Spot a spotový trh

Spot, alebo tiež spotová transakcia, je transakcia, ktorej predmet (cenný papier, komodita a pod.) je dodaný okamžite a transakcia je vysporiadaná (t.j. čiastky sú prevedené) počas spotového dňa. Za spotovú transakciu sú považované aj futures s exspiráciou do jedného mesiaca. Spotové transakcie sa uskutočňujú na spotovom trhu, ktorý sa niekedy označuje aj ako fyzický trh alebo hotovostný trh.

Spotový dátum vysporiadania označuje deň, kedy dôjde k vysporiadaniu spotu. Vychádza zo zvyklostí daného trhu. Na forexovom trhu to býva spravidla dva pracovné dni po uskutočnení obchodu. Na burzách je dátum vysporiadania štandardne tri pracovné dni.

Opakom spotu je forward alebo futures transakcia s exspiráciou dlhšou ako jeden mesiac. Tu dochádza k dodaniu a vysporiadaniu vo vopred určenom čase. Forwardové a futures transakcie sa naopak realizujú na trhoch s futures.

Spotová cena
Spotová cena je cena, za ktorú možno daný cenný papier či komoditu kúpiť alebo predať na spotovom trhu. Ide teda o aktuálnu cenu na trhu. Táto cena sa používa aj pri futures transakciách s exspiráciou do jedného mesiaca – napríklad futures na ropu. Futures cena, t.j. cena použitá vo futures a forwardovom kontrakte s dlhšou exspiráciou, sa odvodzuje od spotovej ceny. Obsahuje totiž v sebe okrem spotu aj časovú hodnotu peňazí. Počas životnosti kontraktu totiž môžu napríklad pri akciách nabiehať dividendy, pri dlhopisoch kupón a pod. Ďalej môžu vznikať náklad na skladovanie komodity (tzv. cost-of-carry náklady) a iné.

Vzťah medzi spotovou a futures cenou
Vo všeobecnosti platí, že cena forwardu sa bude postupne, s blížiacou sa exspiráciou kontraktu, približovať k spotovej cene. Dôvodom je teoretická kalkulácia forwardovej ceny. S blížiacou sa exspiráciou sa náklady typu cost-of-carry či časová hodnota peňazí zmenšujú a ostáva len spotová cena.

Ďalším fenoménom je tzv. spot-future parita, z.j. podmienka parity medzi spotovou a futures cenou. Jej platnosť môžeme potvrdiť zákonmi dopytu a ponuky. Predpokladajme, že by cena kontraktu na kukuricu bola vyššia ako spotová cena, a to aj po zohľadnení cost-of-carry a pod. V takom prípade by sa obchodníkovi ponúkla možnosť arbitráže – obchodník môže kúpiť kukuricu za spotovú cenu, predať forward (t.j. kukuricu dodať) a inkasovať zisk z arbitráže. Ak by takúto arbitráž realizovalo viac investorov, prejavili by sa zákony dopytu a ponuky. Väčší počet obchodníkov by spôsobil zvýšenie spotovej ceny a zníženie ceny forwardu, čím by sme získali paritu.

Ďalší vzťah, ktorý medzi spotovou a forwardovou cenou vzniká, popisuje tzv. kontango, resp. backwardation. Tie popisujú, či investori preferujú držať určité aktívum teraz alebo pomocou kontraktov v budúcnosti.

Spotové trhy
Spotové trhy sú trhy, na ktorých dochádza k okamžitému dodaniu transakcie. V súčasnej dobe sú tieto trhy založené na internetových platformách. Obchoduje sa tak na forexe, s akciami, ale napríklad aj s komoditami. Na rozdiel od komoditných futures sa tu totiž očakáva skutočné dodanie komodity. Futures slúžia vo väčšej miere na špekulácie.

Na týchto trhoch môžu napríklad producenti energií predávať svoje prebytky zákazníkom a následne energie v krátkom čase dodať. Takéto trhy pre energiu môžu organizovať súkromné firmy alebo štátne agentúry. Príkladom takéhoto energetického spotového trhu je anglický National Balancing Point.