Forexové signály​Forexový signál je vo všeobecnosti návrh na nákup alebo predaj menových párov, ktorý špecifikuje dobu a najmä úroveň trhovej ceny vhodnej pre obchod. Tieto signály sú vytvárané buď manuálne finančnými analytikmi či obchodníkmi alebo automatickými forexovými algoritmami. Takéto algoritmy využívajú pre svoje výpočty nielen výsledky technických analýz, ale zohľadňujú aj najnovšie správy a udalosti. K odoberaniu forexových signálov sa obchodník môže dostať za poplatok, no existujú aj systémy, ktoré ich distribuujú zadarmo; bezplatné služby však často obsahujú diskutabilné údaje a ich kvalita býva sporná. Objednané signály potom obchodník dostáva spravidla e-mailom, SMS správou či inou, podobne rýchlou cestou. Tieto signály môžu tiež obsahovať obchodný systém, ktorý obchodník používa na svojom počítači (tomu sa niekedy hovorí tzv. forex robot).


Princíp forexových signálov
Forexový signál zvyčajne obsahuje niekoľko údajov. Hlavným z nich je cena, ktorá je vhodná pre nákup alebo predaj daného menového páru. Spolu s ňou je obchodníkovi poskytnutá aj hodnota, pri ktorej by mal byť nastavený automatický predaj, aby sa zabránilo riziku vysokej straty – tzv. stop loss. Aby si obchodník mohol overiť správnosť signálov a získal dôveru v takýto systém, sú k zasielaným číslam priložené aj podporné grafy, výpočty a analýzy, z ktorých bola cena vhodná pre vstup do obchodu vypočítaná.

Pri objednávke forexových signálov je obchodníkovi zvyčajne ponúknutá skúšobná lehota, ktorá sa spravidla pohybuje medzi 7 až 30 dňami a počas ktorej platí nižší alebo nulový popla​tok. Počas tejto skúšobnej lehoty obchodník často dostáva k vyššie uvádzaným údajom aj inštruktážne videá k interpretácii forexových signálov.


Využívané stratégie​
Pri vytváraní forexových signálov sa analytici sústreďujú najmä na technickú analýzu, okrajovo potom na fundamentálnu analýzu a princíp price action. Z technických analýz sú najobľúbenejšie Ichimoku a intepretácia sviečkových grafov. Ichimoku je identifikačný systém založený na kĺzavom priemere, ktorý – podobne ako sviečkové grafy – poskytuje predstavu o potenciálnom smere pohybu ceny menového páru. Na rozdiel od sviečkového grafu sa pre výpočet krivky identifikujúcej oblasť podpory a rezistencie využívajú priemerné hodnoty sumy najvyššieho maxima a najnižšieho minima za určité obdobie (líši sa podľa druhu metódy). Výsledky technickej analýzy ukazujú krátkodobé i dlhodobé cenové trendy.

Fundamentálna analýza je zvyčajne používaná na akciových trhoch, kde dáva predstavu o finančnom zdraví a rastovom potenciáli obchodovaných firiem. Pri vytváraní forexových signálov môže slúžiť ako pomocný nástroj pre určenie dlhodobo podhodnotenej alebo nadhodnotenej meny makroekonomická analýza (namiesto spoločnosti analyzuje hospodárenie štátu a jeho obchodnej bilancie).

Princíp price action je vhodný pre určeniu pohybu ceny v extrémne krátkom časovom horizonte (rádovo desiatky minút až hodín) a je teda vhodný pre forex scalping (rýchle nakupovanie a predávanie menových párov). Táto analýza hodnotí výlučne základné cenové pohyby a nemá žiadne všeobecne definované postupy. Tento princíp je vysoko citlivý na psychologický element obchodovania a je vhodný pre špekulatívne obchody.

Dôležité je uvedomiť si, že k dispozícii neexistuje žiadny dokonalý systém forexových signálov, pretože taký by tvorcovia nemali záujem zverejniť. Preto si tiež veľké finančné firmy strážia svoje obchodné programy a nikomu ich neponúkajú.