• Bezplatná analýza forexových opcií

     

    Saxo Bank zverejňuje zdarma informácie o medzibankovom trhu OTC FX opcií. Poskytujeme pohľad na agregované dáta o pozíciách klientov.

Inovatívne FX options nástroje

ATM Volatilita

Tzv. implicitné volatility u kontraktov "pri peniazoch" (at-the-money - ATM) sú ceny (z hľadiska volatility) u tých najlikvidnejších FX opčných kontraktov. Významné zmeny na trhu dávajú obchodníkom najavo, že sa zmenili očakávania u budúcej cenovej variability podkladového FX spotového trhu.Pomery retailových pozícií

Pomery retailových pozícií znázorňujú, aké držia retailoví obchodníci u každého menového páru pozície (nie mimoburzovné).

Okrem kombinovanách retailových pozícií majú obchodníci, ktorý čakajú nárast FX spotovej ceny, tendenciu obchodovať long call a short put opce. Obchodníci, ktorý čakajú nárast FX spotovej ceny, majú tendenciu obchodovať short call a long put opcie.

Tento pomer tak ukazuje celkový sentiment u klientov Saxo Bank, ktorý obchodujú s FX opciemi.

Ukazovateľ 25-delta Risk Reversal

Ukazovateľ 25-delta risk reversals znázorňuje rozdiel volatility a takisto ceny medzi put (predajnými) a call (kúpnymi) opciami u najlikvidnejších FX opcií, ktoré sú mimo peniaze (out-of-money) a ktoré sú kótované na mimoburzovom trhu.

Kladné hodnoty ukazovateľa naznačujú, že call opcie sú dražšie než put opcie (ochrana pri raste podkladovej spotovej FX ceny je relativne drahšia). Záporné hodnoty znázorňujú, že sú put opce dražšie ako call opcie (ochrana pri poklese je relativne drahšia).

Významné zmeny na trhu dávajú obchodníkom najavo zmenu očakávania trhu čo sa týka budúceho vývoja podkladového FX spotového kurzu.Mimoburzový objemový index

Saxo Bank sleduje obchodovanie štandarných kontraktov, ktoré sa odohráva na mimoburzovom (over-the-counter - OTC) trhu s FX opciami. Tzv. mimoburzový objemový index znázorňuje objem zobchodovaný za posledných 24 hodín proti kĺzavému dennému priemeru za posledný mesiac.

I keď index nezachycuje všetky toky na mimoburzovom trhu, je barometrom zobchodovaných likvidných kontraktov na rôznych menových pároch. Hodnoty indexu nad 100 odpovedajúcich väčšiemu objemu obchodov ako je priemer, zatiaľ čo hodnoty pod 100 znázorňujú objem nižší než priemer.Tržné pin riziko

Pozície s väčou veľkosťou môžu mať na FX opčnom trhu vplyv na podkladový FX spotový kurz.

Pokiaľ sú strike (uplatňovacie) ceny veľkého nominálneho počtu FX opcií blízko súčasnej spotovej úrovne, môže to mať na spotové ceny až mahnetický vplyv. Tedy že sa spotové ceny môžu pohybovať blízko okolo uplatňovacích cien, pretože držitelia opcií budú agresivne zaisťovať podkladovú deltu.

Saxo Bank v reportu o tržnom pin riziku zobrazuje opcie väčších ve​ľkostí, ktorých platnosť vyprší v nasledujúcich piatich dňoch. Červene označené uplatňovacie ceny ukazujú na významne väčší objem otvorených pozícií, ktoré sa nachádzajú blízko spotovej FX ceny.Implicitní versus historická volatilita

Veľký rozdieľ medzi implicitnou volatilitou (udávanou pre ceny opcií) a historickou volatilitou (realizovanou, tj. skutočnú u pohybov spotových cien) môže byť spôsobený relatívnym precenením alebo nedocenením opcií na trhu.

Uvedené grafy znázorňujú mesačnú historickú volatilitu proti mesačnej ATM volatilite stanovenej podľa ceny opcií na trhu. Stratégie risk revesal versus spot: Risk Reversals znázorňuje relativný rozdiel ceny medzi pit a call opciami.

Graf dokláda historický vzťah medzi mesačným 25-delta risk reversals oproti podkladovému spotovému kurzu. Kladné hodnoty znázorňujú, že call opcie sú ocenené viac než put opcie a u záporných je to naopak.

Aktualizované nástroje nájdete na stránkach tradingfloor.com 

​​

Odmietnutie zodpovednosti

Saxo Bank A/S a/alebo jej dcérske spoločnosti a/alebo pobočky (ďalej len "skupina Saxo Bank") neberú do úvahy vašu finančnú situáciu. Vaše rozhodnutia by ste mali konzultovať so svojimi finančnými poradcami, aby ste úplne pochopili riziko spojené s investíciou, a to ešte pred jej uskutočnením. Skupina Saxo Bank nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá vzišla z investície založenej na odpoveručení, predpovedi alebo inej informácii od zamestnanaca skupiny Saxo Bank, tretej strany, alebo iným spôsobom.

Toto odmietnutie zodpovednosti je súčasťou plnej verzie dokumentu Saxo Bank o odmietnutí zodpovednosti, ktorý nájdete tu.