Príkaz

Príkaz alebo pokyn je informácia, ktorú dáva investor svojmu brokerovi. V tejto informácii špecifikuje svoju objednávku na nákup, prípadne predaj, akéhokoľvek aktíva, s ktorým mu broker dovoľuje obchodovať. Príkazy sú automatizované a v prevažnej väčšine štandardizované pokyny, ktorými investor špecifikuje svoje požiadavky na cenu, čas a množstvo kupovaného alebo predávané aktíva. Existuje množstvo rôznych príkazov, vďaka čomu je možné vytvoriť veľmi presné a konkrétne podmienky pre vstup a výstup z pozície.

Obchodovanie pomocou príkazov
Ak chce individuálny investor obchodovať na burze, prístup na ňu má len prostredníctvom svojho brokera. Aby s ním mohol efektívne a bezchybne komunikovať svoje požiadavky, pužívajú sa štandardizované príkazy, vďaka ktorým investor špecifikuje svoju objednávku.

Príkazy bývali pôvodne zadávane telefonicky a na burzovom parkete dochádzalo k ich párovaniu prostredníctvom tzv. metódy verejného kriku (open outcry). Jednotliví brokeri hľadali vhodnú protistranu, ktorá mala opačný, vyhovujúci príkaz a tieto sa následne spárovali a uskutočnil sa obchod. S rozvojom informačných technológií sa postupne prešlo na elektronické zadávanie príkazov, najčastejšie prostredníctvom obchodnej platformy brokerskej spoločnostni. V súčasnosti môže investor zadávať príkazy prakticky odkiaľkoľvek, kde má k dispozícii internet a obchodnú platformu. Tieto príkazy sa dostávajú priamo na burzový parket, kde existuje tzv. centrálna objednávková kniha – elektronický systém, ktorý radí príkazy podľa časových a cenových preferencií a vyhovujúce okamžite spáruje. Zároveň dochádza k stanovovaniu aktuálneho kurzu obchodovaného aktíva.

Rôzne typy príkazov
​Úplne základným delením môžeme príkazy rozdeliť na nákupné (buy order) a predajné (sell order). Nákupným príkazom dáva investor ponuku na nákup daného aktíva, predajným príkazom na predaj.

Najzákladnejším a najjednoduchším príkazom je tzv. trhový príkaz (market order). Tento príkaz slúži na okamžitú kúpu alebo predaj zadaného množstva aktíva za aktuálnu cenu na trhu. Investor má istotu, že získa dané množstvo aktíva, o ktoré žiada, nemá však istotu v cene, za ktorú bolo nakúpené (na trhu môže byť rôzna cena na rôzne množstvo).

Druhou skupinou sú tzv. limitné príkazy, ktoré naopak dávajú investorovi istotu v cene, pri ktorej dôjde k uskutočneniu transakcie. Základnými limitnými príkazmi sú buy limit a sell limit. Limitným príkazom si investor nastaví cenu, za ktorú je ochotný nakúpiť alebo predať aktívum a akonáhle je táto cena dosiahnutá, dochádza k nákupu alebo predaju aktíva. Investor však nemá istotu, že celá jeho objednávka bude uspokojená (na trhu nemusí byť dostatočné množstvo aktíva pri požadovanej cene).

Obdobou limitných príkazov sú tzv. podmienené príkazy, z ktorých najpoužívanejším je tzv. stop loss príkaz. Týmto príkazom si investor v čase ozatvárania obchodu limituje svoju stratu. Vopred si určí cenu, pri dosiahnutí ktorej ide jeho aktívum na trh za aktuálnu cenu. Po prelomení tejto ceny sa zo stop loss príkazu stáva trhový príkaz. Opakom stop loss príkazu je tzv. stop profit pokyn, ktorý funguje presne naopak. Investor si nastaví hornú hranicu ceny, ktorá mu stačí ako zisk. Využitie obchoch príkazov zároveň sa označuje ako tzv. bracket.

Investor napríklad kupuje akcie pri aktuálnej cene 45 USD a očakáva jej nárast. Pre istotu si však nastaví stop loss na úrovni 40 USD, pretože 5 USD na akciu považuje za akceptovateľnú stratu. Naopak, uspokojí sa so ziskom 10 USD na akciu a preto si nastaví stop profit na úrovni 55 USD. Ak bude bude cena akcie padať, jeho pozícia bude ponúknutá trhovým príkazom pri prekročení úrovne 40 USD; ak cena porastie, bude na trhu ponúknutá po prekročení úrovne 55 USD.

Každý príkaz má svoje obdobie platnosti, počas ktorého je aktívny a je možné jeho vysporiadanie. Niektoré príkazy majú časovú platnosť (minúty, deň, týždeň, mesiac a pod.), iné platia až kým ich investor sám nezruší, napríklad GTC príkaz (good-till-cancelled). Niektoré príkazy sa chovajú ako trhový pokyn, no s rôznymi modifikáciami (napríklad FOK: fill-or-kill; IOC – immediate-or-cancel).