Pozícia

Pozícia vo všeobecnosti predstavuje investíciu do nejakého finančného nástroja. Môže ísť napríklad o akciový titul, menový pár alebo finančný derivát. Otvorením pozície vstupuje investor do obchodu, väčšinou kupuje nejaké finančné aktívum. Ukončenie obchodu, teda predaj finančného aktíva, sa potom nazýva zatvorenie pozície. Každá otvorená pozícia prinesie investorovi zisk alebo stratu, ktorú možno kvantifikovať celkovým výnosom pozície. Pri stále otvorenej pozícii používame termín nerealizovaný zisk, príp. strata.

Otvorenie a uzavretie pozície
Vstup do obchodu (otvorenie pozície) prebieha v prevažnej väčšine zadaním príkazu brokerovi. Dnes je bežnou praxou plne elektronické obchodovanie, pri ktorom sa príkazy zadávajú prostredníctvom elektronickej obchodnej platformy z počítača s pripojením na internet.

Ak je napríklad akcia, ktorú chce investor kúpiť, verejne obchodovaná na burze, investor má vždy k dispozícii aktuálnu cenu. Pre otvorenie pozície mu potom stačí zadať jednoduchý trhový príkaz, v ktorom špecifikuje požadovaný počet akcií a broker pre neho tento počet nakúpi za aktuálne najlepšiu cenu na trhu. Pokiaľ sa investorovi zdá aktuálna cena príliš vysoká, môže zadať zložitejší príkaz, v ktorom špecifikuje aj požadovanú cenu pre vstup do pozície. V tomto prípade však dôjjde k vstupu do pozície až v momente, keď sa trhová cena aktíva dostane na požadovanú úroveň (k čomu nemusí vôbec dôjsť).

V tejto chvíli má teda investor otvorenú pozíciu a môže v reálnom čase sledovať jej nerealizovanú hodnotu. Tá predstavuje zisk alebo stratu, ktorú investor utrpel od otvorenia pozície (rozdiel medzi cenou aktíva pri otvorení pozície a aktuálnou trhovou cenou aktíva). Táto hodnota je nerealizovaná, pretože pozícia je stále otvorená a hodnota pozície sa môže až do uzatvorenia pozície meniť v dôsledku zmeny aktuálnej ceny nakúpeného aktíva.

Uzavretie pozície prebieha rovnako ako vstup do pozície. Investor opäť zadá svojmu brokerovi príkaz, v ktorom špecifikuje množstvo, prípadne aj cenu, pri ktorej chce pozíciu uzavrieť. Tu má na výber, či uzavrie celú pozíciu alebo len jej časť – napríklad predajom len niekoľkých akcií, ktoré vlastní. Uzavretím pozície dôjde k realizácii hodnoty pozície a investorovi je teda známy konečný výnos z tejto uzavretej pozície. Ten môže byť vyjadrený absolútne (napr. 1 000 Kč) alebo relatívne (napr. 5 %).

Absolútny výnos z pozície sa určí nasledovne:

Absolútny výnos = (Zatváracia hodnota pozície – otváracia hodnota pozície) – poplatky

Relatívny výnos získame vydelením vyššie uvedenej rovnice otváracou hodnotou pozície, pretože relatívny výnos vždy odvodzujeme od počiatočnej hodnoty investície.

Dlhá a krátka pozícia
To, čo sme dosiaľ popisovali, sa v praxi označuje ako tzv. dlhá (long) pozícia. Ide o nákup aktíva a jeho následný predaj v budúcnosti. Investor, ktorý vstupuje do dlhej pozície, predpokladá, že cena nakupovaného aktíva bude v budúcnosti rásť a on zinkasuje zisk pri uzavretí pozície. Špekuluje teda na rast ceny nakupovaného aktíva.

Špekulovať však možno aj na pokles ceny sledovaného aktíva. Ak chce investor špekulovať na pokles ceny, vstupuje do tzv. krátkej (short) pozície. Teoreticky dôjde najskôr k predaju daného aktíva a v budúcnosti k jeho spätnému nákupu pri nižšej cene. Problém je však v tom, že investor dané aktívum na začiatku obchodu nevlastní.

V praxi to teda funguje tak, že investor si „požičia" od svojho brokera požadované aktívum, napríklad akcie. Tieto akcie následne predá na burze. Potom vyčkáva na vývoj ceny a ak cena klesne dostatočne nízko, investor akcie na burze opäť nakúpi a vráti brokerovi. Za túto „pôžičku" si broker nechá, samozrejme, zaplatiť. Investorov výnos je teda v praxi znížený nielen o poplatky za uskutočnenie obchodu, ale aj o úrok za požičanie cenných papierov.

Je potrebné uvedomiť si fakt, že nie všetky akcie sú reálne „shortovateľné".​