcu, obchodnú, právnu, regulačnú, daňovú alebo účtovnú radu. 

Skončenie

Saxo Bank môže kompletne, podľa vlastného uváženia, zmeniť alebo prerušiť čiastočne alebo úplne ktorúkoľvek zo služieb uvedených v bodoch (i) až (v), ktoré sú predmetom tejto dohody, a to kedykoľvek a bez predošlého upozornenia.

Vzdanie sa záruk

Saxo Bank a poskytovateľ(ia) služieb sa výslovne vzdáva všetkých záruk akéhokoľvek druhu, explicitných alebo implicitných, zahrňujúc bez obmedzenia akúkoľvek záruku obchodovateľnosti, spôsobilosti na špecifický účel alebo nepriestupkovosti.

Vzhľadom k tomu, že poskytovaná služba bola získaná od domnelo spoľahlivých zdrojov, služby sú poskytované „AKO SÚ“, a Saxo Bank a/alebo ktorákoľvek tretia strana – poskytovateľ(ia) služieb poskytuje služby bez zodpovednosti za presnosť a správnosť.  Používaním služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že chyby a/alebo zanedbania v tejto informácii nesmú byť dôvodom na nároky, požiadavky alebo spôsobovať akýkoľvek postup proti Saxo Bank alebo poskytovateľovi(om) informácií.

Obmedzené ručenie

Ani Saxo Bank, ani žiadna jej tretia strana – poskytovateľ informácií nemôže byť zodpovedná za priame, nepriame, špeciálne alebo následné poškodenie spôsobené na základe alebo v súvislosti s touto dohodou, alebo vzniknuté používaním alebo nedostupnosťou služieb, vrátane ale neobmedzene na škody za stratu profitov, použitia, údajov alebo ďalšie nehmatateľné škody, aj keď bola táto strana upozornená na možnosť týchto škôd.

Rôzne

Súhlasom s podmienkami používania služieb a softwaru potvrdzujete a súhlasíte s tým, že Saxo Bank si v záujme bezpečnosti vyhradzuje právo na zaznamenávanie telefónnych hovorov, internetových komunikácií, vrátane diskusií, a akékoľvek stretnutia medzi vami a Saxo Bank.

Ďalej súhlasíte, že Saxo Bank si vyhradzuje právo monitorovať vaše používanie služieb na internetovej stránke, a že výsledné informácie môžu byť použité Saxo Bank pre jej vnútorné podnikateľské účely.

Akékoľvek nároky vyplývajúce z tejto dohody sa budú riadiť a ponímať v súlade so zákonmi Dánska a budú patriť do výhradnej jurisdikcie  dánskych súdov.