Miera fluktuácie grafu v okolí strednej hodnoty (exces)

Štatistický prvok používaný pre vyjadrenie rozptylu pozorovaných údajov okolo priemernej hodnoty. Niekedy sa nazýva aj volatilita volatility. Vysoký exces vytvára graf s tučným chvostom a nízkou, rovnomernou distribúciou, kým nízky exces tvorí graf s tenkým chvostom a distribúciou sústredenou okolo priemernej hodnoty.