Nerealizovaná hodnota pozície

Nerealizovaná hodnota pozície je čiastka, ktorú by investor obdržal po uzavretí danej otvorenej (nerealizovanej) pozície. Ak má investor otvorených viacero pozícii súčasne, môžeme hovoriť o tzv. nerealizovanej hodnote portfólia. Túto hodnotu by investor získal po vysporiadaní všetkých ziskov alebo strát z dosiaľ otvorených pozícii a po odpočítaní poplatkov za obchodovanie.

Hodnota pozície a výnos
Investor otvorí pozíciu zadaním príkazu brokerovi, napríklad príkazom na nákup určitého počtu akcií spoločnosti ABC. Tento príkaz je následne zrealizovaný za trhovú cenu a pozícia je otvorená. Aktuálna hodnota pozície je teda rovná trhovej cene nakúpených akcií vynásobenej počtom nakúpených akcií. Podľa toho, ako sa ďalej vyvíja cena nakúpených akcií na trhu, mení sa aj nerealizovaná hodnota pozície. Táto hodnota môže byť väčšia i menšia ako pôvodná investícia, záleží na pohybu trhovej ceny zakúpených akcií. Vzhľadom na to, že pozícia je stále otvorená, táto hodnota je nezrealizovaná a neustále sa mení.

Uzavretím pozície (podaním príkazu na predaj akcií) dôjde k realizácii hodnoty tejto pozície. Po ňom už ostáva hodnota pozície nemenná a investor si ľahko môže spočítať svoj zisk, prípadne stratu – hovoríme o tzv. výnose. Výnos môže byť vyjadrený absolútne (napríklad 1 000 Kč) alebo relatívne (napr. 5 %).

Absolútny výnos sa vypočíta nasledovne:

Absolútny výnos = (Zatváracia hodnota pozície – otváracia hodnota pozície) – poplatky

Relatívny výnos získame vydelením horeuvedenej rovnice otváracou hodnotou pozície, pretože výnos vždy vzťahujeme k počiatočnej hodnote investície.

Obdobne sa počíta aj nerealizovaná hodnota pozície. Jediným rozdiel je, že namiesto „zatváracej hodnoty pozície" počítame s teoretickou zatváracou hodnotou pozície, keďže k zatvoreniu ešte nedošlo.

Praktické využitie nerealizovanej hodnoty pozície
Pri niektorých obchodných inštrumentoch, napr. pri obchodovaní s menovými pármi alebo komoditami, je dôležité sledovať pohyby a stav majetku na obchodnom účte. Zvlášť dôležité je to pri obchodovaní na margin (so zaistením), keď je určená výška marginu (po slovensky zaistenia, marže) nevyhnutná pre udržanie pozície. Ak totiž margin klesne pod túto úroveň, prichádza tzv. margin call a od investora sa vyžaduje, aby buď doplnil finančné prostriedky potrebné na zaistenie alebo okamžite uzatvoril niektoré pozície, čím sa zmenší hodnota potrebnej marže.

Niektorí brokeri uskutočňujú vysporiadanie obchodných pozícií každý deň po skončení obchodovania. Hoci obchody na forexe prebiehajú 24 hodín denne, za pomyselný koniec obchodného dňa sa berie čas 24.00 každého dňa. Je zvykom, že brokerské spoločnosti uskutočňujú každý deň vysporiadanie pozícií o 24.00 a klientovi posielajú e-mailom výpis z účtu.

Výpis obsahuje okrem identifikačných údajov obchodníka informácie o realizovanom výnose (t.j. zisku alebo strate z pozícií uzavretých počas obchodného dňa), údaje o otvorených pozíciách, výške celkového majetku, výške čerpanej marže a hodnotu marže, ktorá je k dispozícii.​