Prielom

Prielom môže vo finančnej praxi predstavovať jav, pri ktorom dochádza k prelomeniu významnej cenovej hladiny finančného nástroja. Na finančných trhoch, zvlášť v oblasti technickej analýzy, môžu mať rôzne cenové úrovne dôležitý význam. Ide najmä o úrovne podpory a rezistencie, ktorých prelomenie môže ovplyvniť ďalšie správanie investorov. Prielom určitej cenovej úrovne môže tiež vyvolať realizáciu rôznych podmienených príkazov, ktoré sa týmto prielomom stávajú aktívnymi a prichádzajú na trh.

Prielom možno vo všeobecnosti definovať ako prekročenie určitej významnej cenovej hranice, pričom smer prelomenia zvyčajne nie je významný. Tento jav sa využíva napríklad pri podmienených príkazoch.

Prielom a podmienené príkazy
Podmienené príkazy sú vo všeobecnosti pokyny, ktoré sa stávajú aktívne až po splnení vopred danej podmienky. V našom prípade nás zaujíma cenová podmienka – prelomenie určitej cenovej hladiny. Medzi podmienené príkazy, ktoré využívajú prielom, môžeme zaradiť klasické limitné príkazy, presnejšie buy limit a sell limit. Limitné príkazy fungujú na princípe určenia cenovej hladiny, po prekročení ktorej (po prielome) dochádza k ich aktivácii.

Príkazom buy limit zadáva investor maximálnu cenu, za ktorú je ochotný kúpiť aktívum. Táto cena by mala byť logicky pod úrovňou trhovej ceny. Predstavme si situáciu, keď investor chce kúpiť akcie firmy ABC. Ich aktuálna trhová cena je 56 USD. Tá sa mu však zdá príliš vysoká a je ochotný zaplatiť za akciu najviac 50 USD – zadá teda limitný príkaz buy limit s cenovou hranicou 50 USD. Ak v budúcnosti dôjde k prelomeniu úrovne 50 USD, príkaz sa stáva aktívnym a prichádza na trh ako bežný trhový pokyn. V tomto prípade môžeme hovoriť o tzv. prielome zhora.

Príkazom sell limit zadáva investor, naopak, minimálnu cenu, za ktorú je ochotný aktívum predať. Je to analogická situácia ako v predchádzajúcom príklade, no zadaná cenová hranica bude vyššia ako aktuálna trhová cena. Ak dôjde k prelomeniu tejto cenovej úrovne, príkaz sell limit sa stáva aktívny. V tomto prípade môžeme hovoriť o tzv. prielome zdola.

Pre tento pojem je tiež významný podmienený príkaz stop loss, pri ktorom si investor jednoducho nastaví cenovú úroveň, pri ktorej chce z pozície vystúpiť, ak dôjde k jej prelomeniu zhora (cena teda klesá). Týmto pokynom si vopred obmedzí vlastnú stratu na vopred známu hodnotu.

Stop loss pokyny bývajú často nastavované na „pekné okrúhle" cenové úrovne. Ak sa akcia napríklad obchoduje pri cene 545 Kč, mnoho stop loss pokynov je pravdepodobne umiestnený na úrovni 500 Kč. Ak by došlo k prelomeniu tejto hranice, boli by realizované všetky stop loss príkazy, čo by vyvolalo ďalší, niekoľkonásobne výraznejší pokles ceny akcie, pretože ďalšie predaje tlačia cenu ešte nižšie.

Prelomenie hraníc podpory a rezistencie
Hranice podpory (support) a rezistencie sú využívané v technickej analýze. Ide o dôležité cenové úrovne, od ktorých sa cena daného aktíva v minulosti častokrát odrazila a zmenila trend. Pri týchto hraniciach dochádza k testovaniu relatívnej sily kupujúcich a predávajúcich.

Ak napríklad cena nejakého aktíva v minulosti niekoľkokrát zostúpila k úrovni 40 USD a zakaždým sa od nej odrazila a zmenila svoj trend na rastový, takúto cenovú hladinu môžeme označiť za úroveň podpory (support). Táto úroveň je potom ostro sledovaná zakaždým, keď sa k nej cena aktíva opäť priblíži. Prelomenie tejto hranice totiž často znamená prudký a hlboký prepad ceny aktíva. Tento jav je často spájaný s vyššie popísaným prielomom a stop loss príkazmi.

V opačnom prípade, keď dôjde k prelomeniu úrovne rezistencie, aktívum často pokračuje v silnom rastovom trende.