Spread

Spread je rozdiel medzi ask (ponuka) a bid (dopyt) cenou nejakého finančného nástroja. Ask cena je najlepšia cena, za ktorú je možné v danej chvíli aktívum na trhu kúpiť. Bid cena je najlepšia cena, pri ktorej je možné v danej chvíli aktívum predať. Veľkosť spreadu inými slovami znamená, ako ďaleko sa od seba nachádza najnižšia požadovaná cena a najvyššia ponúkaná cena. Môžeme si ho tiež predstaviť ako výšku straty, ktorú by investor utrpel, ak by finančný nástroj v jednej chvíli kúpil a obratom predal.

Spread si najlepšie vysvetlíme na príklade. Sme na menovom trhu a chceme obchodovať EUR/USD (2. riadok). Na trhu je ponuka EUR (Ask) za 1,3127 USD a dopyt po EUR (Bid) za 1,3125. Rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami predstavuje spread. V tomto prípade to je 0,0002, teda dva tzv. pipy. Pip je najmenšia možná jednotka, ktorú je kurz schopný zachytiť. Väčšina menových párov je kótovaná na štyri desatinné miesta, preto sa u nich jeden pip rovná 0,0001. V prípade páru USD/JPY (1. riadok) sa obchoduje len na dve desatinné miesta, jeden pip je preto rovný 0,01.

Veľkosť spreadu závisí na niekoľkých faktoroch. V prípade akciového trhu ovplyvňuje veľkosť spreadu množstvo obchodovateľných akcií (ponuka akcií). Čím je ponuka vyššia, tým menší je spread. Veľkú úlohu zohráva aj dopyt po akciách. Aj tu platí, že čím vyšší dopyt, tým nižší spread. Ak je po nejakej akcii vysoký dopyt, ktorý je sprevádzaný aj vysokou ponukou, rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou môže dosahovať len niekoľko pipov a vyznačuje sa teda nízkymi hodnotami spreadu. Malý spread je teda známkou vysokej likvidity daného finančného nástroja.

Veľkosť spreadu je tiež ovplyvnený objemom obchodov s daným inštrumentom. V tomto prípade platí nepriama úmera – čím vyššia obchodná aktivita, tým nižšia hodnota spreadu.

Podľa veľkosť spreadu možno tiež odhadnúť, aký je medzi obchodníkmi záujem o daný nástroj. Ak je hodnota spreadu dlhodobo vysoká, možno očakávať, že v krátkodobom horizonte sa cena nebude meniť a finančný nástroj tak nie je vhodný pre krátkodobé špekulatívne obchody. Transakčné náklady by v tomto prípade boli príliš vysoké. Vyšší rozptyl nákupnej a predajnej ceny značí aj nízky počet akcií, ktoré by boli ponúkané (žiadané) pri vyznačených cenách, takže môže dôjsť k veľkým pohybom ceny aj pri relatívne nižšom objeme obchodov.

Dlhodobý vývoj veľkosti spreadu je možné nájsť na grafickom spracovaní indikátora spreadu. Tento indikátor je obľúbeným nástrojom medzi forexovými obchodníkmi. Vo forme krivky ukazuje smer zvyšovania/znižovania spready a môže sa tak stať užitočným ukazovateľom pri rozhodovacom procese.

Pojem spread môže byť používaný aj v súvislosti s akciovými opciami. Akciová opcia predstavuje nárok na určitý počet akcií pri vopred určenej cene, tzv. realizačnej cene opcie. Takéto opcie sú často využívané pri odmeňovaní manažmentu akciových spoločností. V tomto prípade potom spread predstavuje rozdiel medzi realizačnou cenou opcie a aktuálnou cenou akcií na trhu.