Out of the money

Out of the money, skrátene OTM, je jednou z troch pozícií, v ktorej sa môže nachádzať realizačná cena (tzv. strike price) pri opčných obchodoch. O tom, či ide o opciu v pozícii OTM, záleží na type opcie. V prípade call opcie sú pozíciou OTM označené tie realizačné ceny, ktoré sa nadchádzajú nad súčasnou trhovou cenou podkladového aktíva. Naopak, v prípade put opcií ako pozíciou OTM označené realizačné ceny, ktoré sa nachádzajú pod súčasnou trhovou cenou podkladového aktíva.​

Zjednodušene možno povedať, opcia je v pozícii OTM, ak je investor aktuálne „v strate“ a nevyplatilo by samu opciu realizovať. Popri OTM existujú aj ďalšie dve pozície realizačnej ceny opcie: „at the money“ (ATM) a „in the money“ (ITM).​

Opčná prémia a jej zložky​

Pri nákupu call alebo put opcie platíme predajcovi za riziko, ktoré zjednaním opčného obchodu podstupuje. Ide o tzv. opčnú prémiu, ktorá sa skladá z dvoch základných zložiek – vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie. Pre určenie vnútornej hodnoty opcie je dôležitá jej realizačná cena. Vnútorná hodnota je – zjednodušene – zisk, ktorý by sme dosiahli pri okamžitom uplatnení opcie. V pozíciách OTM a ATM je vnútorná hodnota vždy rovná nule. Pri pozícii ITM sa určuje podľa vzdialenosti realizačnej ceny od trhovej ceny v momente dojednania opcie.​

Časová hodnota sa premieta do opčnej prémie pri všetkých pozíciách realizačnej ceny. Zjednodušene povedané, časová hodnota je odmenou predávajúcemu za to, že podstupuje riziko uplatnenia opcie od okamihu dojednania opčného obchodu až po dátum exspirácie zo strany majiteľa (kupujúceho) opcie. Časová hodnota počas platnosti opcie postupne klesá, tempo poklesu však nie je lineárne. Najvýraznejší pokles hodnoty nastáva spravidla od dvoch týždňov pred exspiráciou opčného kontraktu, dôvodom je lepšia predpovedateľnosť pohybu podkladového aktíva. V deň exspirácie sa časová hodnota rovná nule. Do časovej hodnoty sa zahŕňa aj volatilita podkladového aktíva, pretože pri veľkých výkyvoch podkladového aktíva narastá aj pravdepodobnosť dosiahnutia realizačnej ceny opcie. Pre predajcu (vypisovateľa) to znamená podstatne vyššiu šancu na uplatnenie opcie zo strany majiteľa (kupujúceho) opcie. ​

Realizačná cena a jej význam​

Určenie správnej realizačnej ceny opcie je dôležité, pretože od toho závisí hodnota opčnej prémie. Na základe uvedených poznatkov môžeme tvrdiť, že nákup opcie OTM vychádza z hľadiska opčnej prémie najlacnejšie, pretože sa skladá výlučne z časovej hodnoty. Opcia v pozícii OTM je pre predajcu menej riziková, pretože cena podkladového aktíva môže vzrásť (call opcia) alebo klesnúť (put opcia) o väčšiu hodnotu ako pri pozíciách ATM a ITM. Z tohto dôvodu predajca nepožaduje tak vysokú odmenu.​

Pri opciách v pozícii OTM je tiež najvyššia šanca, že exspirujú bezcenné. Opakom je pozícia ITM, kde je opčná prémia tvorená vnútornou aj časovou hodnotou a preto platíme predajcovi najväčšiu opčnú prémiu. Opcia v pozícii ATM je tvorená výlučne časovou hodnotou, na rozdiel od opcie v pozícii OTM sa realizačná cena nachádza už v čase zjednávania v blízkosti trhovej ceny a preto je aj opčná prémia o čosi vyššia.​

Záverom si názorne ukážeme všetky pozície na príklade akcie XY, ktorej trhová cena je 91,80. Skrátená ponuka realizačný cien je uvedená v tabuľke.​
 
 
V červených políčkach sú realizačné ceny v pozícii OTM. Pre pozíciu ATM je ponuka realizačnej ceny rovnaká pre call aj put opcie. Modré políčka znamenajú realizačnú cenu v pozícii ITM. Tabuľka je ilustratívna a je obmedzená na ponuku piatich realizačný cien pre opcie typu call aj put. V skutočnosti nie je ponuka realizačných cien obmedzená.​