Fibonacciho technické štúdie

Fibonacciho technické štúdie sú veľmi populárne a využívané indikátory technickej analýzy, ktoré pomáhajú obchodníkom predpovedať budúci pohyb cien, ako napr. odhadnúť zmenu trendu. Patria teda medzi tzv. predikujúce indikátory. Sú odvodené od Fibonacciho číselnej rady a najčastejšie medzi ne zaraďujeme Fibonacciho retracement, oblúky, vejáre a časové rady.​

Fibonacciho číselný rad bol objavený Leonardom Fibonaccim, talianskym matematikom, okolo roku 1170 a predstavuje rad čísel, v ktorom súčet dvoch po sebe idúcich čísel určuje nasledujúce číslo, napr.: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 atď.​

Tieto čísla vykazujú množstvo vzájomných vzťahov, napr. skutočnosť, že podiel po sebe idúcich čísel sa blíži k číslu 1,618 (tzv. zlatý rez). Z týchto čísel a ich vzájomných vzťahov sú odvodené štyri známe Fibonacciho technické indikátory: návraty (retracements), oblúky (arcs), vejáre (fans) a časové pásma (time zones).​

Fibonacciho retracement (návraty)​

Fibonacciho retracement, označované aj ako Fibonacciho úrovne, sú nástrojom technickej analýzy, ktorý umožňuje obchodníkom sledovať body na grafe, kde pravdepodobne dôjde k otočeniu ceny.​

Ceny sa obvykle po dlhom pohybe vystavujú určitej korekcii a vracajú sa na tzv. Fibonacciho úrovne. Tie nájdeme, ak vezmeme vrchol a dno nejakého trend a priradíme im úrovne 0 % a 100 %. Medzi ne potom môžeme naskladať dôležité úrovne, konkrétne na 23,6 %, 38,2 %, 50 % a 61,8 %. Pri týchto úrovniach dochádza veľmi často k obratu korekcií a pokračovaniu nastoleného trendu.​

Návrat na 50 % a 100 % úrovne sa tomuto pravidlu vymykajú – nemajú s Fibonacciho číslami nič spoločné, no bolo vypozorované, že obchodníci tieto úrovne tiež používajú.​

Fibonacciho návraty teda ukazujú, na akých cenových úrovniach sa vytvárajú silné hranice podpory a resistencie (odporu). Pomáhajú určiť, kam by mohla cena po väčšom cenovom pohybe korigovať. Pravidlá Fibonacciho postupnosti možno využiť aj pri určovaní budúcich cenových úrovní, t.j. kam by sa mohla dostať cena, ak bude naďalej pokračovať v pohybe. Keďže Fibonacciho návraty sú jedným z najpoužívanejších nástrojov technickej analýzy, mnoho obchodníkov je aktívnych práve na nimi definovaných cenových úrovniach. Mnoho obchodníkov vyčkáva, kým cena dorazí na niektorú z týchto úrovní, aby zadali pokyn na nákup alebo predaj. Vďaka veľkému počtu rovnakých príkazov, ktoré mieria na trh, sa cena môže otočiť.​

Fibonacciho oblúky ​

Znázorňujú sa tak, že medzi dvoma extrémnymi cenovými bodmi, napr. medzi dnom a protiľahlým vrcholom, sa zakreslí trendová čiara. Potom sa zakreslia tri oblúky so stredom v druhom extrémnom bode – napr. pri vrchole. Oblúky sa opäť nachádzajú na úrovniach vyššie uvedených Fibonacciho retracementov. Takto zakreslené oblúky predpovedajú úrovne podpory a rezistencie, keď sa k nim ceny priblížia.​

Fibonacciho vejáre​

Zobrazia sa tak, že opäť sa zakreslí trendová čiara medzi dvoma extrémnymi bodmi, napr. medzi dnom a vrcholom. Z vrcholu sa vedie pomyselná vertikálna krivka (na grafe nie je viditeľná) a v miestach, ktoré odpovedajú Fibonacciho úrovniam 38,2 %, 50 % a 61,8 % sa prepojí označené dno a pomyselná vertikálna krivka. Vzniknutý „vejár“ ukazuje miesta možných cenových obratov. ​

Časové pásma​

Sú zobrazené ako séria vertikálnych kriviek, ktoré sú od seba vzdialené v intervaloch 1, 2, 3, 5, 8 atď. Obchodníci sledujú správanie cien okolo týchto kriviek. V týchto miestach sa totiž cena často otočí alebo stagnuje pred tým, ako bude pokračovať rovnakým smerom. 

Pri všetkých štyroch indikátoroch platí, že čím väčší počet kriviek sa objaví vo vzdialenosti od pomyselnej nuly, tým väčší význam majú. Na každej ďalšej nakreslenej krivke môže dôjsť s vyššou pravdepodobnosťou k zmene cenového pohybu. 

 Fibonacciho tenchnické štúdie patria medzi najpoužívanejšie indikátory technickej analýzy. Väčšina brokerov ich ponúka ako vopred naprogramovaný a voliteľný indikátor vo svojej obchodnej platforme. ​