Théta

Théta, Θ, je jedným z tzv. greeks. Ide o prezývku indikátorov, ktorými sa analyzuje citlivosť ceny finančného derivátu, najmä opcií, na rôzne premenné. Spravidlá bývajú označené gréckym písmenom, odkiaľ pochádza ich slangové označenie. Théta patrí do „greeks" prvého stupňa a zachytáva citlivosť ceny opcie na čase. Pre thétu sa tiež používa označenie časový rozklad (v angličtine „time decay").

Pri zachovaní všetkých ostatných parametrov (cena podkladového aktíva, úrokových sadzieb a volatility) théta vyjadruje, ako sa zmení hodnota opcie po uplynutí určitého časového obdobia.

Théta a hodnota opcie
Hodnotu opcie môžeme rozdeliť do dvoch zložiek. Prvou je tzv. vnútorná hodnota opcie (v angličtine „intristic value"), ktorá zachytáva aktuálnu pozíciu realizačnej ceny opcie voči spotovej cene podkladového aktíva (t.j. koľko by kupec opcie zarobil pri jej okamžitom uplatnení). Druhou časťou je časová hodnota opcie (time value), tá zachytáva hodnotu opcie vyplývajúcu z času, ktorý ostáva do dátumu exspirácie. Napríklad opcia, ktorá je v pozícii out-of-money (OTM) má nulovú vnútornú hodnotu, napriek tomu má určitú časovú hodnotu. Existuje určitá pravdepodobnosť, že opcia sa v priebehu času dostane do pozície in-the-money (ITM). Naopak, pri exspirácii má opcia nulovú časovú hodnotu.

Práve túto stratu, vyplývajúcu z časového rozkladu, analyzuje théta.

Théta v praxi
Pri výpočte z Black-Scholesovho vzorca vychádza théta ako hodnota opcie za rok. Pre prepočet na požadované obdobie je nutné výsledok deliť príslušným počtom dní – 365 pre dni, 225 pre pracovné dni a pod.

Spravidla platí, že dlhá pozícia (long put a long call) v opcii má thétu zápornú a krátke pozície thétu kladnú. S blížiacou sa exspiráciou sa totiž znižuje časová hodnota opcie a tým aj celá hodnota opcie. Podkladové aktívum ma thétu rovnú nule a spočítanie théty portfólia opcií možno urobiť jednoduchou agregáciou, t.j. súčtom thét jednotlivých pozícií.

Veľkosť théty potom ukazuje, koľko opcia stráca alebo, naopak, získava na hodnote počas časového intervalu. Platí, že s blížiacou sa exspiráciou sa théta v absolútnej hodnote zvyšuje. Veľkosť théty je potom tiež závislá na pozícii opcie voči cene podkladového aktíva. Absolútna hodnota théty sa zvyšuje s blížiacou sa realizačnou (strike) cenou. Opcia bude mať najvyššiu thétu, ak je ATM (t.j. cena podkladového aktíva sa rovná realizačnej cene). Táto opcia má titž nulovú vnútornú hodnotu a jej jediná hodnota je časová. So vzďaľovaním sa ceny od realizačnej ceny opcie absolútna hodnota théty klesá.

Théta a investície
Riziko plynúce z théty má iný charakter ako napríklad riziko delty (citlivosť na zmenu ceny podkladového aktíva). Pri hedgovaní delty sa obchodník kryje voči nepredvídateľným pohybom ceny, zatiaľčo pri hedgovaní théty by sa obchodník kryl pred plynutím času. Preto sa tento ukazovateľ nepoužíva priamo pre investície a hedgovanie, ako napríklad delta. Napriek tomu je théta používaným ukazovateľom.

Théta a gama
Dôvodom, prečo sa théta používa, je jej previazanosť na gamu (gama vyjadruje citlivosť delty na zmenu ceny podkladového aktíva, ide o tzv. greeks druhého stupňa). Platí totiž, že vysoká gama znamená vysokú thétu. Zaujatím agresívnej pozície s vysokou gamou môže investor pri pohybe akcie inkasovať vysoké zisky. S takouto pozíciou je však spojená aj vysoká théta. Pokiaľ teda k pohybu akcie nedôjde rýchlo, môžu nasledovať veľké straty.