Index nákupných manažérov

Index nákupných manažérov je celosvetovo používaný indikátor, ktorý charakterizuje sentiment vo výrobnom sektore a tým aj v celej ekonomike. V angličtine sa označuje ako Purchasing Managers' Index, odkiaľ pochádza jeho skratka PMI, pod ktorou je často uvádzaný. Počíta sa pre viac ako 30 krajín a každá má svoj národný PMI. Tento index je založený na každomesačných prieskumoch v súkromnom sektore a jeho hodnota je udávaná v percentách. Hodnota nad 50 % znamená zlepšenie, pod 50 % zhoršenie ekonomiky výrobného sektora.​

PMI zostavujú dve agentúry – Institute for Supply Management (Inštitút pre riadenie dodávok), ktorý ho zostavuje pre USA a Markit Group, ktorá index zostavuje v ostatných krajinách.

Index je zostavovaný na základe mesačných prieskumov zameraných na spoločnosti reprezentujúce konkrétny sektor v danej krajine. Prieskum kladie dôraz na päť kľúčových okruhov:​

 • úroveň produkcie (výstupu)​
 • nové objednávky od zákazníkov​
 • rýchlosť dodávok od dodávateľov​
 • stav zásob na sklade​
 • úroveň zamestnanosti​

Nákupný manažér​

Prieskumné otázky sú kladené tzv. nákupným manažérom vybraných spoločností. Ide o ľudí, ktorí sú zodpovední za nákup tovarov a služieb potrebných pre chod organizácie. Nákupný manažér teda dozerá na nákupy materiálov potrebných k výrobe, vybaveniu a zariadenia kancelárií, stavebných a ďalších dodávok. Hlavnou náplňou jeho práce je vyhľadávanie vhodných dodávateľov, cenové vyjednávania, kontrola kvality nakupovaných surovín a služieb, logistické riadenie dodávok a v mnohých prípadoch aj sledovanie a predikcia trendov v týchto oblastiach.​

Nákupní manažéri predstavujú takmer ideálnu základňu pre výskum, pretože majú najbližší prístup k potrebným informáciám. Vo väčšine prípadov sú prví, kto pocíti zmenu obchodných podmienok a teda aj firemnej výkonnosti.​

Nákupní manažéri majú pri odpovediach na otázky z uvedených oblastí tri možnosti – zlepšenie, zhoršenie alebo žiadnu zmenu. Odpoveď sa vždy vzťahuje na zmenu stavu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Do úvahy sa však berie len zlepšenie podmienok, resp. ich nezmenený stav, nie ich zhoršenie (viď Výpočet indexu). Manažéri sú tiež požiadaní o stručné vysvetlenie svojich odpovedí, čo pomáha ďalším výpočtom a hodnoteniu stavu ekonomiky. ​

Výpočet a interpretácia indexu​

Konštrukcia Indexu nákupných manažérov je nasledovná:​

PMI = (P1*1) + (P2*0,5) + (P3 * 0), kde​

P1 predstavuje percento odpovedí, ktoré ukazujú zlepšenie stavu,​

P2 predstavuje percento odpovedí, ktoré ukazujú na nezmenenú situáciu a ​

P3 predstavuje percento odpovedí, ktoré ukazujú na zhoršenie stavu.​

Pokiaľ by teda 100 % odpovedí hovorilo o zlepšení stavu, PMI by mal hodnotu 100,0. Pokiaľ by, naopak, všetky odpovede zaznamenali zhoršenie stavu, PMI by mal hodnotu 0. Pokiaľ by všetky odpovede hovorili o nezmenenej situácii v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, PMI by mal hodnotu 50. Z toho vyplýva aj interpretácia indexu:

 • ​PMI = 50 % - nedošlo k zmene stavu ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom,

 • PMI > 50 % - došlo k zlepšeniu situácie, pričom čím vyššie percento, tým väčšie je pociťované zlepšenie,


 • PMI < 50 % - došlo k zhoršeniu situácie, aj tu platí, že čím nižšie číslo, tým výraznejší je pociťovaný prepad.

   •  


     • ​​