Odpor

Úroveň odporu, lepšie známa ako rezistencia, je jednou zo základných znalostí pre obchodovanie pomocou technickej analýzy. Ide o jednoduchú pomôcku, ktorá dosahuje relatívne vysokú účinnosť. Hladina rezistencie vzniká, keď na trhu neexistuje dostatok kupujúcich, ktorí by boli ochotní nakúpiť dané aktívum za vyššiu cenu a súčasne sa objavuje mnoho obchodníkov, ktorí sú ochotní za danú cenu určité aktívum predávať. Možno povedať, že ide o cenovú hladinu, ktorú​ sledované aktívum v rastúcom trende určitý čas neprekročí a jeho cena po dosiahnutí tejto úrovne klesá.

Ak nastane situácia, že cena sa od danej úrovne niekoľkokrát odrazí, vzniká tzv. silná rezistencia. Hladinu rezistencie nemožno chápať ako presne danú cenovú úroveň. Vždy ide o oblasti, ktoré sa k určitej cenovej hladine blížia.

Psychologická bariéra
Ako protiklad rezistencie sa zvádza tzv. úroveň podpory (support). Obe tieto hladiny nám signalizujú určitú psychologickú bariéru, ktorá na trhu vznikla. Psychologickou bariérou môžu byť napríklad aj tzv. okrúhle čísla. Je to dané tým, že ľudia majú vždy tendenciu čísla zaokrúhľovať. Obchodníci veľmi často umiestňujú na tieto úrovne príkazy typu stop loss a take profit, čo tiež prispieva k vzniku týchto hladín.

Prelomenie hladiny rezistencie
Hladiny rezistencie a supportu nikdy netrvajú večne, preto časom dochádza k prelomeniu týchto úrovní. Napríklad zmena sentimentu na trhu v dôsledku novej fundamentálnej správe. Možný je aj zásah veľkej inštitúcie, ktorá sa rozhodla zmeniť zloženie portfólia a mnoho ďalších faktorov.

Pri prelomení určitej hladiny, či už v podobe rezistencie alebo supportu, nikdy nedochádza k zabudnutiu na túto úroveň. Z tohto dôvodu nastáva premena bývalej rezistencie na support a naopak. Po tomto prelomení dochádza spravidla k výraznému pohybu trhu buď smerom nahor (pri prelomení rezistencie) alebo nadol (pri prelomení supportu). Samozrejme, môže sa vyskytnúť aj tzv. falošné prerazenie, kedy sa po prelomení cena aktíva vráti späť pod danú úroveň.

Vznik rezistencie
Popri drobných obchodníkov vystupujú na trhoch aj významné inštitúcie ako banky, hedge fondy a pod. Tie inštitúcie však prichádzajú na trhy s podstatne väčšími príkazmi ako je obvyklé a preto sú nútené svoje objednávky rozložiť na niekoľko menších častí. Ak by tak neurobili, pohli by s cenou vo svoj neprospech. Inštitúcie nemajú vždy jasne danú cenu, za ktorú majú dané aktívum predávať (v prípade vzniku rezistencie). Väčšinou ide o oblasť, v ktorej majú byť tieto príkazy zrealizované. V týchto oblastiach zadajú predajné pokyny, ktoré pošlú cenu daného aktíva nadol a následne vyčkávajú, kým sa cena vráti do danej oblasti. Týmto spôsobom možno vysvetliť vznik rezistencií a v opačnom prípade vznik supportov.

Po dokončení operácie zo strany veľkej inštitúcie je možné očakávať prelomenie vzniknutej úrovne rezistencie, resp. supportu. Je to dané tým, že ostatní účastníci trhu si všimli rezistencie, príp. support v okolí určitých úrovní, nemajú však informáciu o tom, kedy táto skutočnosť skončí. Po dokončení operácie zo strany veľkej inštitúcie teda dochádza v okolí rezistencie (supportu) k tomu, že sa tam už nevyskytuje také veľké množstvo predajných (nákupných) pokynov a preto vo väčšine prípadov dochádza k prelomeniu danej hladiny.​