Odmietnutie zodpovednosti

Všeobecne

Tieto internetové stránky sú dostupné z celého sveta, tu uvádzané informácie sa však týkajú spoločnosti Saxo Bank A/S a nie konkrétnej krajiny. Všetci klienti budú vstupovať do priameho vzťahu so spoločnosťou Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú preto uzatvárané so spoločnosťou Saxo Bank A/S a budú teda podliehať dánskym zákonom.

Všetky fakty, hodnotenia, analýzy, predpovede, názory a ďalšie informácie (ďalej spoločne len „informácie“) zverejnené:

 • spoločnosťou Saxo Bank A/S,
 • ktorýmkoľvek majiteľom, dcérskou alebo sesterskou spoločnosťou alebo pobočkou Saxo Bank A/S a
 • ktorýmkoľvek riaditeľom, predstaviteľom, zamestnancom alebo zástupcom vyššie uvedených

(ďalej spoločne len „skupina Saxo Bank“)

či už na internetových stránkach skupiny Saxo Bank, na internetových stránkach tretích strán, v marketingových materiáloch, informačných spravodajcoch, v jednotlivých e-mailoch a listoch, v rámci prednášok, jednotlivých rozhovorov alebo v akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej forme (ďalej spoločne len „publikácia“), sú poskytované len pre informačné a marketingové účely.

S výnimkou prípadov, keď je tak výslovne uvedené, nie je možné žiadnu z publikácií skupiny Saxo Bank interpretovať ako ponuku (alebo návrh ponuky):

 • kúpiť alebo predať akúkoľvek menu, produkt alebo finančný nástroj,
 • učiniť akúkoľvek investíciu, alebo
 • zapojiť sa do konkrétnej obchodnej stratégie.

(ďalej spoločne len „ponuky“).

Bez ohľadu na tvrdenie, či prehlásenie tvrdiace opak (nevynímajúc výslovné prehlásenia, či tvrdenia) nie je možné žiadnu publikáciu skupiny Saxo Bank v žiadnej jurisdikcii, kde je to nezákonné, interpretovať ako ponuku. Žiadna takáto údajná ponuka nebude ako ponuka skupinou Saxo Bank uznaná.

 Zrieknutie sa zodpovednosti: „Aj napriek tomu, že táto internetová stránka je prístupná na celom svete, informácie, ktoré sú na nej uvedené, sa vzťahujú na Saxo Bank A/S a nie špecificky na ktorúkoľvek krajinu. Všetci zákazníci nadviažu zmluvné vzťahy priamo so Saxo Bank A/S a všetky zákaznícke zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto budú podliehať dánskym právnym predpisom.“

Odmietnutie záruk

Skupina Saxo Bank vyvíja primerané úsilie, aby svoje informácie získavala zo spoľahlivých zdrojov, všetky publikácie sú však poskytované „tak ako boli získané“, bez akýchkoľvek záruk (výslovných alebo implikovaných) a skupina Saxo Bank sa voči príjemcovi zrieka akejkoľvek zodpovednosti za prípadnú neúplnosť, nepresnosť, nevhodnosť alebo irelevantnosť akéhokoľvek publikovania. Skupina Saxo Bank sa konkrétne vo vzťahu ku ktorémukoľvek predplatiteľovi, klientovi, partnerovi, dodávateľovi, protistrane alebo inému príjemcovi zrieka zodpovednosti za:

 • presnosť akýchkoľvek informácií o tržných hodnotách,
 • akékoľvek omeškanie, nepresnosť, chybu, výpadok alebo opomenutie pri poskytovaní informácií o tržných hodnotách a
 • akékoľvek prerušenie poskytovania informácií o tržných hodnotách.

Publikácie skupiny Saxo Bank sa po zverejnení ďalej neaktualizujú a vzhľadom k meniacim sa okolnostiam sa môžu v závislosti na konkrétnom type informácie stať v priebehu niekoľkých sekúnd, minút alebo dní nepresnými a prípadne aj zavádzajúcimi. Skupina Saxo Bank neposkytuje na takéto publikovanie žiadnu záruku a voči žiadnemu z príjemcov nie je zodpovedná za ich aktuálnosť.

Pokiaľ sa informácie obsiahnuté v publikácii stanú neaktuálnymi, skupina Saxo Bank nie je povinná:

 • publikáciu aktualizovať, 
 • informovať príjemcu publikácie, ani
 • vykonávať akékoľvek iné kroky.

