Prémia

Prémia je vo všeobecnosti odmena za vykonané služby alebo podstúpenie rizika. Vo svete finančných trhov možno prémiu nájsť v súvislosti s niekoľkými pojmami. Prémiu si napríklad nechá zaplatiť broker za sprostredkovanie obchodu, túto prémiu nazývame províziou. Najčastejšie sa však o prémii hovorí v súvislosti s opčnými obchodmi. Túto tzv. opčnú prémiu získa predajca opcie (vypisovateľ) za podstúpenie rizika pri dojednávaní opcie. Zjednodušene povedané je to cena, ktorú platí majiteľ opcie (kupujúci) svojej protistrane – vypisovateľovi opcie (predávajúcemu) – za opčné právo.

Zo všeobecnej definície opcie vyplýva, že majiteľ opcie má dojednaním opčného kontraktu právo, nie však povinnosť, uplatniť opciu v dobe vypršania jej platnosti (exspirácie). Týmto je pozícia vypisovateľa opcie značne znevýhodnená, preto za podstúpené riziká obdrží opčnú prémiu.

Zložky opčnej prémie
Opčnú prémiu tvoria dve základné zložky: vnútorná a časová hodnota opcie.

Vnútornú hodnotu opcie predstavuje zisk, ktorý by kupujúci dosiahol, ak by ihneď po dojednaní opčného kontraktu danú opciu ulatnil. Veľkosť vnútornej hodnoty sa určuje podľa pozície realizačnej ceny opcie (strike price). Existujú tri typy pozícií:

  • In-the-money (ITM)
  • At-the-money (ATM)
  • Out-of-the-money (OTM)
Vnútornú hodnotu majú len opcie v pozícii ITM, jej veľkosť sa určuje ako vzdialenosť medzi realizačnou cenou a trhovou cenou podkladového aktíva. V pozíciách ATM a OTM je vnútorná hodnota rovná nule.

Časová hodnota je v hodnote opčnej prémie obsiahnutá vždy, bez ohľadu na pozíciu realizačnej ceny opcie. Zjednodušene povedané ide o odmenu pre predávajúceho za to, že prijíma riziko uplatnenia opcie zo strany majiteľa opcie v období medzi dojednaním opcie a dátumom vypršania platnosti opcie. V priebehu platnosti opcie dochádza k tzv. časovému rozkladu. Časová hodnota plynutím času klesá, no tempo poklesu nebýva spravidla lineárne. S blížiacim sa dátumom exspirácie, bežne s predstihom dvoch týždňov, dochádza k výraznejšiemu poklesu časovej hodnoty. Táto skutočnosť je spôsobená podstatne jasnejšou predstavou o cene podkladového aktíva v deň exspirácie, preto sa majiteľ môže lepšie rozhodnúť, či uplatní svoje právo alebo nechá danú opciu vypršať. V deň vypršania platnosti opcie sa časová hodnota rovná nule. Časový rozklad je charakterizovaný indikátorom théta.

Podstatnou zložkou časovej hodnoty je volatilita podkladového aktíva. V čase, keď na trhu s daným podkladovým aktívom panuje vysoká miera volatility, dochádza k nárastu opčnej prémie. Je to spôsobené tým, že cena podkladového aktíva má v období rozkolísaného trhu podstatne vyššiu šancu na dosiahnutie realizačnej ceny. Z toho vyplýva, že pre majiteľa opcie je dosiahnutie zisku jednoduchšie, naopak, pre vypisovateľa to znamená väčšie riziko toho, že majiteľ opciu uplatní.

Ocenenie opcií
Na počiatku opčného obchodovania bolo kvôli značnej nevýhodnej pozícii na strane vypisovateľa potrebné stanoviť regulárnu opčnú prémiu. V roku 1973 bol publikovaný matematický model oceňovania aktív, dnes známy ako Black-Scholesov model. Vďaka tomuto modelu bolo možné na základe určitých predpokladov dosiahnuť teoretické ocenenie opcií.