Outright forward

Outright forward je transakcia, pri ktorej sa dve protistrany zaviažu vymeniť cash flow v rôznych menách pri vopred dohodnutom kurze a vo vopred určenom čase. Takéto transakcie sú veľmi často používané spoločnosťami, ktoré sú vystavené riziku fluktuácie menových kurzov. Outright forward transakcia totiž umožní spoločnosti zafixovať menový kurz a minimalizovať tak menové riziko, ktorému sa spoločnosť vystavuje. Cenou za túto istotu je však strata potencionálneho zisku plynúceho z možného pozitívneho vývoja menového kurzu v budúcnosti.​

Príklad outright forward transakcie​

Britská spoločnosť ABC exportuje svoju produkciu do eurozóny. Súčasný kurz GBP/EUR je 1,1800. Spoločnosť má zinkasovať 10 miliónov eur. Ak by došlo k okamžitému uspokojeniu pohľadávky, zinkasovala by 8 474 576 libier. K splateniu má však dôjsť až o tri mesiace, teda za 91 dní od spotovej ceny. Pokiaľ by došlo k výraznejšiemu posilneniu libry (prípadne oslabeniu eura), spoločnosť by zinkasovala menej a mohla by tak prísť o vysoké zisky. Libra môže, samozrejme, voči euru aj oslabiť (prípadne euro môže posilniť), povedzme však, že spoločnosť tento možný zisk oželie a bude preferovať istotu.​

Spoločnosť teda kontaktuje svojho bankára a požiada ho o vytvorenie forward transakcie, aby sa tak zaistila (hedge) voči menovým fluktuáciám. Ako však bankári zistia férový kurz, ktorý môžu spoločnosti ponúknuť?​

Banka môže vychádzať zo svojich predikcií vývoja kurzu eura k libre. Ak by ale banka nebola zahedgovaná, mohla by skončiť v strate. Môže teda naviazať ponúknutý kurz na cenu, ktorú ju bude stať vlastný hedging. ​

Určenie forwardového kurzu​

Predpokladajme, že banka vstúpila do outright forward transakcie. Zaviazala sa teda prijať za tri mesiace 10 miliónov eur a vyplatiť určitú sumu v librách. Odtiaľ plynúce riziko sa banka rozhodne pokryť takto:​

  1. požičia si dnešnú hodnotu 10 miliónov eur a za tri mesiace ich splatí s úrokom​
  2. týchto desať miliónov následne banka vymení pri spotovom kurze za britské libry​
  3. získané libry uloží, napríklad do niektorého nástroja peňažného trhu​

Predpokladajme, že banka si môže požičať za 3 % a uložiť za 1,5 %. Môžeme uskutočniť všetky uvedené prepočty, rýchlejšie však bude použitie nasledovného vzorca:​

 

Banka teda na základe úrokových sadzieb, ktorým v daných krajinách čelí, ponúkne firme forwardový kurz 1,1755. Tento kurz môže byť, samozrejme, navýšený o rizikové prirážky vyplývajúce z úverového profilu firmy, makroekonomických podmienok a pod.​

Menový swap a forward​

Outright forward môže byť súčasťou iných kontraktov a transakcií. Menový swap je transakcia, ktorá má dve časti. Protistrany si vymenia meny za spotový kurz. Súčasne však vstúpia do opačných pozícií v rovnakom objeme prostredníctvom outright forward transakcie. Situáciu z pohľadu jednej protistrany zobrazuje nasledovná schéma.​

Spotová transakce ​Outright Forward​
Prodej 10 mil. EUR​Nákup 10 mil. EUR​
Nákup 12 mil. USD ​ Prodej 12 mil. USD​