Over the Counter (OTC)

Over the counter (skrátene OTC) je označenie pre mimoburzový trh s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi. Tento trh môže byť považovaný za akúsi alternatívu k burzovému obchodovaniu, možno ho však považovať za podstatne rizikovejší, pretože sa na ňom obchoduje bez záruk vyplývajúcich z prítomnosti burzovej inštitúcie. Obchody sa uskutočňujú priamo medzi dvoma protistranami, ktoré si dohovárajú individuálne podmienky každého obchodu. OTV trh hrá významnú úlohu predovšetkým pri obchodovaní s menami, akciami a na trhu s úrokovými sadzbami.


Odlišnosti od burzového obchodovania
Využitie burzy pri obchodovaní má hneď niekoľko výhod. Na burze sa pohybuje veľké množstvo obchodníkov, ktorí obchodujú s veľkými objemami – burza teda ponúka vysokú likviditu obchodovaných aktív. Obchodovanie na burze je aj podstatne transparentnejšie, aj zásluhou štandardizovaných transakcií a finančným nástrojom. Burza tiež verejne oznamuje aktuálne trhové ceny obchodovaných aktív, čo v prípade OTC trhu nie je samozrejmé.

Hlavným rozdielom obchodovania na OTC trhu v porovnaní s burzovým trhu je neštandardizovanosť transakcií, ktoré sa na OTC trhoch uskutočňujú. Každý obchod je dohodnutý individuálne a štandardizované nemusia byť ani obchodované aktíva. Ak napríklad obchodujete s komoditnými futures na derivátovej burze, každý futures kontrakt musí mať pevne určené množstvo tovaru, jeho kvalitu, individuálny dátum dodávky a množstvo ďalších podmienok. Tento faktor podstatne uberá na transparentnosti OTC trhov. Ďalší podstatným rozdielom je výrazne nižšia regulácia týchto trhov. Napríklad na obchodované akcie sú kladené podstatne nižšie nároky – menší základný kapitál, menšia alebo žiadna informačná povinnosť, kratšia minimálna doba existencie firmy a podobne.


Nástroje obchodované na OTC trhoch
Obchodovanie na OTC trhoch zahŕňa prakticky veľmi podobné nástroje ako burzové obchodovanie. Obchoduje sa napríklad s komoditami, finančnými nástrojmi (vrátane akcií a dlhopisov) a mnohými ďalšími derivátmi. Typicky obchodovanými OTC derivátmi sú forwardy a swapy, predovšetkým menové.

Forward je zmluva veľmi podobná burzovo obchodovanému futures kontraktu, v ktorej sa dve strany dohodnú na dodávke určitého množstva aktíva v budúcnosti pri vopred dohodnutej cene a vopred určenom dátume dodania.

Swap (z angličtiny „prehodenie, výmena") je finančný derivát, ktorý umožňuje dvom stranám výmenu finančných tokov (cash flow), úrokových mier, cenných papierov a mnohých ďalších nástrojov tak, že pre obe strany to je v súlade s ich očakávaniami budúceho vývoja na trhu. Tradične  ide o výmenu za účelom optimalizácie úrokov alebo splatnosti pri pôžičkách, prípadne zaistenie proti zlyhaniu schopnosti splácať dlh.

V USA je pomerne rozvinutý OTC trh s akciami, na ktorom panujú menšie regulácie ako v prípade burzovo obchodovaných akcií. Na emitentov týchto akcií sú kladené nižšie nároky na základný kapitál, dĺžku existencie firmy, oznamovacie povinnosti a podobne. Takéto spoločnosti sú hovorovo označované za „pink sheets".

V Českej republike donedávna zastupoval funkciu OTC trhu RM-Systém, kým sa v roku 2008 transformoval na štandardnú burzu cenných papierov.


Riziká spojené s obchodovaním na OTC trhu
Väčšina rizík spojených s obchodovaním na OTC trhu vyplýva z kreditného rizika protistrany. Toto riziko predstavuje predovšetkým možný krach protistrany ešte pred exspiráciou kontraktu a z toho vyplývajúcu neschopnosť splniť svoje záväzky vyplývajúce z kontraktu. Dôležitosť rešpektovania tohto rizika výrazne vzrástla po finančnej kríze v roku 2007.

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými možno toto riziko obmedziť:

  • kontrolovať kredibilitu protistrany a diverzifikovať svoje portfólio,
  • mať dostatok kapitálu, aby prípadná strata z obchodu neohrozila investora,
  • hedging.