Uzavretie pozície

Uzavretie pozície znamená ukončenie investičného obchodu, je opakom otvorenia pozície. Pojem pozícia predstavuje investíciu do finančného nástroja za účelom dosiahnutia zisku alebo zníženia rizika. Otvorením pozície sa vo väčšine prípadov rozumie nákup finančného aktíva, uzavretím pozície následne predaj tohto aktíva. Uzavretie pozície nemusí byť vždy závislé na vôli investora. V prípade tzv. margin call môže dôjsť k nútenému uzavretiu pozície. Po uzavretí pozície nasleduje vysporiadanie všetkých vzniknutých záväzkov a investor si môže vypočítať výnos, ktorý mu pozícia priniesla.

Uzavretie krátkej a dlhej pozície
Dlhá a krátka pozícia špecifikujú typ špekulácie, ktorú investor podstupuje. Ak vstupuje do dlhej pozície, dané aktívum nakupuje, pretože očakáva nárast jeho ceny. Pokiaľ je investor v krátkej pozícii, aktívum, ktoré nevlastní, si najskôr požičia od brokera, aby ho následne mohol predať na trhu. Špekuluje teda na pokles ceny.

Uzavretie dlhej pozície spočíva v predaji dosiaľ vlastneného aktíva. K tomu dochádza najčastejšie zadaním jednoduchého pokynu brokerovi, tzv, predajným príkazom. V tejto chvíli investor špecifikuje cenu a množstvo aktíva, ktoré chce predať. Môže teda dôjsť k zavretiu celej pozície alebo len jej časti.

Uzavretie krátkej pozície spočíva, naopak, v nákupe finančného aktíva. Pri vstupe do krátkej pozície investor predáva požičané cenné papiere, trvá teda jeho záväzok voči brokerovi v podobe vrátenia rovnakého počtu kusov cenných papierov v budúcnosti. Uzavretie krátkej pozície teda spočíva v nákupe rovnakého počtu cenných papierov a ich následné vrátenie brokerovi. Za požičanie cenných papierov sa platí brokerovi provízia.

V ďalšom texte budeme uvažovať o investorovi v dlhej pozícii.

Uzavretie pozície v rôznych nástrojoch
Pri akciách je uzavretie pozície jednoduché, v podstate identické s tým, čo je uvedené v predchádzajúcom odseku. Investor zadá pokyn na predaj vlastnených akcií a vysporiadaním tohto pokynu je pozícia uzavretá.

Na forexovom trhu sa obchoduje s rôznymi menovými pármi. Vstupom do pozície sa tu rozumie výmena vlastnenej meny za inú menu, vyskytujúcu sa v obchodovanom menovom páre. Uzavretie pozícia spočíva v opačnom procese – teda výmena späť do pôvodnej meny investora. Uzavretím FX pozície teda dochádza k predaju aj nákupu. Predávame cudziu menu a kupujeme našu pôvodnú menu.

Uzavretie pozície pri rôznych finančných derivátoch býva zložitejšie. Napríklad pri opčných kontraktoch môže dôjsť k uzavretiu pozície zo strany investora – ide o uplatnenie opcie. Ak investor opciu do dátumu exspirácie neuplatní, dochádza k prepadnutiu opcie a pozícia je uzatvorená nezávisle na vôli majiteľa opcie.

Pri futures kontraktoch môže dôjsť k jednoduchému uzatvoreniu pozície predajom kontraktu pred dátumom jeho exspirácie. Po dátume exspirácie kontraktu už dochádza k automatickému uzavretiu pozície so všetkými závúzkami, ktoré z kontraktu vyplývajú – dochádza k fyzickému dodaniu podkladového aktíva. Ak sa investor chce tomuto dodaniu vyhnúť, môže využiť uzavretie pozície tzv. prerolovaním podkladového aktíva. To sa uskutočňuje zatvorením aktuálnej pozície (predajom) a okamžitým otvorením pozície s neskorším dátumom vysporiadania.

Nútené uzavretie pozície – margin call​
Ak investor obchoduje na páku (s vypožičanými prostriedkami), musí na svojom účte udržiavať určitú výšku finančných prostriedkov. Hovorí sa im udržovacia marža. Dôvodom jej existencie je ochrana brokera pred prudkým poklesom ceny aktíva, na ktoré požičal peniaze. Najjednoduchšie si to vysvetlíme na príklade:

Investor obchoduje akcie firmy XY na páku 10:1. Cena akcií je momentálne 10 USD za kus. Vstúpil do pozície vo veľkosti 10 000 USD, sám teda investoval 1 000 USD, zvyšné peniaze mu požičal broker. Aktuálne teda vlastní 1 000 akcií. Požadovaná udržovacia marža je 200 USD. Ak klesne cena akcie na 9,20 USD, investor sa dostáva do problémov, pretože aktuálna hodnota portfólia tak klesla na 9 200 USD, z čoho 9 000 USD je požičaných. Dostal sa teda na hranicu udržiavacej marže – 200 USD a ak by cena akcií klesla ešte viac, na rad by prišiel tzv. margin call.