Model Black Scholes


​Vzorec premeny ceny finančného nástroja v čase. Často sa používa pri určení cenových hladín opcií európskeho typu. Vzorec berie do úvahy faktory ovplyvňujúce cenu kúpnej opcie, vrátane ceny základného aktíva, ceny realizácie opcie, úrokové sadzby a čas do vypršania (exspirácie) opcie.​