Volatilita

Volatilita je veličina, ktorá popisuje mieru kolísania hodnoty aktíva, prípadne jeho výnosu počas určitého časového obdobia. Najčastejšie býva definovaná ako smerodajná odchýlka ceny aktíva. Volatilita sa bežne označuje symbolom σ (grécke písmeno sigma). Existuje mnoho variácií volatility, ako napríklad bežná volatilita, historická volatilita, implikovaná volatilita či korelovaná volatilita. Pre investorov je tiež doležitý koeficient beta, ktorá porovnáva volatilitu aktíva voči zvolenému benchmarku (napríklad akcia vs. Index). Volatilita je meradlo rizikovosti daného aktíva.

Volatilitu vo všeobecnosti vypočítame ako smerodajnú odchýlku ceny aktíva počas určitého časového obdobia, napríklad 30 alebo 90 dní. Táto odchýlka potom vypovedá o tom, do akej miery cena aktíva „kolísa" v čase a od tejto informácie si možno odvodiť mieru rizikovosti aktíva. Aktívum, ktorého cena vykazuje vyššiu volatilitu, bude logicky rizikovejšie, pretože jeho cena je horšie predikovateľná.

Zatiaľ sme popisovali bežnú volatilitu. Tá je založená na pozorovaní historických údajov (napríklad spomínaných 30 predchádzajúcich dní), pričom posledná pozorovaná cena zodpovedá aktuálnej cene. Existuje však mnoho ďalších typov volatility, pričom každá slúži odlišnému účelu.

Druhy volatility

 • historická volatilita – volatilita finančného nástroja, ktorá odkazuje na historické údaje, vrátane posledného známeho údaja (na rozdiel od bežnej volatility, ktorá má posledný údaj aktuálny), napríklad volatilita počas roku 2004
 • budúca volatilita – volatilita finančného nástroja, ktorá sa začína počítať dnešným dátumom a končí v budúcnosti (zvyčajne končí dátumom exspirácie opcie)
 • korelovaná volatilita (beta) – porovnáva volatilitu daného aktíva alebo portfólia voči benchmarku (napríklad akciový index)
 • implikovaná volatilita – volatilita finančného derivátu (v prevažnej miere opcie), ktorá je odvodená od volatility podkladového aktíva; býva jedným zo vstupov oceňovacích modelov opcií (napr. Black-Scholes)
 • implikovaná volatilita môže byť opäť bežná, historická i budúca
Investície a volatilita
Volatilita finančného nástroja by mala zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o investícii. Jedným z dôvodov sú vyššie nároky na investorovu emočnú disciplínu pri vysoko volatilnom aktíve. Väčšie výkyvy aktíva dokážu otestovať investorovo odhodlanie stáť si za svojou investíciou.

Ďalší problém môže nastať pri náhlej potrebe predať aktívum (napríklad z dôvodu potreby hotovosti). V tomto prípade vysoká volatilita znamená vyššie riziko krátkodobého poklesu a znehodnotenia investície pri predaji.

Vysoká volatilita výnosov znamená širšie spektrum možností konečného zhodnotenia portfólia. Inými slovami – čím vyššia volatilita výnosov, tým horšie predpovedateľný celkový výnos portfólia v budúcnosti. To môže byť problém napríklad pri sporení na dôchodok.

Na druhej strane ponúkajú volatilnejšie aktíva viacero príležitostí kúpiť po krátkodobom poklese a predávať pri nadhodnotených cenách.

Beta
Dôležitým indikátorom, ktorý vychádza z volatility, je tzv. koeficient beta. Ten nadobúda hodnoty od 0 po nekonečno a vyjadruje relatívnu volatilitu daného aktíva alebo portfólia v porovnaní s vybraným benchmarkom (napr. akcia vs. akciový index). Ukazuje, do akej miery sú navzájom korelované volatilita indexu a konkrétnej akcie:
 • Beta = 0 – 1; ak je beta v intervale od 0 do 1 (pričom nezahŕňa ani jednu z krajných hodnôt), je volatilita skúmanej akcie menšia ako volatilita indexu
 • Beta = 1; v tomto prípade sú volatility akcie a indexu úplne identické
 • Beta > 1​; akcia je volatilnejšia ako samotný index
Porovnajme akcie spoločnosti ČEZ, Unipterol a CETV s indexom PX. Ak index PX za jeden obchodný deň vzrastie o 1 %, akcie ČEZ stúpnu tiež o 1 %, Unipetrol klesne o 0,2 % a CETV pridá 4 %, koeficienty beta vyzerajú nasledovne:
 • Beta ČEZ = 1
 • Beta Unipetrol = 0,2
 • Beta CETV = 4
Vidíme, že akcie CETV sú podstatne volatilnejšie ako index, akcie ČEZ sú rovnako volatilné a Unipetrol výrazne menej. Na príklade vidno, že smer korelácie (pozitívny alebo negatívny) nehrá v koeficiente žiadnu úlohu. Príklady sú čisto ilustratívne.