Opcie

Výsada predávaná jednou stranou druhej, ktorá ponúka kupujúcemu právo, no neukladá mu povinnosť, kúpiť alebo predať cenný papier za dohodnutú cenu počas určitého obdobia alebo k určitému dátumu. Opciám sa bežne hovorí aj opčné zmluvy. Opcie sú obchodované pre takmer všetky finančné nástroje, vrátane akcií, futures a valút.

Mnoho opcií sa obchoduje na verejných burzách, ale významný objem opčných transakcií (predovšetkým na trhu forex) sa odohráva priamo (OTC). Opcie možno použiť na viacero rôznych účelov, ale vo všeobecnosti sa najčastejšie používajú dvoma spôsobmi. Pri prvom si obchodník môže kúpiť od protistrany opciu ako nástroj priamej špekulácie, t.j. kúpiť opciu v nádeji, že cena podkladového aktíva, ktorého sa opcia týka, pôjde dramaticky nahor alebo dole. Po druhé si protistrana môže kúpiť opciu ako hedgingové zaistenie na ochranu pred stratou alebo na ochranu nerealizovaného zisku zo základného nástroja, ktorý je predmetom opcie.

Obchodník, ktorý si opciu kúpi, vstupuje do menšieho rizika (limitovaného výškou nákladu na opciu, t.j. opčnou prémiou) s potenciálom takmer neobmedzeného zisku. Predávajúci, ktorí opciu predajú, majú inú stratégiu a vstupujú do neobmedzeného rizika s cieľom dosiahnuť obmedzený zisk, pokiaľ nepredávajú kryté opcie, pri ktorých pozícia v podkladovom aktíve zaisťuje predávajúceho proti strate opčnej prémie (nie je však zaistením voči strate spôsobenej poklesom ceny samotného podkladového aktíva opcie).