Podmienený príkaz

Podmienené príkazy sú skupinou pokynov, pomocou ktorých zadáva investor svojmu brokerovi parametre budúceho obchodu. Príkaz možno vo všeobecnosti označiť ako súhrn informácií, ktorými investor špecifikuje svoju objednávku. Tieto už dnes v prevažnej miere zadáva brokerovi elektronicky v štandardizovanej forme. Hlavným znakom podmieneného príkazu je existencia určitých podmienok, ktoré musia byť splnené, aby došlo k vykonaniu príkazu. Môže ísť napríklad o čakajúci príkaz, ktorý sa aktivuje až pri dosiahnutí určitej cenovej úrovne obchodovaného aktíva.

Inými slovami: ak by sme za najjednoduchší bežný príkaz považovali „Vstup do pozície", podmienený príkaz by potom mal podobu „Vstup do pozície, keď...". To znamená, že musí byť splnená určitá podmienka, ktorá má najčastejšie cenový charakter – určuje teda cenovú úroveň, na ktorej má dôjsť k vstupu do pozície. Tieto príkazy nazývame limitné.

Limitné príkazy
Limitné príkazy sú podmnožinou podmienených príkazov, pri ktorých je podmienkou dosiahnutie určitej cenovej úrovne. Medzi tieto príkazy zaraďujeme buy limit a sell limit. Pri limitných príkazoch si investor nastaví požadovanú cenovú hladinu, na ktorej chce vstúpiť alebo vystúpiť z pozície a limitný príkaz je vždy spustením dosiahnutím stanovenej ceny. Neznamená to však, že pri tejto cene dôjde aj k jeho realizácii. Pri uvedenej úrovni sa príkaz stáva aktívnym, hoci na trhu už môže byť výhodnejšia cena.

Ak investor použije buy limit order, špecifikuje maximálnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za dané aktívum. Táto cena by mala byť pod aktuálnou trhovou cenou, v opačnom prípade totiž dôjde k okamžitému naplneniu objednávky za aktuálnu cenu a príkaz sa chová rovnako ako klasický trhový príkaz (tzv. market order).

Pri predajnom limitnom príkaze – sell limit order – investor špecifikuje minimálnu cenu, za ktorú je ochotný dané aktívum predať. Táto cena by mala byť logicky nad aktuálnou trhovou cenou, inak by opäť došlo k okamžitému predaju za aktuálnu trhovú cenu.

Keďže rôzne príkazy možno veľmi jednoducho kombinovať, podmienkou môže byť aj vykonanie iného príkazu. Potom môžeme podmienené príkazy ďalej rozdeliť na primárne a sekundárne.

Primárne a sekundárne príkazy
Primárne a sekundárne príkazy sú ďalšou podmnožinou podmienených príkazov. Fungujú v podstate tak, že realizácia primárneho príkazu je podmienkou pre vykonanie sekundárneho príkazu. Zároveň platí, že tento sekundárny pokyn môže byť ďalej podmienený. Najjednoduchším takýmto príkazom je stop loss. Je to príkaz, ktorý dá brokerovi pokyn zavrieť pozíciu, ak sa strata tejto pozície dostane na určitú úroveň. Investor sa tak chráni pred nekontrolovateľne veľkými stratami.

Stop loss je v podstate sekundárny príkaz s dvoma podmienkami. Prvou je realizácia primárneho príkazu (vstup do pozície – nákup alebo predaj) a druhá je dosiahnutie určitej cenovej úrovne. Opačným podmieneným príklazom, ktorý investorovi uzavrie pozíciu pri dosiahnuté určitého zisku, je take profit.

Primárne a sekundárne príkazy môže investor ďalej kombinovať a dosiahnuť napríklad nasledovné pozície:

  • ​One-triggers-all: Investor si najskôr určí primárny príkaz. Ďalej určí jeden alebo dva sekundárne príkazy. Po vykonaní primárneho príkazu sa aktivuje (aktivujú) sekundárny príkaz (príkazy). Príkladom takéhoto pokynu je napríklad stop loss alebo príkaz popísaný pri vyššie uvedenom príklade.
  • One-cancels-others: Tu investor zadá primárny príkaz a potom dva sekundárne. Realizáciou primárneho príkazu sa aktivujú dva čakajúce sekundárne pokyny. Uskutočnením jedného sekundárneho pokynu sa ruší druhý. Jednoduchým príkladom takéhoto príkazu je vstup do pozície so stop loss a take profit (takéto zadanie sa označuje ako tzv. bracket). Ak napríklad cena porastie, realizuje sa take profit a zruší sa príkaz stop loss.