Outstrike

Outstrike (tiež „knock-out level“) je parameter, ktorý sa vyskytuje pri exotických, tzv. bariérových opciách. Pri týchto opciách platí, že ak cena podkladového aktíva dosiahne určitú úroveň, dochádza k okamžitému automatickému vzniku alebo zániku opcie. Outstrike je potom hladina, pri ktorej opcia automaticky zaniká. Keďže tento mechanizmus funguje v prospech vypisovateľa opcie, je kupujúci opcie kompenzovaný povinnosťou platiť menšiu opčnú prémiu.

Outstrike a bariérové opcie
Bariérové opcie sú exotické opcie, ktoré po dosiahnutí bariéry automaticky vznikajú alebo zanikajú. Podľa toho, k akej situácii dochádza, rozlišujeme nasledovné základné typy bariérových opcií:

  • Up-and-out
  • Down-and-out
  • Up-and-in
  • Down-and-in
Up/Down označuje smer pohybu spotovej ceny podkladového aktíva k bariére. Out/in potom označuje, že opcia zanikne (out) alebo vznikne (in). Takýto prístup platí tak pre call opcie (vzniká právo nákupu podkladového aktíva), ako aj pre put opcie (vzniká právo predaja).

Prvé dva typy opcií (t.j. up-and-out a down-and-out opcie) sa tiež označujú ako tzv. knock-out opcie, druhá dvojica opcií (t.j. up-and-in a down-and-in opcie) sa označujú ako tzv. knock-in opcie. Pri tomto značení však nie je jednoznačne určený smer pohybu spotovej ceny vzhľadom k bariére (teda či ide o „down“ alebo „up“ opciu).

Napríklad up-and-in put opcia označuje bariérovú opciu, kde spotová cena podkladovej akcie musí vzrásť na úroveň bariéry a pri jej preťatí vzniká držiteľovi put opcia. Ak sa cena nad bariéru nedostane, opcia nevznikne. Outstrike je potom hladina, kde knock-out opcia zaniká. Úroveň, pri ktorej opcia vzniká, sa nazýva instrike, príp. „knock-in level“.

Uvedené typy predstavujú len tri najzákladnejšie. V praxi môže investor naraziť na opciu na viacerými „oustrike“ úrovňami, prípadne takzvané forgiving opcie, pri ktorých kupujúci dostáva „druhú šancu“ a opcia zaniká až pri druhom preťatí utstrike úrovne.

Nasledujúce obrázky znázorňujú niekoľko vybraných scenárov:

Pohľad vypisovateľa
Dôvodom, prečo sa v praxi môžeme stretnúť s bariérovými opciami, je potreba chrániť vypisovateľov pred veľkými stratami. Predpokladajme, že cena akcie X je 96 USD. Vypisovateľ vypíše knock-out opciu s realizačnou (strike) cenou 100 USD a outstrike na úrovni 110 USD. Svoju maximálnu stratu tak obmedzí na 9,99 USD mínus opčná prémia. Pre kupujúceho nie je táto opcia príliš výhodná, pretože predstavuje len obmedzený potenciál zisku – maximálny zisk je 9,99 USD (mínus opčná prémia). Preto tieto opcie vypisovateľ kompenzuje nižšou opčnou prémiou.

Vyššie uvedené opcie predstavujú výzvu pre oceňovacie modely opcií. Jedným riešením môže byť konštrukcia portfólia tzv. vanilla (klasických) opcií, ktoré sa správa podobne ako daná bariérová opcia.

Barrier event
Pojem „barrier event“ označuje situácia, kedy sa spotová cena dostáva na outstrike úroveň, príp. instrike úroveň. Pri jednoznačnom určení takejto udalosti sa však môžu vyskytnúť ťažkosti – počet obchodov nad/pod bariérou, objem obchodov, typ ceny a pod. Preto je nutné venovať pozornosť konkrétnym detailom týkajúcim sa „barrier event“.