Akákoľvek publikácia môže vyjadrovať osobné stanovisko autora a nemusí odrážať názory skupiny Saxo Bank. Skupina Saxo Bank si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia a bez (predchádzajúceho alebo následného) upozornenia akúkoľvek publikáciu alebo ktorúkoľvek informáciu kedykoľvek stiahnuť alebo pozmeniť.

Odmietnutie odporučenia

Skupina Saxo Bank neberie v žiadnej zo svojich publikácií do úvahy investičné ciele, špeciálne investičné zámery, finančnú situáciu, ani špecifické potreby a požiadavky konkrétneho príjemcu. Pokiaľ teda nie je výslovne uvedené inak, sú všetky publikácie skupiny Saxo Bank určené len na informačné, prípadne marketingové účely a nemali by byť chápané ako:

 • rady týkajúce sa obchodných, finančných, investičných, právnych, regulačných,
 • daňových alebo účtových záležitostí ani rady týkajúce sa zabezpečenia rizika, odporúčania alebo námety týkajúce sa obchodovania,
 • ani ako akýkoľvek iný typ ponuky na konkrétne jednanie, investovanie alebo rozloženie investícií

(ďalej spoločne len „odporúčanie“).

Skupina Saxo Bank nezodpovedá za žiadnu stratu utrpenú v dôsledku investície uskutočnenej na základe domnelého odporúčania.

Bez ohľadu na tvrdenie alebo prehlásenie tvrdiace opak (nevynímajúc výslovné prehlásenia alebo tvrdenia) nie je možné žiadnu z publikácií (vrátane prípadných odporúčaní) interpretovať ako záruku (výslovnú ani implikovanú), že príjemca dosiahne pri obchodovaní podľa obchodnej stratégie uvedenej v danej publikácii zisk, ani že príjemca pri obchodovaní podľa obchodnej stratégie uvedenej v danej publikácii neutrpí stratu. Skupina Saxo Bank zodpovedá (v súlade s odstavcom „Obmedzenie zodpovednosti“ uvedeným nižšie) len za prípadné odporúčania, ktoré by nespĺňali primeraný profesionálny štandard.

Upozornenie na riziká

Obchodovanie s produktmi a službami skupiny Saxo Bank môže viesť k stratám alebo ziskom. Predovšetkým obchodovanie s produktmi využívajúcimi finančnú páku, ako napr. s cudzími menami, finančnými derivátmi a komoditami, môže byť veľmi špekulatívne a straty aj zisky môžu prechádzať dramatickými a rýchlymi zvratmi.

Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov.

Pokiaľ sa v publikácii spomínajú riziká, týkajúce sa konkrétneho produktu alebo služby, nie je možné také prehlásenie interpretovať ako úplné informovanie o všetkých rizikách ani ako úplný popis všetkých rizík s daným produktom alebo so súvisiacou službou a skupina Saxo Bank každému príjemcovi, ktorý zvažuje obchodovanie s jej produktmi alebo službami, dôrazne odporúča pred realizáciou investície alebo transakcie využiť služieb vhodného finančného poradcu a priebežne to s ním konzultovať.

Obmedzenia dané miestnymi predpismi

Publikácie skupiny Saxo Bank sú prístupné z celého sveta. Informácie uvádzané v týchto publikáciách sú však určené len príjemcom v krajinách, kde ich použitie nie je v rozpore s miestne platnými zákonmi a predpismi. Žiadne produkty a služby uvádzané v publikáciách skupiny Saxo Bank nie sú dostupné príjemcom v krajinách, kde by tieto produkty alebo služby boli porušením záväzných predpisov alebo zákonov.

Za dodržanie všetkých platných zákonov a predpisov zodpovedá výhradne príjemca, ktorý daný produkt alebo službu skupiny Saxo Bank využíva alebo požaduje.

Používanie internetových stránok

Akékoľvek použitie internetových stránok skupiny Saxo Bank podlieha „Podmienkam použitia“ v ich aktuálnom znení, ktoré sú k dispozícii na adrese www.saxobank.com/legal/terms-of-use a ďalej tiež ustanoveniam o „Ochrane autorských práv“, ktoré sú vo svojom aktuálnom znení k dispozícii na adrese www.saxobank.com/legal/copyright. Oba tieto dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Odmietnutia zodpovednosti.

