Kurz

Kurz je stanovená hodnota aktíva v jednotkách meny, napr. hodnota cenného papiera alebo inej meny. Kurz cenného papiera (cena CP) sa určuje výlučne na základe dopytu a ponuky po cennom papieri. Možno napríklad povedať, že kurz akcií spoločnosti XY je 100 Kč. Kurz meny je stanovenie ceny jednej meny v jednotkách meny druhej a má zložitejší zápis. Môže byť stanovený na základe dopytu a ponuky alebo centrálnou bankou, ovplyvňujú ho však i mnohé ďalšie kurzotvorné faktory.

Tvorba kurzu cenných papierov
Proces tvorby kurzu cenných papierov sa nazýva kotácia, prípadne kótovanie – určenie kurzu tvorcom trhu (market maker) za štandardných podmienok. Kurz cenných papierov, napr. akcií, je tvorený jediným faktorom – ponukou a dopytom po danej akcii. Dopyt a ponuku však ovplyvňujú ďalšie faktory, napríklad ich historický vývoj, hospodárske výsledky podniku, nálada na trhu, politická a ekonomická situácia a mnoho ďalších. Na základe týchto informácií sa investori rozhodujú, či budú konkrétny titul kupovať alebo predáva. Podľa toho, či je na trhu previs dopytu alebo ponuky, kurz cenných papierov rastie alebo klesá. Ponuka (dopyt) sa tvorí na organizovanom trhu – burze – a podľa nej tvorcovia trhu vytvárajú (kótujú) cenu. Dnes, v dobe rozšíreného on-line obchodovania, sa používa kontinuálny spôsob tvorby kurzu, kedy tvorcovia trhu neustále kótojú prichádzajúce pokyny. Na konci obchodného dňa sa kurz cenného papiera určí tzv. záverečnou aukciou.

Existujú rôzne metódy, ktoré sa snažia predpovedať, či kurz daného titulu bude rásť alebo klesať, napr. fundamentálna a technická analýza.

Zápis menového kurzu
Menový kurz je cena jednej meny vyjadrená v jednotkách inej meny. Je to pomer, pri ktorom sa medzi obchodujú medzi sebou. Určuje sa na základe aktuálnej ponuky a dopytu na devízovom trhu (známom ako forex – foreign exchange). V praxi sa kurz obvykle udáva ako podiel domácej meny k zahraničnej mene.

Menový kurz sa bežne zaznamenáva vo forme USD/CZK 19,90. Toto je historicky používaný zápis, tzv. kurzová notácia. Tento zápis bežne používa v zmenárňach, bankách a na forexe. Pri zápise kurzu záleží na poradí mien. Napríklad v menovom páre EUR/USD (euro/americký dolár) je hlavnou menou euro a vedľajšou menou americký dolár – obchoduje sa s eurami voči americkému doláru. Kurz sa vždy udáva za jednotku hlavnej meny. Kurz EUR/USD 1,35 znamená, že na nákup jedného eura potrebujeme 1,35 amerického dolára.

Tvorba menového kurzu a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
V minulosti, keď boli peniaze vyrábané z drahých kovov, sa jednotka meny odvodzovala od hodnoty drahého kovu, ktoré obsahovala. Kurz meny bol preto pomerne stabilný, rovnako ako ceny drahých kovov. Dnes, keď meny už nie sú kryté komoditami, sú výkyvy kurzov prakticky neustále. Menový kurz závisí do veľkej miery na krokoch centrálnych bánk. Ak centrálna banka vydá pokyn, aby vzrástlo množstvo meny dostupné v obehu, daná mena tým stráca svoju hodnotu voči ostatným, jej kurz oslabuje.

Menový kurz môže mať v princípe trojakú charakteristiku (tzv. režimy menových kurzov):

  • floating – centrálna banka do tvorby menového kurzu prakticky nezasahuje, ten je tak tvorený výlučne dopytom a ponukou na devízovom trhu
  • riadený floating – centrálna banka si ponecháva práva zasiahnuť do tvorby kurzu, no toto právo príliš často nevyužíva
  • režim fixných menových kurzov – centrálna banka sa zaviaže udržiavať pevnú výšku kurzu; pri vychýlení kurzu mimo stanovený interval musí reagovať nákupmi alebo predajmi meny na devízových trhoch