Forward Outright


​Príkaz na obchodovanie s nástrojom Forex za pevnú cenu k určenému dátumu. Cena nástroja forward outright je spotová sadzba upravená o rozdiel úrokovej miery medzi oboma menami do splatnosti. Príkazy typu forward outright sa zvyčajne používajú ako hedging proti rizikám obchodovania na zahraničných trhoch.​​