Výnos

Výnos (v angličtine „yield“ alebo „return“) predstavuje zisk, ktorý investor získa zo svojej investície. Výnos môže byť kladný alebo záporný, záporným výnosom označujeme stratu. Výnos môže byť ďalej vyjadrený v absolútnych číslach (napr. 500 Kč) alebo relatívne, vzhľadom na pôvodnú investíciu (napr. 5 %). Výnos je spolu s rizikom najdôležitejšia veličina vo svete financií. Spolu s likviditou tvoria tieto dve veličiny tzv. investorov trojuholník. Cieľom investora je maximalizovať výnos a likviditu a minimalizovať riziko.​

Princíp výnosu​

Výnos sa najčastejšie používa vo svojom percentuálnom vyjadrení. Všeobecný princíp výnosu možno popísať jednoduchým vzorcom:​

 
 

V menovateľovi zlomku sú počiatočné investície, alebo vstupy, ktoré musel investor vložiť – investovať. V čitateli sa nachádza zisk, teda výstup, ktorý z tejto investície získal. Podiel, teda výnos, môžeme potom interpretovať napríklad ako efektivitu investora.​

Takýmto spôsobom možno vypočítať napríklad výnos z úročenia. Za vstupnú investíciu dosadíme výšku vkladu a za zisk dosadíme úrok. Výnos sa však používa aj v zložitejších konceptoch. Môže byť do neho zakomponovaný čas a pod. Na tomto mieste uvádzame prehľad tých najdôležitejších výnosov.​

Výnos pri dlhopisoch​

Pri dlhopisoch sa výnos najčastejšie používa v troch súvislostiach. Nominálny (alebo tiež kupónový) výnos predstavuje výnos kupónu dlhopisu vzhľadom na jeho nomimálnu hodnotu. Bežný výnos vyjadruje výnos kupónov vzhľadom na trhovú cenu​.

Oba sú však nedostatočným vyjadrením, pretože nezahŕňajú faktor času. Preto sa používa veličina výnos do splatnosti (yield-to-maturity). Ten totiž predstavuje výnos, ktorý investor získa, ak bude držať výnos až do jeho splatnosti.​

Výnos pri akciách​

Pri akciách sa výnos objavuje tiež vo viacerých súvislostiach. Kapitálový výnos predstavuje výnos, ktorý majiteľ získa z rozdielu ceny akcie. Jeho výpočet je nasledovný:​

 
 

Dividendový výnos​ potom predstavuje zisk z dividendy. Je podielom vyplatenej dividendy a ceny akcie. Súčtom potom dostaneme celkový výnos.

Ďalej sa princípom výnosou analyzuje efektivita podniku. Investor sa najčastejšie môže stretnúť s rentabilitou aktív (return on assets, ROA), vlastného kapitálu (return on equity, ROE) alebo investície (ROI). Tieto ukazovatele poskytnú investorovi základný prehľad o výkonnosti podniku, avšak nepostačujú na dôkladnejšiu analýzu. Tu môže investor použiť napríklad DuPontov rozklad, pri ktorom sa ROA postupne rozloží až na jednotlivé položky v súvahe firmy. Investor potom môže pozorovať jednotlivé parametre, ktoré pôsobia na efektivitu firmy – finančnú páku, ziskovú maržu, obrat aktív a pod.​

Vnútorná miera výnosnosti​

Princíp výnosu sa používa aj pri hodnotení projektov. Pomáha určiť, ktoré projekty má firma realizovať. Spoločnosť predpovie cash flow daného projektu a vypočíta vnútornú mieru výnosnosti (internal rate of return, IRR). Rozhodnutie, či daný projekt realizovať alebo nie, potom firma získa porovnaním tejto sadzby so sadzbou jeho financovania.​

Princíp výpočtu sa podobá dlhopisovému výnosu do splatnosti. Súčet súčasných hodnôt budúceho cash flow sa dá do rovnosti počiatočnej hodnote investície. Vnúorná miera výnosnosti je potom sadzba, ktorou je potrebné budúci cash flow diskontovať tak, aby rovnosť platila.​

Táto metóda však môže narážať na rôzne úskalia (napríklad pri zmene znamienok cash flow nemusí existovať), preto sa dopĺňa alebo nahrádza inými nástrojmi, ako napríklad čistá súčasná hodnota (net present value, NPV).​​