Opce amerického typu


Opcia amerického typu, označovaná aj ako americká opcia, je opcia, ktorú nemusí držiteľ uplatniť len vo vopred určenom čase. Opciu amerického typu totiž možno uplatniť kedykoľvek pred dátumom exspirácie, vrátane exspiračného dňa. Tento fakt sa potom prejavuje v správaní sa op​cie, jej ocenenia (valuácie) a ďalších vlastností.

Možnosť predčasného uplatnenia opcie
Pri americkej opcii, samozrejme, vyvstáva otázka, kedy je pre kupujúceho najvýhodnejšie uplatniť takúto opciu. Pri americkej call opcii, ktorá nevypláca dividendy, býva častou odpoveďou práve deň exspirácie opcie. Medzi dôvody patrí:

  • Možnosť zinkasovať úrok: odloženie zaplatenia strikovej ceny umožňuje zinkasovať úrok z tejto sumy.
  • Poistenie: možnosť posunúť vyplatenie opcie dáva investorovi istotu, že cena akcie nespadne pod strikovú hodnotu.
Pri americkej put opcii je situácia odlišná. Dochádza tu totiž k nutnosti voľby medzi časovou hodnotou peňazí a možnosti poistenia. Uveďme príklad:

Predstavme si put opciu s realizačnou cenou 10 USD, pričom cena podkladovej akcie je 1 cent. Okamžitou realizáciou opcie kupec zarobí najvyšší možný zisk. Cena totiž nemôže klesnúť nižšie, naopak – v budúcnosti môže rásť. Čakať sa neoplatí ani za predpokladu, že cena ostane nezmenená, pretože hodnota 10 USD dnes je vyššia ako pri exspirácii (časová hodnota peňazí). Na druhej strane však put opcia spolu s nákupom akcie poskytuje investorovi možnosť poistenia proti prepadu ceny akcie. Na rozdiel od call opcie však investor nemôže zinkasovať úrok z držania finančných prostriedkov. Preto vzniká potreba kompromisu (trade-off) medzi schopnosťou poistiť sa a časovou hodnotou peňazí. Predčasná realizácia opcie teda môže byť výhodná.

Pre vypisovateľa predstavuje americká opcia v porovnaní s európskou väčšie riziko – nevie totiž, kedy môže protistrana využiť svoje opčné právo. Preto vo všeobecnosti platí, že vypisovať bude žiadať vyššiu opčnú prémiu pri americkej opcii ako pri európskej opcii.

Zmeny vo valuácii
Black-Scholes model, ktorý je jeden z najpoužívanejších pri oceňovaní opcií, je vo svojej základnej verzii aplikovateľný len na európske opcie. Aby sme ho mohli použiť aj na americké opcie, musíme zmeniť Black-Scholesovu rovnicu na nerovnicu. Vyriešiť túto nerovnicu však nie je jednoduché a musia byť použité sofistikovanejšie metódy riešenia. Americké opcie bývajú ocenené minimálne na rovnakú úroveň ako totožné európske opcie. Väčšinou sú však americké opcie hodnotnejšie a ocenené vyššou cenou ako európske opcie.

Neplatnosť put-call parity
Pre európske opcie platí put-call parita, ktorú možno vyjadriť rovnicou:

cs – ps = S – PV(K),

kde ps je európska put opcia s danou realizačnou cenou (strike price) a exspiráciou, cs je európsk​a call opcia s rovnakou realizačnou cenou a exspiráciou, S je spotová cena akcie a PV(K) je dnešná strike hodnota.

Táto rovnica však neplatí pre americké opcie a opäť sa, podobne ako v Black-Scholesovom modeli, mení na nerovnicu. Konkrétne:

S-K ≤ Cs – Ps ≤ S – PV(K),

kde Cs je americká call opcia a Ps je americká put opcia. Ostatné označenie ostáva nezmenené.

Prečo nemôžeme použiť rovnicu pre paritu? Prepíšme rovnicu pre paritu a použime americkú opciu:

S + Ps = Cs + PV(K)

Predpokladajme, že predáme ľavú časť rovnice a kúpime pravú časť rovnice. Môžeme zaručiť, že realizujeme americkú call opciu až v deň splatnosti, čím z nej de facto urobíme európsku opciu. Nie sme však schopní zaručiť, že to isté urobí aj kupec nami vypísanej americkej put opcie. Z dôvodov uvedených v charakteristike put opcie platí, že ľavá strana rovnice môže mať väčšiu alebo rovnakú hodnotu ako pravá strana.