Skupina Saxo Bank nie je voči žiadnej osobe alebo subjektu zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú prístupom alebo nemožnosťou prístupu na akejkoľvek internetovej stránke skupiny Saxo Bank. Toto obmedzenie zahŕňa okrom iného tiež škody na výpočtových zariadeniach a počítačových systémoch spôsobené počítačovým vírusom, škodlivým softvérom alebo iným škodlivým počítačovým programom.

Získavanie informácií na internetových stránkach skupiny Saxo Bank nezakladá zákaznícky vzťah a skupine Saxo Bank nevzniká na základe skutočnosti, že akákoľvek osoba alebo subjekt získavali zo stránok skupiny Saxo Bank informácie, voči týmto osobám alebo subjektom žiadnu povinnosť ani zodpovednosť.

Rozpory v prekladoch

Skupina Saxo Bank vydáva kvôli väčšiemu pohodliu užívateľov svoje publikácie v celom rade jazykov. Ak nastane rozpor medzi originálnym anglickým textom a akýmkoľvek prekladom, platí originálny anglický text.

Všetkým príjemcom odporúčame, aby si pozorne prečítali originálny anglický text predtým, než začnú postupovať podľa jeho prekladu. 

V prípade neúplného alebo nepresného prekladu originálneho anglického textu do iného jazyka nevzniká skupine Saxo Bank voči žiadnemu príjemcovi žiaden záväzok ani zodpovednosť.

Vzťahy s klientmi

Pri podávaní žiadosti o otvorenie účtu u ktoréhokoľvek subjektu v rámci skupiny Saxo Bank podlieha každý žiadateľ príslušnému súboru obchodných podmienok. Predpokladá sa, že všetci žiadatelia aj klienti sa oboznámili s obchodnými podmienkami a súvisiacimi zásadami, ktoré sa vzťahujú na nich a na ich vzťah s daným subjektom skupiny Saxo Bank a porozumeli im.

Návšteva internetových stránok alebo získanie publikácie skupiny Saxo Bank nezakladá zákaznícky vzťah a skupine Saxo Bank nevzniká na základe týchto skutočností voči ktorejkoľvek osobe alebo subjektu žiadna povinnosť ani zodpovednosť.

Služby poskytované tretími stranami

Osoby alebo subjekty, ktoré nie sú súčasťou skupiny Saxo Bank, môžu na internetových stránkach skupiny Saxo Bank inzerovať prostredníctvom odkazov, banerov alebo inak. Skupina Saxo Bank nenesie žiadnu zodpovednosť za ponuky, informácie alebo jednania ktorejkoľvek takej tretej strany. Pokiaľ sa návštevník internetových stránok skupiny Saxo Bank rozhodne postupovať podľa takej reklamy, koná tak úplne na svoje vlastné riziko.

Obmedzenie zodpovednosti

Pokiaľ sa skupina Saxo Bank kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prípadov, že sa akékoľvek ustanovenie tohto Odmietnutia zodpovednosti v akejkoľvek miere a z akéhokoľvek dôvodu stane alebo je neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, stane zodpovednou za stratu utrpenú akoukoľvek osobou a/alebo subjektom, bude zodpovednosť skupiny Saxo Bank obmedzená na riadne doloženú priamu stratu, ktorú daná osoba alebo subjekt utrpeli. Aby sa predišlo pochybnostiam, odškodné okrem iného nebude zahŕňať náhradu vedľajšej škody a náhradu následnej škody, náhradu škody za premárnenú príležitosť, náhradu škody za ušlý zisk, zákonné odškodnenie, formálne odškodnenie, odškodnenie nad rámec, reštitučnú náhradu alebo náhradu škody za nútené vrátenie ziskov dosiahnutých nelegálnym alebo neetickým jednaním, odškodnenie nákladov, vrátane súdnych poplatkov a odškodnenie za akúkoľvek ďalšiu nepriamu stratu.

Stret záujmov

V snahe zabrániť stretom záujmov, zaviedla skupina Saxo Bank príslušné obchodné postupy, vrátane postupov použiteľných pre prieskum a analýzu, ktoré zaručujú objektivitu výskumných štúdií. Výskumné štúdie skupiny Saxo Bank nie sú nikdy sprístupňované subjektu, ktorý je predmetom analýzy, napr. vydavateľom cenných papierov alebo iným a nie sú s ním ani diskutované.

Skupina Saxo Bank môže držať, získavať, postupovať alebo uskutočňovať obchodné pozície v cenných papieroch, devízach alebo iných finančných nástrojov, ktorými sa výskumné štúdie zaoberajú.

