EuroCOIN

EuroCOIN (niekedy tiež €-coin) je indikátor mesačného vývoja HDP v eurozóne, ktorý každý mesiac zostavuje Centrum pre výskum hospodárskej politiky (CEPR – Center for Economic Policy Research). Tento indikátor predikuje rast HDP v eurozóne na mesačnej báze, pričom je očistený o nepresnosti merania, sezónne a krátkodobé výkyvy, ktorým je samotné HDP vystavené. Indikátor poskytuje údaje o približnom vývoji HDP v eurozóne s veľkým predstihom, pretože údaje o HDP sú zvyčajne zverejňované štvrťročne, kým indikátor je zostavované mesačne.​

Výpočet indikátora EuroCOIN​

Výpočet EuroCOINu je založený na moderných ekonometrických a štatistických modeloch, pričom využíva reálne údaje z ekonomiky, finančného sektora a rovnako aj prieskumy trhov, ako napríklad podnikateľské a spotrebiteľské správanie. Indikátor EuroCOIN je teda komplexný – zohľadňuje údaje z priemyselnej produkcie, služieb aj verejného sektora. Každú z týchto zložiek pritom indikátor váži podľa jej historickej korelácie s ekonomickým cyklom, pričom dokáže odfiltrovať krátkodobé výkyvy (kratšie ako 14 mesiacov) a nepresnosti v meraniach.​

Podstata zostavovania EuroCOINu vychádza z kombinácie niekoľkých stoviek premenných, pričom indikátor využíva údaje z rôznych krajín eurozóny a tiež rôznych sektorov ekonomickej činnosti. To umožňuje odstránenie krátkodobých regionálnych či sektorových výkyvov. Dáta používané pre výpočet indikátoru sú očistené o tzv. trendovú zložku a využíva teda tzv. statické dáta. Preto tiež meria relatívnu zmenu HDP, nie jeho celkový objem, pričom túto zmenu meria kvartálne práve kvôli zverejňovaniu údajov o HDP, ktoré sa uskutočňuje na štvrťročnej báze.​

Rozdiely EuroCOINu a samotného HDP​

Sledovanie samotného HDP môže byť často zavádzajúce. V určitých mesiacoch môže byť rast HDP vysoký alebo naopak nízky kvôli rôznym sezónnym vplyvom. Takýto sezónny výkyv môže napr. mylne viesť k očakávaniu útlmu ekonomickej aktivity v eurozóne. Hodnoty HDP sú navyše vystavené chybám merania a sú často spätne revidované. V neposlednom rade môže byť HDP eurozóny ovplyvňované regionálnymi či sektorovými výkyvmi, pričom tieto faktory zohrávajú nezanedbateľnú úlohu pri sledovaní zdravotného stavu ekonomiky celej eurozóny.​

HDP je navyše merané a zverejňované na štvrťročnej báze, čo neposkytuje dostatočne rýchlu informáciu o stave ekonomiky v eurozóne. Na druhej strane je EuroCOIN zostavovaný mesačne. ​

Hlavné výhody EuroCOINu v porovnaní s HDP:​

  • EuroCOIN je očistený od sezónnych vplyvov na HDP​
  • EuroCOIN neobsahuje regionálne, prípadne sektorové výkyvy​
  • EuroCOIN je očistený o chyby merania a časté revízie, ku ktorých dochádza u HDP​
  • EuroCOIN je zverejňovaný na mesačnej báze, čo umožňuje lepšie predikovať vývoj HDP​

Ako indikátor interpretovať?​

Pokiaľ je sklon krivky indikátora pozitívny, znamená to zvyšovanie tempa rastu HDP, predovšetkým jeho cyklickej zložky. Naopak, negatívny sklon znamená klesajúce tempo rastu HDP. 

Pokiaľ v danom mesiaci indikátor prekročí samotný rast HDP a takáto situácia sa opakuje dlhšiu dobu, môžeme usudzovať, že nízke tempo rastu HDP je len dočasné a počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov dôjde k odbúraniu tejto skutočnosti, ktorá nemá vplyv na dlhodobý smer ekonomického cyklu. ​