ETF

ETF, alebo Exchange-traded fund, je investičný nástroj kapitálového trhu. Svojou charakteristikou pripomína otvorený podielový fond, jeho obchodovateľnosť má však bližšie k obchodovaniu s akciami. Tieto fondy vytvárajú a spravujú špecializované finančné inštitúcie, s ETF fondmi sa následne obchoduje na burzách (odtiaľ ich názov), čo im dáva veľmi dobrú likviditu a dostupnosť. ETF fondy sú veľmi obľúbené u menších investorov, pretože umožňujú investovanie relatívne malých súm do širokej škály cenných papierov alebo iných aktív.​

Obchodovanie s ETF​

Veľká časť ETF je tzv. indexovo naviazaná, t.j. zloženie fondu čo najvernejšie kopíruje skladbu konkrétneho indexu, na ktorý je fond naviazaný. To isté však poskytujú aj indexové podielové fondy, v porovnaní s nimi ale ETF ponúkajú podstatne vyššiu likviditu a dostupnosť. Účasť vo fonde je reprezentovaná certifikátom (obdoba podielového listu) a tieto certifikáty sú ďalej obchodované na burzách. To je rozdiel v porovnaní so spätným odkupom, ktoré praktikujú otvorené podielové fondy. Obchodovanie s ETF certifikátmi je veľmi podobné obchodovaniu s akciami. Využiť pritom možno bežné obchodné praktiky, ako napr. obchodovanie na páku (leverage), predaje nakrátko (short selling) či celý rad známych obchodných príkazov ako napr. stop-loss a iné. Tieto možnosti dodávajú obchodovaniu s ETF jednoduchosť a flexibilitu obchodovania s akciami.​

Ďalším dôležitým javom, ktorý sprevádza obchodovanie s ETF​​ je trhová cena ETF odvodzovaná na základe dopytu a ponuky na burze. To spôsobuje, že prakticky vždy existuje odchýlka medzi trhovou cenou fondu a čistou hodnotou jeho aktív (NAV). Tento vplyv je však eliminovaný arbitrážami, no aj napriek tomu môže bežne dosahovať rozdiel aj 2 %. Pri veľkých turbulenciách na trhoch môže tento rozdiel narásť ešte výraznejšie a ETF sa tak stávajú rizikovejšie.​

Správci ETF majú povinnosť zaisťovať neustálu likviditu svojich certifikátov – vystupujú v pozícii tzv. tvorcov trhu. Ďalšiu likviditu dodáva certifikátom aj fakt, že obchodovať s nimi je možné počas celej seansy a investori sa ich tak môžu zbavovať alebo nakupovať kedykoľvek chcú​.

Druhy ETF​

Ako už bolo uvedené, veľká časť ETF je tzv. indexová. Okrem toho však existujú aj iné, moderné nedindexové ETD, ktoré sú zamerané na rôzne sektory (napr. finančníctvo, stavebníctvo a pod.) alebo regióny, prípadne sú zložené z iných než akciových nástrojov. Toto opäť umožňuje pomerne jednoduchý prístup k rôznym druhom derivátov s obchodovateľnosťou akcie a malým počiatočným kapitálom. Medzi základné druhy ETF zaraďujeme: ​

  • indexové ETF​ - čo najvernejšie kopírujú zloženie konkrétneho indexu​
  • komoditné ETF​ - zložené z futures, príp. iných kontraktov na komodity (ponúkajú jednoduchšiu manipulovateľnosť v porovnaní so samotnými derivátmi)​
  • menové ETF - kopírujú vývoj jednej meny, príp. celého koša viacerých mien​
  • sektorové ETF​ - v podstate rovnaké ako indexové, no s tým rozdielom, že sú zamerané na konkrétny sektor alebo región​
  • pákové ETF​ - tieto fondy majú vďaka páke (leverage) podstatne vyššiu citlivosť na zmenu ceny. Ponúkajú napríklad trikrát rýchlejšie zhodnocovanie či znehodnocovanie​

Ďalšie výhody ETF​

Popri už spomenutých výhodách ETF vo forme dostupnosti a likvidity je ich ďalšou veľkou výhodou nákladnosť. V porovnaní s klasickými podielovými fondmi pri ETF odpadajú vstupné a výstupné poplatky, pretože investor platí obchodníkovi len províziu za sprostredkovanie obchodu. Aj u ETF existuje poplatok za správu fondu, je však niekoľkonásobne nižší ako u klasických podielových fondov. Pohybuje sa rádovo od 0,05 % (za pasívnu správu fondu) až po 0,5 % (za aktívne spravovaný fond), kým v podielových fondoch sa tieto poplatky pohybujú najčastejšie od 0,3 do 1 %. ETF navyše vyplácajú aj dividendy, príp. kupónové platby.​

Nevýhodou ETF je rozhodne rozdiel medzi trhovou cenou fondu a čistou hodnotou jeho aktív a ako už bolo uvedené, v období rozkolísaných trhov sa tento rozdiel ešte zväčšuje. Ďalšou nevýhodou je relatívne slabé pokrytie mimoamerických trhov (v porovnaní s podielovými fondmi).​