Swap

Swap (v angličtine „prehodenie, výmena") je finančný derivát, ktorý umožňuje dvom stranám výmenu finančných tokov (cashflow), úrokových mier, cenných papierov a mnohých ďalšách nástrojov tak, že je to pre obe strany v súlade s ich očakávaniami budúceho vývoja na trhu. Zvyčajne ide o výmenu za účelom optimalizácie úrokov, splatnosti pôžičiek či poistenia pro zlyhaniu splácať dlh. Relatívne novým swapom sa stal menový swap, ktorý sa stal okamžite veľmi používaným a obľúbeným finančným derivátom. Spoločným rysom väčšiny swapov je fakt, že ide neburzové deriváty, pretože sú prispôsobené na mieru obom zúčastneným stranám. Medzi najčastejšie swapy patria úrokové swapy, devízové swapy, menové swapy a swapy úverového zlyhania.

Úrokový swap
Úrokový swap, alebo tiež Interest Rate Swap (IRS), je najpoužívanejší swap a jeho cieľom je výmena fixnej a pohyblivej úrokovej sadzby, pričom platby sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch. Jedna strana platí pohyblivú a druhá fixnú sadzbu, presúvajú sa len rozdiely.

Využíva sa najmä v situáciách, keď slabo hodnotený subjekt A platí pohyblivú úrokovú sadzbu a kvalitne hodnotený subjekt B platí fixnú úrokovú sadzbu. Vzhľadom na rozdiel v ratingovom hodnotení schopnosti splácať sa líši ich potenciálna úroková sadzba a tak sa im za istých okolností vyplatí vymeniť si úrokové sadzby. Subjekt A potom benefituje z relatívne nízkej fixnej úrokovej sadzby, ktorú by na trhu nikdy nezískal a subjekt B získa ešte nižšiu sadzbu, keďže v pohyblivej miere je zohľadnený aktuálny rating subjektu.

Tento swap nemusí byť naviazaný na ratingové hodnotenie spoločností, môže ísť napríklad aj o situáciu, kedy má jedna spoločnosť prístup k nízkej fixnej úrokovej sadzbe, hoci by chcela pohyblivú. Druhá spoločnosť má prístup k nízkej pohyblivej sadzbe, no chcela by fixnú. Preto si obe spoločnosti dohodnú úrokový swap a tieto sadzby si vymenia – každá z nich ťaží z dobrých podmienok druhej spoločnosti.

Devízový swap
Devízový swap, označovaný aj ako forexový swap, má za cieľ vymeniť určitú čiastku jednej meny do druhej a potom opäť späť. Prvá výmena sa môže uskutočniť okamžite (čo možno replikovať spotovou operáciou a forwardom) alebo až po určitej dobe (čo by bolo možné replikovať dvoma forwardmi s rôznou dobou splatnosti). Ide o krátkodobý derivát, používaný najčastejšie bankami.


Menový swap
Menový (currency) swap je dlhodobejším derivátom. Dve strany si medzi sebou vymenia pôžičky denominované v rozličných menách. Vymenia si teda istinu, ako aj úroky. Podobne ako u iných swapov aj tu je hlavná motivácia získať komparatívnu výhodu. Jedna strana má prístup k lacnej pôžičke v určitej mene a druhá zase v inej. Každá z nich však chce mať pôžičku vedenú v mene tej druhej spoločnosti a preto si pôžičky vrátane budúcich platieb vymenia pomocou swapu. Tento swap má množstvo obmien, napríklad môže dôjsť len k výmene platených úrokov, prípadne len istiny a pod.

Hlavným využitím je teda prístup k výhodnej pôžičke v ľubovoľnej mene a následná výmena do požadovanej meny.

Swap úverového zlyhania
​Swap úverového zlyhania (credit default swap, CDS) je kreditný derivát, ktorý si možno predstaviť ako poistenie určitej pohľadávky (najčastejšie dlhopisu) proti neschopnosti splácať. „Kupujúci" kreditného swapu vlastní napríklad dlhopis a chce sa poistiť proti krachu jeho emitenta. Kúpi teda CDS, ktorý mu zaistí, že v prípade kreditnej udalosti (napr. bankrotu) emitenta podkladového dlhopisu mu predajca kreditného swapu dorovná stratu. Kupujúci swapu za toto poistenie, samozrejme, zaplatí. Menej častá, no možná dohoda sa môže týkať aj „odškodnenia" v prípade, že spoločnosť prejde napríklad len reštrukturalizáciou, prípadne jej klesne rating schopnosti splácať svoje záväzky.

Na rozdiel od klasického poistenia je možné kúpiť swap úverového zlyhania aj na cudzie pohľadávky. Vezmime si predchádzajúci príklad, do ktorého teraz vstúpi tretia osoba. Tá si kúpu swap úverového zlyhania na rovnaký dlhopis aj napriek tomu, že ho nevlastní.