Základné aktívum

Základné aktívum (častejšie nazývané podkladové aktívum) je aktívum, od ktorého je odvodená cena finančného derivátu, ako napríklad opcií, forwardov, futures a pod. Podkladovým aktívom môžu byť akcie, komodity, meny, dlhopisy, akciové indexy a mnoho ďalších finančných nástrojov. Finančné deriváty sa stávajú stále žiadanejším nástrojom, najmä pre svoju rozmanitosť.

Finančný derivát
Derivát je nástroj finančného trhu, ktorého hodnota je odvodená od podkladového aktíva. Derivátové obchody sa vyznačujú tým, že doba dojednania derivátu je rozdielna od doby plnenia. Ide teda o tzv. termínované obchody.

Obchody s derivátmi možno dojednať na derivátových burzách alebo na OTC trhoch. Z hľadiska podkladového aktíva je medzi nimi rozdiel v tom, že na burzách sa obchoduje so štandardizovanými veľkosťami kontraktov. Znamená to, že je možné kúpiť alebo predať aktívum len v burzou stanovenom množstve, napríklad jeden ropný futures kontrakt obsahujúci presne 1 000 barelov ropy Brent. Na OTC trhoch sa obchodujúce strany môžu dohovoriť na akomkoľvek množstve. Burza však často štandardizuje aj ďalšie podmienky obchodov, pri komoditách napríklad aj kvalitu dodávaných surovín.

Vysporiadanie finančného derivátu možno uskutočniť dvoma spôsobmi. Prvým je tzv. hotovostné vysporiadanie, pri ktorom dôjde k vyrovnaniu rozdielu medzi aktuálnou cenou podkladového aktíva a realizačnou cenou derivátu, dohodnutou pri dojednávaní obchodu. Tento spôsob sa využíva najčastejšie. Druhou možnosťou je dodanie podkladového aktíva, čo sa využíva napríklad pri obchodoch s komoditami a to najmä pomocou futures kontraktov. Dodanie aktíva sa však nemusí týkať len komodít. Dodať možno napríklad aj dohodnutý počet akcií alebo určitú finančnú čiastku v cudzej mene. V tomto prípade dochádza k výmene podkladového aktíva za dohodnutú peňažnú čiastku.

Podkladovým aktívom pre finančný derivát môže byť takmer čokoľvek. Uvedieme si preto len niekoľko najzákladnejších aktív a k nim priradíme derivát, ktorý sa k nim viaže najčastejšie.

Akcie ako podkladové aktívum
Ako prvé sa pozrieme na akcie. Akcie sú typom aktíva, ktoré zaisťuje majetkový podiel na spoločnosti, podiel na jej zisku a podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Pre obchodovanie akcií pomocou derivátov sa asi najčastejšie využívajú opčné kontrakty. Tento finančný derivát sa využíva nielen pri špekulatívnych obchodoch, ktoré sú pre všetky deriváty typické. Existujú aj akciové spoločnosti, ktoré sa pomocou opcií snažia motivovať svojich zamestnancov, predovšetkým najvyššie vedenie spoločnosti.

Názorným príkladom môže byť spoločnosť ČEZ. Tzv. opčný program umožňuje získať časť platu alebo odmeny za výkon funkcie práve vo forme opčných kontraktov. Opcie poskytujú majiteľovi právo nakúpiť akcie za vopred určenú realizačnú cenu (často veľmi nízku) až do dátumu splatnosti (exspirácie). Majiteľ však nemá povinnosť toto právo využiť. Podkladovým aktívom môžu byť aj celé akciové indexy.

Komodita ako podkladové aktívum​
Ako ďalšie podkladové aktívum si priblížime komodity. Priame obchodovanie komodít by bola veľmi zložitá a nákladná záležitosť, najmä kvôli zlej prevoditeľnosti danej komodity a aj sezónnosti komoditného trhu. Napríklad poľnohospodárske plodiny sa nezberajú každý deň. Preto sa komodity obchodujú hlavne pomocou futures kontraktov. Futures je typom nepodmieneného finančného derivátu, čo znamená, že ukladá povinnosť obom zmluvným stranám vysporiadať dohodnutý derivátový kontrakt. Futures kontrakty sú vždy štandardizované, t.j. za každý dohodnutý kontrakt je možné kúpiť alebo predaj len určené množstvo podkladového aktíva.

Cudzia mena ako podkladové aktívum
Náš výpočet (ktorý zďaleka nie je vyčerpávajúci) zakončíme menami. Spoločnosti, ktoré obchodujú so zahraničím, využívajú finančné deriváty predovšetkým preto, aby sa ochránili proti menovému riziku. Menové riziko vzniká tým, že odberatelia neplatia za dovezený tovar ihneď, ale vždy s určitým oneskorením. Lenže menový kurz sa mení každú chvíľu, takže ak odberateľ zaplatí až o mesiac, exportujúca spoločnosť sa vystavuje riziku zmeny výmenného kurzu, ktorá by pre ňu predstavovala stratu.