Stredná cena

Stredná cena je označenie pre jednoduchý priemer medzi ponúkanou (ask) a požadovanou (bid) cenou daného aktíva. Odlišuje sa od tzv. bid-ask spreadu, ktorý vyjadruje len rozdiel medzi ask a bid cenou. Stredná cena sa využíva najmä v spravodajstve predovšetkým z forexového trhu. Investori môžu mať vďaka tejto cene lepšiu predstavu o tom, kde sa cena aktíva nachádza bez ohľadu na veľkosť spreadu medzi ask a bid cenou. Samozrejme, kupujúci pri tejto cene nemôžu dané aktívum na trhu kúpiť, rovnako ako predávajúci nemôžu za ňu aktívum na trhu predať.

Ask a bid cena
Ponúkaná cena (ask) označuje cenu, za ktorú je možné v danej chvíli najvýhodnejšie kúpiť určité aktívum na trhu. Vyjadruje teda najnižšiu cenu, za ktorú sú ochotní ostatní investori aktívum predať.

Požadovaná cena (bid) označuje cenu, za ktorú je možné v danej chvíli najlepšie predať určité aktívum. Vyjadruje najvyššiu cenu, za ktorú sú ostatní investori ochotní aktívum kúpiť.

Bid cena je vždy nižšia.
Pre názornosť si predstavme, že požadovaná cena (bid) danej akcie uzavrela na hodnote 250 Kč za akciu. Ponúkaná cena (ask) uzavrela na hodnote 270 Kč na akciu. Stredná cena je teda 260 Kč za akciu. Ako investori máte teraz predstavu, že trh oceňuje akcie spoločnosti na úrovni približne 260 Kč, no pri tejto cene nie sme schopní tieto akcie na trhu kúpiť ani predať. Je dôležité uvedomiť si, že stredná cena nie je zhodná s aktuálnym kurzom akcie – ten predstavuje totiž cenu, za ktorú bol uskutočnený posledný obchod na trhu.

Využitie strednej ceny
Ako už bolo uvedené, stredná cena slúži predovšetkým k získaniu lepšej predstavy o aktuálnej hodnote aktíva nezávisle od spreadu. Pre tento účel ju využívajú najmä noviny vychádzajúce každý deň, aby poskytli tieto informácie svojim čitateľom, pretože nemôžu ponúkať online dáta. Takéto každodenné hodnoty možno následne využiť aj na štatistické účely, pretože je podstatne jednodchšie porovnávať jednotlivé stredné hodnoty na rozdiel od dvoch krajných hodnôt. Stredbú cenu možno využiť aj pri dojednávaní akéhokoľvek obchodu, keď majú obe zmluvné strany k dispozícii cenu ask aj bid, ani jedna strana sa však nechce prikloniť k cene druhej strany. Pretože o obchod nechce prísť ani jedna zainteresovaná strana, dohodnú sa na strednej cene a k vysporiadaniu obchodu dôjde pri tejto cene. V konečnom dôsledku môžu obe strany odísť spokojne, pretože uskutočnili transakciu, ktorú chceli, aj keď kvôli tomuto kompromisu obe strany získali nižšiu cenu ako požadovali.

Devízový stred
Strednú cenu možno využiť aj pri výmene mien. Centrálnej banke v Českej republike vyplýva zo zákona povinnosť určiť každý obchodný deň tzv. kurzový lístok. Ten slúži podľa zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem napríklad pre ohodnotenie záväzkov a pohľadávok alebo k daňovému či colnému konaniu. Kurzy vybraných mien sa určujú o 14:15 (miestneho času) podľa toho, ako sa dané meny obchodovali v uvedenom čase na devízovom trhu. Tento kurzový lístok vždy platí pre aktuálny deň.​