Hedgingový pomer

Hedgingový pomer (hedge ratio) vyjadruje vo všeobecnosti mieru zaistenia (hedging) pozície, prípadne celého portfólia, voči potenciálnym stratám. V užšom zmysle môže odkazovať na viacero rôznych pomerov, napríklad pomer zaistenej časti portfólia voči celému portfóliu alebo hodnotu futures kontraktu voči cene podkladového aktíva. Často býva hedgingový pomer spájaný s deltou, čo je indikátor citlivosti ceny opcie na zmenu ceny podkladového aktíva tejto opcie.

Hedgingový pomer pozície
V tomto prípade vyjadruje hedgingový pomer vo všeobecnosti podiel medzi zaistenou časťou pozície a celkovou veľkosťou pozície.

Ak napríklad český investor drží akcie americkej spoločnosti za 10 000 USD, vystavuje sa tým menovému riziku. Keď si ale zároveň otvorí menovú pozíciu na 5 000 USD, čiastočne sa takto zaistí voči menovému riziku. Hedgingový pomer je v tomto prípade 0,5 (5 000 USD/10 000 USD) a znamená, že 50 % celkovej pozície je zaistené voči menovému riziku.

Vo všeobecnosti teda možno povedať, že hedgingový pomer vyjadruje percento investície, ktoré je zaistené voči riziku. Ak je hedginový pomer 0,65, znamená to, že 65 % pozície je zaistené voči riziku a 35 % pozície ostáva naďalej vystavené riziku.


Hedgingový pomer – delta
Hedgingový pomer vyjadruje podiel zmeny ceny opcie a zmeny ceny podkladového aktíva opcie v danom okamihu. Pokiaľ sa napríklad zmení cena akcie o 1 USD a opcia na to reaguje rastom ceny o 0,40 USD, hedgingový pomer je 0,4.

Hedgingový pomer slúži tiež ako mechanizmus pre výpočet správneho množstva akcií, prípadne iných derivátov či meny, k zaisteniu proti stratám portfólia zloženého z akcií alebo ďalších derivátov.

Ak investor vlastní napríklad 100 akcií a chcel by sa zaistiť proti riziku poklesu ich ceny, môže nakúpiť opcie, ktorej pohyb ceny bude negatívne korelovaný s vývojom ceny podkladových akcií. K výpočtu potrebného počtu opcií slúži práve delta, resp. hedgingový pomer.

Pokiaľ sú napríklad potrebné dve opcie na kompenzáciu zmeny hodnoty 100 kusov akcií, hedginový pomer je rovný dvom.


Hedgingový pomer – futures kontrakty
V prípade futures kontraktov vyjadruje hedgingový pomer pomer podiel hodnoty futures kontraktov a reálnej hodnoty podkladového aktíva tohto kontraktu, napríklad komodity. Pre obchodníkov s futures kontraktmi je hedgingový pomer vhodným nástrojom na identifikáciu a minimalizáciu tzv. základného rizika (basis risk). Toto riziko predstavuje nedokonalosť korelácie dvoch zaistených pozícií. Zjednodušene: ak má investor otvorené dve pozície, ktoré by mali byť negatívne korelované (ich hodnoty by sa mali pohybovať opačným smerom), základné riziko predstavuje riziko toho, že táto korelácia nie je stopercentne efektívna a dochádza k odchýlkam. Táto nedokonalá korelácia spôsobuje možné zisky a straty aj napriek zaistenej stratégii, čo vytvára ďalšie riziko stratégie.