Tobinov koeficient q

Tobinov koeficient q predstavuje pomer medzi trhovou hodnotou spoločnosti na akciovom trhu a výškou jej nákladov na reprodukciu aktív. Autorom tejto teórie a pomeru je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu James Tobin. Z pomeru možno jednoducho zistiť, či sú akcie firmy na trhu nadhodnotené, podhodnotené alebo sa nachádzajú v ideálnom pomere. Pomer je považovaný za jednu z metód predpovedania potenciálu daného trhu alebo jednotlivej spoločnosti. Koncept reprodukčnej hodnoty aktív danej spoločnosti je kľúčový prvkom tejto teórie. Vyjadruje, koľko by stálo opätovné vybudovanie danej firmy od nuly až do súčasnej podoby. ​

Koncept reprodukční hodnoty aktiv dané společnosti je klíčovým prvkem této teorie a znamená, kolik by stálo znovu vybudování dané firmy od nuly až do současné podoby.

Výpočet ​

Q pomer sa určí ako podiel trhovej hodnoty spoločnosti a hodnoty všetkých jej aktív. Hoci to nie je úplne presný Tobinov koeficient q, vo finančnej literatúre začalo byť bežnou praxou počítať pomer ako podiel trhovej ceny spoločnosti a účtovnou hodnotou jej vlastného kapitálu.​

 
 

Tobinov q pomer možno použiť aj pri hodnotení celého trhu. Takýmto spôsobom možno predpovedať, či na trhu náhodou nevzniká akciová bublina.​

 
 

Výsledky a ich interpretácia​

Existujú tri možnosti výsledokv: výsledná hodnota bude v intervale medzi 0 a 1, rovná alebo blízka 1 alebo väčšia ako 1.​

Prvý prípad, keď výsledok bude v intervale 0 až 1, znamená, že trh podhodnocuje danú spoločnosť. Hodnota firmy je podľa trhu menšia ako zaznamenaná hodnota ich aktív. Z toho môžeme vyvodiť záver, že investori sú v očakávaniach budúceho vývoja pesimistickí, pretože neočakávajú dostatočnú návratnosť z aktív danej spoločnosti. Ak existuje možnosť predaj skutočné aktíva za reprodukčnú cenu (napríklad pri likvidácii), takýto krok by bol prínosný pre vlastníkov akcií (shareholders), pretože by sa q pomer vrátil späť k parite.​

Podľa Tobina je ideálnou hodnotou koeficientu hodnota blížiaca sa k 1. Vtedy vzniká rovnováha medzi ocenením spoločnosti z pohľadu akciových trhov a reprodukčnou hodnotou aktív. Z tohto nám môže vzniknúť situácia, keď budú niektoré spoločnosti považované za lepšie ako by mali byť a, naopak, niektorým nebude venovaná taká pozornosť, akú by si zaslúžili.​

Poslednou možnosťou je výsledok vyšší ako 1. Trh danú spoločnosť nadhodnocuje a očakáva, že má potenciál vyššej návratnosti investovaného kapitálu. Pre spoločnosť by teda mohlo byť výhodné vydať nové akcie a získané prostriedky investovať, pretože pre trh má jej kapitál väčšiu cenu ako reprodukčná cena. Navyše, skutočné aktíva spoločnosti nedosahujú úroveň, na akú ich hodnotia investori. Takéto nadhodnotenia môžu spôsobiť investori svojim spoliehaním sa na kvalitu nehmotných aktív, akými sú značka danej spoločnosti, minulé skúsenosti zákazníkov a najmä ich lojalita pri nákupnom rozhodovaní. Optimistický pohľad na danú firmu môže byť vnímaný aj ako kladné hodnotenie investičných plánov a ich následná realizácia.​

Príklad ​

Uvažujme o spoločnosti XYZ, ktorej reprodukčné aktíva majú hodnotu 50 mil. Kč. Spoločnosť má v obehu milión kmeňových akcií. Aktuálna trhová cena jednej akcie je 40 Kč.​

Po dosadenia do Tobinovho vzorca q = (40 Kč * 1 000 000) / 50 000 000 Kč = 0,8​

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj Tobinovho koeficientu q pre americký akciový trh od roku 1900:​​