Zisk na akciu

Zisk na akciu, často známky pod skratkou EPS (z anglického Earnings per share) je pomerový ukazovateľ, ktorý slúži k hodnoteniu ziskovosti akciovej spoločnosti. Pre výpočet zisku na akciu jednoducho vydelíme čistý zisk spoločnosti počtom vydaných kmeňových akcií. EPS slúži ako základný ukazovateľ, z ktorého vychádzajú mnohé ďalšie – napríklad pomer P/E, výplatný dividendový pomer a iné. Výhodou tohto ukazovateľa je jeho jednoduchý výpočet – priamo z účtových výkazov spoločnosti, resp. z výročnej správy.​

Pokiaľ má spoločnosť emitované aj preferenčné akcie, dividendy vyplácané na tieto akcie je potrebné odčítať od čistého zisk ešte pred výpočtom samotného EPS. Dôvodom je kalkulácia zisku pripadajúceho na jednu kmeňovú akciu.​

Určiť správny počet emitovaných akcií môže byť niekedy veľmi ťažké. Ich množstvo sa totiž môže a často sa tiež mení v priebehu účtovného obdobia. Jednou možnosťou je použiť počet akcií k poslednému dňu, presnejší je však výpočet časovo váženého priemeru počtu emitovaných kmeňových akcií. Pokiaľ vezmeme do úvahy tieto faktory, získame matematický vzorec pre výpočet zisku na akciu (EPS):​ 

 

Často sa tiež počíta tzv. zriedený zisk na akciu, ktorý na rozdiel od základného EPS kalkuluje aj s vydanými konvertibilnými dlhopismi, warrantmi a ďalšími emitovanými akciovými nástrojmi, ktoré pripočítava k už vydaným kmeňovým akciám. Z tohto dôvodu býva zriedený zisk na akciu vždy menší alebo rovný základnému EPS (v prípade, že spoločnosť nemá vydané žiadne ďalšie akciové nástroje sú tieto ukazovatele identické).​

Využitie EPS​

Zisk na akciu býva považovaný za najjednoduchšiu a zároveň najdôležitejšiu premennú pri výpočte ceny akcií. Už sme uviedli, že je základným komponentom často využívaného pomeru P/E. Tento pomer investorovi ukazuje, za aký dlhý čas sa mu akcia zaplatí zo svojich ziskov – inými slovami vyjadruje akúsi návratnosť investície do akcie. Vydelením aktuálnej ceny akcie ziskom na akciu (EPS) získame hodnotu, ktorú už môžeme porovnávať s ďalšími akciovými spoločnosťami aj v rôznych odvetviach. Napríklad hodnota P/E na úrovni 10 investorovi signalizuje, že akcia by 10 rokov musela prinášať rovnaký EPS, aby sa sama zaplatila.​

Samotné EPS však nestačí k zhodnoteniu profitability spoločnosti. Dôležité je pozerať aj na kapitálovú stránku, ktorá za dosiahnutým ziskom stojí. Dve identické spoločnosti, ktoré obe vykazujú EPS na úrovni 25 Kč, nemusia byť rovnako ziskové. Pokiaľ jedna dosiahla takýto zisk s polovičným kapitálom druhej spoločnosti, je za inak nezmenených podmienok logicky výkonnejšia.​

Problémy EPS​

Najväčším problémom EPS je jeho samotný výpočet, vychádzajúci z účtovných údajov, ktoré sú pomerne ľahko manipulovateľné. Jedným z problémov je počet vydaných akcií, prípadne akciových derivátov, ako už bolo popísané vyššie.

Ďalším problémom je podoba zisku, ktorá je pri výpočte použitá. Spoločnosť môže oznámiť vyšší zisk na základe svojich účtovných princípov, v dôsledku čoho dôjde k zníženiu P/E a akcia vyzerá v očiach investorskej verejnosti podhodnotená. Vo výkazoch pripravovaných podľa IFRS alebo US-GAAP sa však môže objaviť iný údaj o EPS, napríklad nižší a tým dôjde k zvýšeniu P/E a akcia vyzerá naopak nadhodnotene. 

​Investor by mal preto vždy skúmať, z akých údajov bolo dané EPS počítané. ​