Opcie európskeho typu

Opcia európskeho typu, tiež označovaná ako európska opcia, je typ opcie, ktorej uplatenie je možné výlučne v deň exspirácie. To je hlavný rozdiel napríklad v porovnaní s americkými opciami, ktoré môžu byť uplatnené kedykoľvek počas ich platnosti. Vzhľadom na túto nevýhodu bývajú európske opcie spravidla lacnejšie, na ich ocenenie sa používa tzv. Black-Scholesov model. Európske opcie prevládajú na tzv. OTV (over-the-counter) trhoch, zatiaľčo americké opcie dominujú na derivátových burzách. Napriek svojmu pomenovaniu nemajú tieto opcie žiadnu geografickú súvislosť s územím Európy.

Základné charakteristiky európskych opcií
Jediným odlišným znakom európskych opcií je teda možnosť uplatnenia opcie len v deň exspirácie. Inak nesú všetky klasické znaky opcií, teda realizačnú cenu (tzv. strike price), dátum exspirácie opcie, podkladové aktívu, opčnú prémiu.

Rovnako môžeme rozlišovať európske call opcie (právo na nákup podkladového aktíva v budúcnosti) a európske put opcie (právo na predaj podkladového aktíva v budúcnosti). Medzi týmito dvoma typmi platí tzv. put-call parita európskych opcií.

Put-call parita európskych opcií
Ide o vzťah medzi cenou európskej put opcie a cenou európskej call opcie, ktoré majú inak rovnaké charakteristiky – rovnakú realizačnú cenu aj dátum exspirácie. Ak investor drží zároveň call opciu v dlhej pozícii a put opciu v krátkej pozícii, je možné obe tieto aktíva nahradiť jediným forwardom, ktorý má rovnakú realizačnú cenu aj dátum exspirácie. Dôvody sú nasledovné:

Ak je v čase exspirácie cena podkladového aktíva nad úrovňou realizačnej ceny, bude uplatnená call opcia (put opcia exspiruje bezcenná). Naopak, pokiaľ bude cena podkladového aktíva pod úrovňou strike price, bude uplatnená put opcia (call opcia exspiruje bezcenná). V oboch prípadoch teda dôjde k transakcii s podkladovým aktívom za realizačnú cenu, rovnako ako v prípade forwardu.

Matematicky môžeme tento vzťah vyjadriť rovnicou:

Cs – Ps = S – PV(K),

kde Ps je európska put opcia s danou realizačnou cenou a exspiráciou, Cs je európska call opcia s identickou realizačnou cenou a exspiráciou, S je spotová cena akcie a PV(K) je dnešná hodnota realizačnej ceny.

Oceňovanie európskych opcií
Európske opcie sú v porovnaní s americkými opciami pre investorov menej výhodné a preto bývajú spravidla aj lacnejšie. Je to dané predovšetkým nižšou opčnou prémiou pre vypisovateľa (predajcu) opcie. Ten je pri európskych opciách v menšej nevýhode, pretože je pre neho postupom času jednoduchšie odhadnúť, či bude opcia uplatnená alebo nie.

Pri oceňovaní európskych akcií sa zvyčajne používa tzv. Black-Scholesov model. Ten predstavuje rovnicu, ktorá poskytuje jasné riešenie v podobe teoretickej ceny európskej opcie. Model zahŕňa celkovo štyri premenné – bezrizikovú úrokovú mieru, spotovú cenu podkladového aktíva európskej opcie a volatilitu výnosov podkladového aktíva (najčastejšie akcií). Tento model predstavuje štandard v oceňovaní opcií.

Vzhľadom na parametre amerických opcií nie je možné použiť pri ich oceňovaní rovnaký model, preto sa využívajú rôzne modifikácie.

Využitie európskych opcií
Takmer všetky akciové opcie, ktoré sú obchodovateľné na burze, sú vydávané ako opcie amerického typu. Pre opcie, ktorých podkladovým aktívom sú akciové indexy, sa používajú oba typy – americké i európske, no väčšinou ide o európske opcie. Pre komoditné opcie sú tiež využívané oba typy opcií.