Uplatnenie opcie

Uplatnením opcie (v angličtine „exercise") sa označuje využitie práva majiteľa opcie, ktoré mu vyplýva z vlastníctva opčného kontraktu. Ak tak urobí, vypisovateľ opcie musí dodať alebo prijať podkladové aktívum v závislosti na type opcie. Kupujúci opcie tak urobí, ak je opcia in-the-money a je teda preňho zisková. Opačná situácia, keď investor svoje opčné právo nevyužije, sa nazýva prepadnutie opcie.

Uplatnenie opcie predstavuje pre vypisovateľa stratu.

Rozdelenie opcií podľa možnosti uplatnenia
Podľa toho, kedy môže kupujúci opciu uplatniť, rozdeľujeme opcie na dva základné typy, tzv. vanilla opcie:

  • opcie európskeho typu – kupujúci má pri týchto opciách právo uplatniť opciu až v deň maturity, t.j. v deň, kedy opčnému kontraktu končí platnosť (dátum exspirácie)
  • opcie amerického typu – pri týchto opciách má kupujúci právo uplatniť opciu kedykoľvek počas života opcie (od vypísania až do dátumu exspirácie)
Investor sa však stretnúť aj s exotickejšími typmi uplatnenia opcií, ktoré v sebe kombinujú spôsoby uplatnenia vanilla opcií. Niekedy sú tieto opcie označené zemepisnými názvami miest medzi Európou a Amerikou:
  • opcie bermudského typu – kupujúci smie uplatniť opciu len počas určitého alebo určitých období
  • opcie kanárskeho typu – kupujúci môže uplatniť opciu po uplynutí určitého obdobia a v určených termínoch
Tento výpočet je len ilustratívny, pri opciach totiž doslova platí, že predstavivosti sa medze nekladú. Opcie, ktoré sa obchodujú na OTC (mimoburzových) trhoch totiž nemajú žiadny predpísaný formát a strany sa môžu dohodnúť na akomkoľvek type uplatnenia. To môže byť automatické (capped-style opcia), môže mať viac práv uplatnenia (shout opcia) a pod.

Ak investor obchoduje prostredníctvom burzy, často nebude mať možnosť tak širokého výberu. Formáty opcií a ich uplatnenie sú totiž v prípade opčných búrz pevne dané. Na druhej strane je týmto spôsobom podporená likvidita trhu (ktorá býva pri OTV minimálna alebo nulová) a trh je celkovo transparentnejší.

Spôsob vysporiadania opcie
Po realizácii opcie nasleduje vysporiadanie. Môže sa uskutočniť v hotovosti alebo fyzickým dodaním podkladového aktíva. Pri hotovostnom vysporiadaní vypisovateľ porovná spotovú cenou podkladového aktíva s realizačnou cenou opcie a rozdiel vyplatí majiteľovi opcie. S týmto spôsobom vysporiadania sa možno stretnúť napríklad pri opciách, ktorých podkladovým aktívom sú akciové indexy. Inak by vysporiadanie muselo byť spojené s dodaním koša akcií vážených podľa kľúča indexu, čo by bolo zbytočne nákladné. Preto sa preferuje hotovosť.

Fyzické vysporiadanie, naopak, predstavuje dodanie vlastného podkladového aktíva kupujúcemu. Tento spôsob sa používa napríklad pri opciách na konkrétne akcie.

Scenáre pri uplatnení​
Opcia by mala byť uplatnená, keď je v pozícii in-the-money. Call opcia je in-the-money, ak sa jej realizačná cena (strike price) nachádza pod spotovou cenou, pri put opciách je to naopak. Niekedy sú však s uplatnením opcie spojené náklady alebo poplatky. V tomto prípade by mal zisk z uplatnenia opcie prevyšovať tieto náklady, inak by uplatnenie prinieslo stratu.

Ak opcia ponúka právo uplatnenia počas svojho života, väčšinou je najlepšie vydržať až do doby splatnosti. Opcie totiž predčasným uplatnením stratia časť svojej časovej hodnoty. Predčasné uplatnenie pri amerických opciách ale môže byť za určitých podmienok výhodné.