Skupina Saxo Bank môže pri všetkých produktoch a službách, ktoré nie sú obchodované na burze (napr. OTC produkty, ako sú cudzie meny a CFD) pôsobiť ako tvorca trhu a môže sa preto stať, že bude pri týchto produktoch v akomkoľvek obchode uskutočnenom zákazníkmi obchodnou protistranou.

Skupina Saxo Bank sa nezaoberá korporátnym financovaním. Žiaden z riaditeľov, predstaviteľov alebo zástupcov skupiny Saxo Bank, tj. osôb, ktoré sú zodpovedné za správy o analýzach, nedostáva teda v súvislosti s uverejnením akejkoľvek analýzy odmenu.

Súkromie a používanie osobných údajov

Pri zakladaní Demo alebo Live účtu u ktoréhokoľvek subjektu skupiny Saxo Bank, bude tento subjekt pre administratívne, komerčné alebo právne účely požadovať a uchovávať informácie o užívateľovi vrátane, okrem iného, mena a adresy. Skupina Saxo Bank môže ďalej kvôli posúdeniu úverovej schopnosti požadovať niektoré finanční informácie a e-mailovou adresu užívateľov, aby im mohla prostredníctvom e-mailu zaslať prihlasovacie informácie. E-mailová adresa užívateľov nebude poskytnutá tretím stranám, ale ktorýmkoľvek subjektom skupiny Saxo Bank môže byť využitá na propagáciu produktov a služieb skupiny. Každý užívateľ, ktorý si neželá dostávať takýto marketingový materiál, sa môže odhlásiť kliknutím tu.

Skupina Saxo Bank je zo zákona povinná zaobchádzať s osobnými údajmi ako s dôvernými a bez riadneho zákonného dôvodu nesmie akékoľvek osobné údaje používať ani ich odovzdávať ďalej.

Táto úplná ochrana sa týka všetkých osobných údajov. Osobné údaje budú sprístupnené len takým tretím stranám, ako sú správne alebo súdne orgány, pokiaľ tak bude skupina Saxo Bank nútená urobiť v súlade s príslušným zákonom, alebo pokiaľ registrovaný poskytol písomný súhlas s takým sprístupnením. Registrovaný môže taký súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť jeho rozsah.

Bez toho, aby vyššie uvedené bolo dotknuté, skupina Saxo Bank môže zverejniť nasledujúce informácie:

 • všeobecné údaje o zákazníkoch, ako je meno, adresa a osobné registračné číslo, spoločnostiam, ktoré pre skupinu Saxo Bank vykonávajú administratívne úkony.
 • všeobecné údaje o korporátnych zákazníkoch finančným inštitúciám podliehajúcim povinnosti zachovávať služobné tajomstvo za účelom marketingových a poradenských služieb.

V súlade s ustanoveniami dánskeho zákona o spracovaní osobných údajov má každý zákazník skupiny Saxo Bank právo byť informovaný o údajoch, ktoré o ňom skupina Saxo Bank uchováva. Skupina Saxo Bank môže za poskytnutí takej informácie písomnou formou zaregistrovaným účtovať poplatok v súlade so sadzbami stanovenými dánskym ministerstvom spravodlivosti.

Pokiaľ sa ukáže, že údaje o registrovanom uchovávané skupinou Saxo Bank sú nepresné alebo zastarané, skupina Saxo Bank registrované dáta ihneď na žiadosť registrovaného opraví. Registrovaný tiež môže svoje údaje sám zmeniť tak, že priamo kontaktuje skupinu Saxo Bank. Otázky a iné záležitosti môžete adresovať skupine Saxo Bank na stránke Kontakty.

Dohľad

Skupina Saxo Bank je pod dohľadom dánskeho finančného dozorného orgánu (dánsky: „Finanstilsynet“) a podlieha dánskemu vládnemu nariadeniu o osvedčených obchodných postupoch pre finančné podnikanie.

Spory

Toto Odmietnutie zodpovednosti a akýkoľvek spor z nej vyplývajúci alebo s ním súvisiaci, vrátane sporov týkajúcich sa jeho zákonitosti, právnej platnosti, záväznosti (vrátane zavedenia) a vymoženosti práva, rozhodne výhradne len obvodný súd v Kodani v Dánsku výhradne podľa dánskych zákonov. Skupina Saxo Bank si, ale vyhradzuje právo začať súdne riadenie kdekoľvek to bude považovať za vhodné, menovite tam, kde žalovaná strana vlastní majetok, ale aj inde.