Retracement

Retracement možno stručne charakterizovať ako dočasný pohyb ceny proti smeru dlhodobému trendu. Tento pohyb neznamená zmenu dlhodobého trendu, len krátke „vybočenie" a opätovný návrat k pôvodnému trendu. Ak je napríklad cena akcie v dlhodobom rastovom trende, za retracement možno označiť krátkodobé poklesy, ktoré však nie sú z dlhodobého hľadiska významnejšie. V technickej analýze sa často využíva metóda Fibonacciho retracementu, ktorá je založená na Fibonacciho postupnosti. Táto metóda sa využíva predovšetkým na forexových trhoch.

Fibonacciho postupnosť sa skladá z nekonečnej rady prirodzených čísel, v ktorej je každé číslo súčtom dvoch predchádzajúcich. Postupnosť začína číslami 0 a 1. Má teda podobu: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atď. Pre potreby technickej analýzy využijeme čísla z tejto postupnosti pri výpočte úrovní podpory (v prípade dlhodobého rastového trendu), príp. rezistencie (pri dlhodobom downtrende).

Po vzájomnom delení niekoľkých čísel tejto postupnosti dostaneme hodnoty 0,382 (21/55); 0,5 (1/2) a 0,618 (34/55) a tieto hodnoty sú pre finančné trhy najdôležitejšie. Nájdeme si dlhodobý trend, najčastejšie na grafoch s dlhšou dobou sviečky (napr. hodinový, denný a vyšší), označíme začiatok trendu úrovňou 100 % a koniec trendu 0 %. Potom nanesiem Fibonacciho čísla prevedené na percenta, t.j. 38,2 %, 50 % a 61,8 %. Na grafe sa nám pod týmito číslami vytvoria úrovne podpory (supporty), pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že dôjde k zastaveniu krátkodobého trendu. Ako najsilnejší support (resp. rezistencia) sa obvykle chová hodnota okolo 50 %.

Pre názornosť nám poslúži denný graf menového páru EUR/JPY z konca roku 2003. Dlhodobý trend je označený červenou bodkovanou čiarou. Začiatkom trendu je najnižšia sviečka a pri nej hodnota 100. Koniec trendu je najvyššia sviečka a pri nej hodnota 0,0. Vidíme, že po takmer dvojmesačnom raste sa dlhodobý rastový trend obrátil do nášho retracementu a preto sme si mohli pridať aj Fibonacciho hodnoty. V nasledujúcich desiatich dňoch sa kurz dostl k podpore na úrovni 50 %, od ktorej sa následne odrazil a pokračoval smerom nahor v nastolenom dlhodobom uptrende.

Ak by sme sa na graf pozreli podrobnejšie, všimli by sme si ešte jednej príležitosti pre načrtnutie Fibonacciho retracementu. Prudký pokles v období august – september. V tomto prípade by sa pravdepodobne návrat uskutočnil až na hodnote 61,8.

Tento nástroj technickej analýzy sa môže na prvý pohľad zdať pomerne zložitý, no väčšina dnešných obchodných platforiem už umožňuje zobrazovať úrovne podpory/odporu na Fibonacciho hodnotách. Pre aplikovanie stačí len označiť vybraný trend, ktoré chceme nasledovať a úrovne supportu či rezistencií sa zobrazia automaticky.

Situácia, keď sa po dlhodobom raste alebo poklese trend obráti, nemusí vždy znamenať, že nastáva retracement. Môže sa tiež stať, že cena na grafe prerazí všetky supporty, resp. rezistencie, a vytvorí nový dlhodobý trend.​