Vystavenie riziku

Vystavenie riziku je skutočnosť, s ktorou sa bude každý investor stretávať denno-denne. Každá investícia totiž so sebou prináša určité riziká. Niektoré sa dajú výrazne obmedziť alebo odstrániť, no existujú aj také, s ktorými nemožno robiť nič iné, len ich akceptovať ako fakt. Každá investície prináša odlišné riziká, niektoré sú špecifické, iné, naopak, spoločné pre všetky investície. Proti niektorým výrazným rizikám sa dá zaistiť pomocou tzv. hedgingu.

Vystavenie sa riziku je negatívna stránka investovania. Najväčším rizikom je, samozrejme, to, že investor príde o svoje investované prostriedky. Ako si ale ukážeme neskôr, toto veľké riziko je možné rozdeliť do niekoľkých menších, s ktorými je už možné pracovať. Vysvetlíme si predovšetkým kurzové, menové a likviditné riziko, ako aj to, akým spôsobom sa proti ním brániť.

Riziko je potrebné prijať ako fakt. Výnos z portfólia je tvrdo naviazaný na investorovu ochotu vystaviť sa riziku a miera rizika je spravodlivo odmeňovaná mierou výnosu. Vo väčšine prípadov platí, že ak chce investor dosiahnuť vyšší výnos, musí akceptovať aj vyššie riziko.

Kurzové riziko
Kurzové riziko je základným a najviditeľnejším rizikom, ktorému je investor vystavený. Zjednodušene – ide o riziko, že cena finančného nástroja sa nebude vyvíjať tak, ako si to investor predstavoval.

Predstavte si napríklad investora, ktorý si spočítal, že cena akcie XY by mala počas nasledujúceho mesiaca vzrásť z 45 Kč na 50 Kč a na základe tejto informácie kúpil akcie.

Kurzové riziko pre neho predstavuje pravdepodobnosť, s akou nedôjde k vypočítanému nárastu. Teda nielen toho, že cena akcií nevzrastie na úroveň 50 Kč, ale môže aj klesnúť zo súčasných 45 Kč.

Proti tomuto riziko sa možno brániť napríklad súčasným zakúpením negatívne korelovanej akcie (takej akcie, ktorej cena vzrastie, ak ceny akcie XY klesá). Základnou obranou proti tomuto riziku je však dôsledná analýza pred vstupom do každej pozície.

Menové riziko
Menové riziko sa týka len tých investorov, ktoré investujú v cudzej mene, prípadne obchodujú na forexe. Pri forexových obchodníkoch sa však menové a kurzové riziko výrazne prekrývajú.

Predstavme si investora, ktorý žije v Českej republike, no investoval do amerických akcií. Svoju investíciu teda prepočítava na české koruny, pretože tie sú pre neho hlavnou menou. Zisk, ktorý mu prinesú americké akcie, môže byť výrazne nižší v prípade oslabenia dolára voči korune.

Menové riziko teda predstavuje pravdepodobnosť, že dôjde k negatívnemu vývoju výmenného kurzu, ktorý ovplyvňuje investorovu investíciu.V našom prípade teda menové riziko predstavuje oslabenie dolára voči českej korune.

Proti menovému riziko sa možno brániť otvorením menového úveru, prípadne zafixovaním výmenného kurzu. To možno docieliť napríklad dojednaním forwardového kontraktu.

Likviditné riziko
Likviditné riziko predstavuje ťažkosti, s akými možno premeniť držané aktívum na hotovosť. Tieto ťažkosti môžu predstavovať tak cenu, za akú je investor schopný aktívum predaj, ako aj potrebný čas.

Likviditné riziko zjednodušene predstavuje pravdepodobnosť, že na trhu nebude v danej chvíli nikto, kto by prijal investorovu ponuku na predaj finančného nástroja. Ten bude potom musieť poľaviť zo svojich požiadaviek alebo sa môže rozhodnúť počkať s predajom aktíva.

Tomuto riziku sa vo veľkej miere možno vyhnúť obchodovaním likvidných aktív, teda takých, o ktoré je na trhu veľký záujem. Ak sa s daným aktívom realizuje vysoký objem obchodov, likviditné riziko rýchlo klesá. Likviditné riziko napríklad pri akciách spoločnosti Microsoft (obchodovaných v USA) bude výrazne nižšie ako pri fyzickom vlastníctve vzácnych strieborných mincí.