ITM

In-the-money, skrátene ITM, je jeden z troch typov pozícií, v ktorých sa môže nachádzať realizačná cena (strike price) pri opčných obchodoch. To, či je opcia v pozícii ITM, záleží na tom, či ide o call alebo put opciu. Zjednodušene možno povedať, že realizačná cena sa pohybuje pod trhovou cenou podkladového aktíva v prípade call opcie. Pri put opcii sa realizačná cena nachádza nad trhovou cenou podkladového aktíva v momente dojednávania opcie. Ďalšími dvoma pozíciami, v ktorých sa môže realizačná cena opcie nachádzať, sú out-of-the-money (OTM) a at-the-money (ATM).​

Opčná prémia a jej závislosť na pozícii opcie​

Pri zjednávaní opčných kontraktov hrá pozícia realizačnej ceny významnú úlohu. Závisí od nej veľkosť odmeny pre vypisovateľa (predajcu) opcie, tzv. opčnej prémie. Prémia je tvorená dvoma zložkami – vnútornou a časovou hodnotou opcie. Vnútorná hodnota opcie je určená práve podľa realizačnej ceny a predstavuje zisk, ktorý by sme dosiahli dojednaním a okamžitým uplatnením opcie. Preto v pozícii ITM je vnútorná hodnota závislá na vzdialenosti trhovej ceny a realizačnej ceny. Pri ostávajúcich opčných pozíciách (ATM, OTM) je vnútorná hodnota rovná nule.​

Časová hodnota opcie je potom časť opčnej prémie, ktorá umožňuje majiteľovi (kupujúcemu) uplatniť opciu až do dátumu exspirácie. Inými slovami ide o kompenzáciu pre vypisovateľa za to, že podstupuje riziko uplatnenia opcie jej majiteľom až do doby exspirácie. Časová hodnota vždy postupne klesá, tempo poklesu však nikdy nie je lineárne. V deň exspirácie sa rovná nule. Obdobie blízke ku dňu exspirácie, obvykle dva týždne, znamená pre časovú hodnotu opcie podstatne rýchlejší pokles, pretože v tomto čase je trhová cena podkladového aktíva v čase exspirácie lepšie predpovedateľná. Majiteľ opcie je schopný lepšie sa rozhodnúť, či danú opciu uplatní alebo ju nechá vypršať. Časová hodnota je tiež tvorená mierou volatility, keď na rozkolísanejších trhoch má majiteľ opcie vyššiu šance dosiahnuť realizačnú cenu a vypisovateľ, naopak, podstupuje väčšie riziko uplatnenia opcie zo strany majiteľa.​

Rôzne pozície opcií​

Pri rozhodovaní o tom, na akú hodnotu nastaviť realizačnú cenu, je dobré vedieť, že v pozícii ITM platíme predajcovi najvyššiu opčnú prémiu, pretože táto je tvorená vnútornou aj časovou hodnotou opcie. V pozícii ATM platíme len za časovú hodnotu, pretože vnútorná hodnota je rovná nule. Za opciu v pozícii OTM platíme najmenšiu opčnú prémiu, pretože aj v tomto prípade je tvorená len časovou hodnotou a vnútorná hodnota je nulová. V porovnaní s pozíciou ATM však predajca podstupuje menšie riziko toho, že opcia bude uplatnená, preto požaduje menšiu odmenu.​

Na záver si názorne ukážeme všetky tri pozície pre akciu XY, ktorá je v súčasnosti na hodnote 91,80. Skrátenú ponuku realizačných cien možno vidieť v tabuľke:​
 

V modrých políčkach sú uvedené hodnoty pre opcie v pozícii ITM. V zelených políčkach si môžeme všimnúť rovnaké hodnoty opcie pre typ call aj put, to znamená pozíciu ATM. V červených políčkach sú hodnoty pre pozíciu OTM. Táto tabuľka slúži len pre názornosť, je preto obmedzená na výber piatich realizačných cien pre oba typy opcií. V skutočnosti sa úrovne realizačnej ceny medze nekladú.​