Futures

Futures je finančný derivát, ktorého základom je dohoda dvoch strán o výmene určitého množstva podkladového aktíva pri vopred určenej cena a k vopred stanovenému dátumu realizácie obchodu. Ide o tzv. pevný druh kontraktu (zmluvy), čo znamená, že pri dohodnutom obchode sú obe strany zaviazané k svojim povinnostiam. Predajca futures kontraktu je povinný fyzicky dodať podkladové aktívum, kupujúci futures kontraktu je na druhej strane povinný fyzicky odobrať podkladové aktívum. Pomocou futures kontraktov sa môžu obchodovať napr. komodity (komoditné futures), meny (menové futures), akcie alebo dlhopisy.


Charakteristika futures kontraktov
S futures sa obchoduje výlučne na organizovanom trhu, teda na derivátovej burze. To je hlavná odlišnosť od ďalšieho, veľmi podobného derivátu – forwardu. Futures kontrakty sú štandardizované, t.j. každý kontrakt má vopred určené štandardné množstvo podkladového aktíva (napr. futures na ropu Brent má veľkosť 1 000 litrov). To prináša aj ďalšie výhody – na burze je vysoká likvidita a investor má istotu, že sa k svojim peniazom určite dostane, pretože zisky vypláca sama burza, nie protistrana.

Každý má priradeného partnera, počet obchodníkov teda nemôže byť nepárny. Aby burza neskrachovala, je určená minimálna výška zostatku na obchodnom účte (tzv. margin), ktorý musí zaplatiť a udržiavať každý, kto chce kúpiť futures. Táto suma je podstatne menšia ako samotná hodnota futures kontraktu a vypočítava sa z maximálnej čiastky, ktorú môže obchodník s určitou pravdepodobnosťou prerobiť za jeden deň. Na konci dňa mu je zisk pripísaný na účet, na ktorom je už zaplatená marža. V prípade straty sa mu táto suma odpočíta z marže a obchodník musí pre obchodovanie na ďalší deň svoju maržu doplniť.

Ďalším špecifikom futures kontraktov býva ich obvyklé obchodovanie na páku (leverage). Znamená to, že investor do obchodu vloží časť svojich peňazí (margin) a zvyšok peňazí mu požičia broker. To spôsobí, že investor ovláda s relatívne malým vkladom veľké množstvo finančných prostriedkov a môže dosahovať relatívne vysoké zisky, ale i straty. Bežne sa futures kontrakty obchodujú s pákou 1:100 a vyššou (t.j. investor ovláda pomocou svojich 1 000 USD kontrakt v hodnote 100 000 USD).


Príklad futures kontraktu
Predstavte si pestovateľa pšenice, ktorý sa chce zaistiť pred rizikom poklesu jej ceny. Predá teda futures kontrakty za zodpovedajúce množstvo a požadovanú cenu. V čase realizácie obchodu bude dodávať podkladový nástroj (pšenicu) a dostane zaň dohodnutú cenu, označovanú ako realizačná cena (strike price). Pestovateľ pšenice sa nazýva predajca derivátu a vystupuje v krátkej (short) pozícii. Jeho protistrana (napr. mlynár) je ten, kto bude v čase realizácie platiť realizačnú cenu a dostane dohodnuté množstvo pšenice. Označuje sa ako kupujúci derivátu a je v dlhej (long) pozícii.

Teraz si predstavte odlišnú situáciu – pestovateľ pšenice vstúpil do kontraktu so špekulantom. Ak cena pšenice v čase realizácie klesne pod úroveň realizačnej ceny, špekulant zaplatí viac než za koľko môže získanú pšenicu na trhu predať – výsledkom jeho špekulácie je strata. Pokiaľ by však cena v tomto období vzrástla, môže pšenicu okamžite predať za vyššiu cenu. Vstup do dlhej pozície je teda špekuláciou na nárast ceny podkladového aktíva. Výsledok obchodu s futures kontraktmi je vždy nulový – čiastka, ktorú jedna strana zarobí, je sumou, ktorú druhá strana prerobí. Podľa tejto logiky je teda vstup do krátkej pozície naopak špekuláciou na pokles ceny podkladového nástroja.


Špekulácia s futures kontraktmi
S prevažnou väčšinou futures kontraktov obchodujú práve špekulanti, preto v skutočnosti k fyzickému dodaniu aktíva pôvodnej protistrane zvyčajne nedôjde. Je to dané tým, že v dohodnutý dátum realizácie obchodu svoju obchodnú pozíciu špekulant uzavrie a predá. Tým vznikne situácia, kedy odoberá a dodáva rovnaké množstvo komodity a vyhne sa situácii, kedy by musel komoditu prevziať. Inou možnosťou ako sa vyhnúť fyzickému prevzatiu podkladového aktíva je tzv. Rollover.