Konečná sadzba

Konečná sadzba je cena, pri ktorej sa uzatvára obchodná pozícia v okamihu exspirácie futures kontraktu. Týmto spôsobom prebieha vysporiadanie pozície u menových, príp. úrokových futures kontraktov. Futures kontrakty (futures) sú finančné nástroje, na základe ktorých sa zmluvné strany zaväzujú kúpiť (resp. predať) určitý objem aktív k určitému dátumu v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. V prípade menových futures sa špekuluje na posilnenie/oslabenie meny a v prípade úrokových futures sa špekuluje na pohyby úrokových mier. ČNB určuje každý deň úrokovú sadzbu platnú pre daný deň, rovnako ako aj referenčný menový kurz platný v daný deň.

Oba typy kontraktov, menové i úrokové, možno využiť na špekulácie alebo zaistenie rizika pred výkyvmi menového kurzu.

Príklad menového futures v praxi: Česká firma kupuje v júni termínový futures kontrakt na EUR (proti českej korune) so splatnosťou v decembri, aby sa zabezpečila proti riziku veľkého výkyvu menového kurzu. V decembri, pri dovoze surovín z Nemecka, totiž očakáva platba v EUR a výkyv kurzu by mohol negatívne ovplyvniť hodnotu tejto platby.

Tak ako pri každom kontrakte, aj pri menovom alebo úrokovom futures kontrakte je základným predpokladom štandardizácia obchodu, aby sa každý obchod uskutočnil v rovnakých podmienkach.

K základným bodom štandardizácie menových a úrokových futures patrí:

Určenie hlavnej a vedľajšej meny, ktorých sa kontrakt týka. V uvedenom príklade ide o EUR/CZK; prvá v poradí je hlavná mena, teda tá, ktorá sa nakupuje, druhá v poradí je tzv. vedľajšia mena, za jej kurz sa hlavná mena nakupuje.


Nominálna hodnota kontraktu – peňažná hodnota priradená kontraktu pred začiatkom obchodovania (napr. 10 000 EUR). Hodnota kontraktu neskôr ostáva nezmenená. Mení sa len hodnota vedľajšej (druhej) meny, ktorou je v príklade česká koruna, podľa aktuálnej situácie na devízovom trhu. V prípade úrokových futures sa z nominálnej hodnoty počíta výška úroku.

Referenčná úroková sadzba – určuje sa len pri úrokových futures. Táto hodnota slúži k výpočtu úroku z nominálnej ceny futures. Keďže úrokové sadzby sú v prípade každej banky odlišné, počíta sa ako priemer úrokových sadzieb vybraných (referenčných) bánk.


Cena denného vysporiadania – na konci obchodného dňa sa vždy určuje cena, podľa ktorej sa uskutoční denné vysporiadanie ziskov a strát. Vzhľadom na to, že rôzne banky majú na rovnaké produkty rôzne ceny, cena jednej banky by nebola objektívna. Preto sa počíta cena na záver obchodného dňa ako – jednoducho povedané – aritmetický priemer vybraných (referenčných) bánk.V prípade úrokových sadzieb sa namiesto ceny denného vysporiadania určuje tzv. referenčná úroková sadzba platná v konkrétny deň; počíta sa ako priemer úrokových sadzieb vybraných referenčných bánk.


Dátum exspirácie (ukončenie platnosti) kontraktu – deň exspirácie môže byť rôzny, líši sa v závislosti od konkrétnej burzy. Nesmie však pripadnúť na soboty, nedele a sviatky.


Cena konečného vysporiadania (konečná sadzba) – cena, pri ktorej je pozícia uzatvorená a za ktorú sa realizuje vysporiadanie kontraktu v deň jeho exspirácie. Aby vysporiadanie prebehlo za štandardných podmienok, je konečná cena rovná menovému kurzu, ktorý vyhlasuje ČNB pre daný deň a ktorý v prípade vysporiadania kontraktu možno považovať za najviac objektívny údaj o kurze. V prípade úrokových sadzieb sa konečná sadzba stanovuje z aktuálnej úrokovej sadzby vyhlasovanej každý deň ČNB a zmluvné strany si po vysporiadaní kontraktu vyplatia rozdiel medzi pevným úrokom stanoveným na začiatku platnosti kontraktu a pohyblivým úrokom platným v deň exspirácie.


Pozície vo futures sa zvyčajne vysporiadajú (uzavrú) pred exspiráciou kontraktu, t.j. držiteľ pozície uzavrie svoju pozíciu tak, že vstúpi do opačnej pozície na trhu. Samozrejme, účastník kontraktu sa môže rozhodnúť držať svoju pozíciu až do dátumu splatnosti kontraktu.