Priamy prístup na trh (DMA)

Priamym prístupom na trhu (direct market access, DMA) sa označuje elektronická platforma, ktorá umožňuje investorovi uskutočňovať transakcie priamo do burzového párovacieho systému. Príkaz na transakciu je tak uskutočnený rýchlejšie, s menšou pravdepodobnosťou chyby a dochádza k eliminácii časti nákladov. Táto platforma je teda využívaná obchodníkmi, pre ktorých je rýchlosť uskutočnenia transakcie kľúčová.

Priamy prístup na trhu umožňujú tzv. sell-side inštitúcie, napríklad investičné banky. Sú to inštitúcie, ktorých hlavnou činnosťou je predaj svojich finančných služieb. Tieto inštitúcie poskytnú vlastnú informačnú technológiu a sprístupnia tak priamy prístup na trh buy-side inštitúciám. Buy-side označuje inštitúcie, ktoré kupujú služby od sell-side inštitúcií, napríklad investičné a hedge fondy.

Historický vývoj
Prechod od osobného vyvolávacieho systému obchodovania na burze k elektronickému obchodovaniu priniesol mnoho nových príležitostí. Buy-side investori sa už nemusia spoliehať výlučne na svojho brokera a tvorcov trhu a môžu obchodovať s vyššou mierou slobody. Elektronické zadávanie príkazov môže byť navyše podstatne detailnejšie a investor tak môže dosiahnuť presnejšie pozície. Príkladom platformy, ktorá takúto komunikáciu umožňovala, bol tzv. Instanet. Jeho tvorcovia mali v úmysle obísť newyorskú burzu a vytvoriť sieť medzi bankami a ďalšími obchodníkmi.

Pre existujúcich tvorcov trhu však tieto platformy znamenali ohrozenie existujúceho obchodného modelu. Preto sa tieto platformy stávali terčom akvizícií zo strany sell-side inštitúcií (príkladom môže byť akvizícia spomínaného Instanetu Nomurou). Iné inštitúcie sa, naopak, inšpirovali a vytvorili vlastnú technológiu DMA.

Výhody vyplývajúce z DMA

  • Príkazy sú vykonávané priamo zadávateľom. Zadávateľ tak nie je obmedzovaný možnosťami svojho brokera. Keďže vypadáva sprostredkovateľ, skracuje sa doba spracovania pokynu. Investor tak môže reagovať podstatne pružnejšie a rýchlejšie. 
  • Odpadá tak nevyhnutnosť provízií a zároveň dochádza k znižovaniu spreadov. Obchodovanie však nemusí byť nevyhnutne lacnejšie. 
  • Obchodník „vidí" trh. Investorovi je umožnené priamo pozorovať hĺbku (veľkosť obchodov), ako aj šírku (počet hráčov na trhu) trhu. Dokáže tak presnejšie odhadnúť likviditu a silu trhu.
Samozrejme, DMA prináša aj náklady. DMA je veľmi náročné na IT technológie. Aby mohol investor využívať výhody rýchlosti DMA, musí používať vysokorýchlostné spojenie s burzou. Prístup k týmto technológiám býva väčšinou spoplatený.

Priamy prístup na trh s nízkou latenciou a vysokofrekvenčné obchodovanie
Vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading, HFT) je založené na počítačovom algoritme, ktorý spracováva a posiela príkazy v rádovo mikrosekundách. Rýchlosť je tu rozhodujúcim prvkom, preto akékoľvek urýchlenie príkazu môže predstavovať rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Priamy prístup na trh je tak jedna zo základných podmienok pre prevádzkovanie HFT. Druhou podmienkou je schopnosť protistrany HFT vôbec ustáť. Pokiaľ by burza dostávala viac príkazov ako by bola schopná spracovať, HFT by strácal zmysel. Pre potreby HFT sa preto zavádza tzv. ultra-low latency direct market access, teda priamy prístup na trhu s extréme malým oneskorením. Označuje sa tak IT štruktúra, ktorá je schopná ustáť HFT. Pre predstavu: tieto systémy dokážu spracovať až 5 000 príkazov sa sekundu a doba vyhodnotenia a uskutočnenia príkazov je 100 mikrosekúnd (jedna stotisícina sekundy).