First notice day

First notice day je termín používaný v súvislosti s obchodovaním na trhu s futures kontraktmi. Označuje sa tak deň, po ktorom môže byť držiteľ futures kontraktu požiadaný o fyzické vysporiadanie daného kontraktu. Inými slovami – ten, kto drží daný kontrakt po „first notice day“, je týmto upozornený, že sa blíži dátum fyzického vysporiadania kontraktu a má očakávať fyzické dodanie podkladového aktíva. Najčastejšie býva tento termín spájaný s futures kontraktmi, ktorých podkladovým aktívom sú komodity. 

Samozrejme, nie každý, kto kupuje futures kontrakty, chce v skutočnosti kúpiť podkladové aktívum. Tieto finančné nástroje sú vo veľkej miere obchodované výlučne za účelom poistenia sa proti pohybom ceny podkladového aktíva, či kvôli špekuláciám na pohyb ceny týchto kontraktov. Pre investorov tohto typu je mimoriadne nežiadúce fyzické vysporiadanie konkrétneho kontraktu, preto sa využíva first notice day. Slúži predovšetkým ako upozornenie, aby investori stihli včas zareagovať a vyhli sa tak fyzickému vysporiadaniu. Investori majú následne na výber – buď kontrakt predajú a zinkasujú zisk/stratu alebo si nechajú kontrakt prerolovať (tzv. rollover). Prerolovanie znamená zadanie pokynu brokerovi, ktorý aktuálnu pozíciu uzavrie a otvorí novú, s rovnakým kontraktom, no s neskorším dátumom dodávky. 

Termíny, v ktorých dochádza k first notice day, sa líšia v závislosti od typu kontraktu, typu podkladového aktíva či burzy, na ktorej sú futures obchodované. Zvyčajne však upozornenie prichádza tri dni pred začiatkom mesiaca, v ktorom má dôjsť k fyzickému vysporiadaniu. Ak je napríklad vysporiadanie kontraktu dohodnuté na júl a prvého júla je pracovný pondelok, za first notice day bude pravdepodobne určený niektorý z troch predchádzajúcich pracovných dní, teda streda až piatok (26. - 28. júna). First notice day je teda prvým dňom, kedy môžu predávajúci komodít oznámiť burze svoj záujem na fyzickej dodávke tovaru držiteľovi daného kontraktu. Opakom je last notice day, ktorý je posledným dňom, kedy tak môžu predávajúci urobiť. 

Ak investor drží futures po first notice day a nechce fyzické doručenie aktíva, môže sa objaviť hneď viacero problémov. Pri obchodovaní na margin, t.j. obchodovaní na páku (bežná prax na trhu s futures) môže broker od investora žiadať okamžité doplnenie peňažných prostriedkov na účte vo výške plnej ceny kontraktu. 

Takýmto spôsobom sa broker uisťuje, že investor bude mať dostatok peňazí na vysporiadanie kontraktu. V dôsledku vypovedania väčšiny kontraktov zo strany ostatných investorov dochádza po first notice day k zvýšeniu volatility ceny a k zníženiu likvidity daného kontraktu. 

Šancu predať svoj kontrakt má však aj investor, ktorý tak neurobil ešte pred first notice day. Na niektorých burzách je povolený predaj aj po first notice day, avšak za poplatky, ktoré vysoko prevyšujú bežné ceny. Iné burzy zase zastavujú obchodovanie s kontraktom počas first notice day. 

Jednoduchým riešením ako sa vyhnúť hazardovaniu s fyzickým dodaním tovaru je sledovanie dátumu first notice day a zbavenie sa kontraktu alebo jeho prerolovanie ešte niekoľko dní predtým. Väčšina investorov totiž nemá kapacity na fyzické prevzatie podkladového aktíva (ktorým môžu byť napríklad tisícky barelov ropy).