Hedge fondy

Hedge fondy (hedge = zaistenie) sú skupinou investičných fondov, ktoré nepodliehajú takmer žiadnej regulácii. Hedge fondy sa usilujú o absolútne výnosy nezávislé na ekonomickom vývoji a môžu prinášať vysoké zhodnotenie vložených prostriedkov, ale aj vysoké straty. Poplatky za správu týchto fondov sú vyššie ako u ostatných fondov, pohybujú sa okolo 1 až 4 % p.a., pričom priemer je okolo 2 % ročne. Transparentnosť týchto fondov býva zvyčajne nižšia, preto sú určené výlučne vysokokvalifikovaným investorom, ktorí sú si vedomí všetkých rizík spojených s týmito fondmi a majú dostatok kapitálu.​

Ako funguje hedge fond​

Historicky prvý fond takéhoto charakteru bol založený v roku 1949 proti stratám bol zaistený tak, že investoval do dlhej pozície a zároveň sa istil krátkou pozíciou. Odtiaľ teda pochádza názov fondu – zaistený. V súčasnosti však väčšina fondov nie je proti riziku zaistená. Hedge fondy dnešnej doby kombinujú rôzne investičné stratégie, ktoré nie sú pre ostatné fondy prijateľné vzhľadom na vyššie riziko. Vďaka absencii regulácie si však hedge fondy môžu tieto stratégie dovoliť. 

Manažéri hedge fondov využívajú takmer všetky nástroje finančného trhu ako napr. akcie, dlhopisy, komodity či nástroje peňažného trhu a rôzne finančné deriváty. Hedge fondy boli dlhú dobu kvôli svojim prevažne špekulatívnym investičným stratégiám považované za vysoko rizikové. Na druhej strane, niektoré z používaných stratégií (long/short pozície, párové obchodovanie, trhovo neutrálne stratégie) využívajú to, že krátka a dlhá pozícia sa istia navzájom, čím sa snažia riziko strát minimalizovať. 

V poslednej dobe rastie popularity hedge fondov kvôli relatívne vysokej výnosnosti. Darí sa im v dlhodobom priemere prekonávať výnosy ostatných fondov aj priemerné výnosy trhu. V mnohých krajinách však do týchto fondov môžu investovať len kvalifikovaní investori a prístup širokej verejnosti do nich ostáva regulovaný. Hedge fondy napríklad nesmú inzerovať, obvykle majú aj strohé webové stránky, ktoré často poskytujú iba login pre investorov. Minimálny vstupný kapitál je zvyčajne obmedzený na sumu okolo 100 000 USD. Často sa tiež stáva, že ak fond vyzbiera dostatočný kapitál, pre ďalších investorov sa uzavrie. 

V hedge fondoch dochádza tiež často aj k obmedzeniu možnosti výberu investovaného kapitálu. Väčšinou sú dôvodom investície fondu menej likvidných aktív, preto býva s výberom peňazí spojená určená výpovedná lehota. Táto bývala napríklad štvrťročná, v súčasnosti sa však skracuje na obdobie okolo jedného mesiaca. 

V hedge fondoch väčšinou pracujú skúsení manažéri, ktorí sú niekedy priamo spolumajiteľmi týchto fondov a majú teda priamy záujem na ich výsledkoch. Títo manažéri bývajú patrične finančne odmenení. Hedge fondy nie sú takmer vôbec obmedzené reguláciami, vďaka čomu môžu investovať voľnejšie, viac experimentovať a dosahovať tak vyššie výnosy. ​

Najtypickejšie stratégie hedge fondov​

  • Long/short equity - pportfólio manažér vstupuje do dlhých aj krátkych pozícií v akciách, ich pomer mení podľa aktuálnej situácie na trhu​
  • High frequency trading - obchodovanie v extrémne krátkych časových intervaloch (rádovo desiatky obchodov za sekundu)​
  • Equity market neutral - podobná stratégii long/short equity, no pomer dlhých a krátkych pozícii je udržiavaný v pomere 50:50 Pair trading – na dvoch rôznych aktívach (napr. akciách) dochádza k otvoreniu jednej long a druhej short pozície, čím dochádza ku krytiu pozície a zníženiu rizika strát ​
  • Global macro - portfólio manažér sa snaží na základe politických udalostí alebo makroekonomických údajov odhadnúť vývoj ceny aktív (napr. menových kurzov, komodít a iných)​
  • Event driven - zameriava sa na trhové udalosti spojené so životným cyklom akciových spoločností, napr. zmeny vedenia, vlastníka, zverejnenie hospodárskych výsledkov, zmenu výplaty dividendy a pod.​
  • Leverage trading - obchodovanie na páku, kedy si hedge fond k vlastným prostriedkom (margin) požičia podstatne viac a znásobuje tak svoje zisky, ale i straty ​