Downtick

Downtick je označenie pre burzovú transakciu, ktorá bola zrealizovaná pri nižšej cene ako predchádzajúca transakcia. Tento pojem tak v podstate označuje pokles ceny aktíva medzi dvoma transakciami. Opakom downticku je tzv. uptick, ktorý naopak znamená nárast ceny aktíva. Uptick teda označuje burzovú transakciu, ktorá sa uskutočnila pri vyššej cene ako predchádzajúca. Oba pojmy sú najčastejšie používané pri obchodovaní s akciami, počuť o nich je ale možné aj v súvislosti s ďalšími cennými papiermi a komoditnými obchodmi.​

Downtick a uptick – príklad​

Spoločnosť ABC je fiktívna firma, ktorej akcie sa momentálne predávajú na burze za 10 USD. Aby nastal downtick, musí sa ďalšia transakcia uskutočniť pri cene nižšej ako 10 USD. Naopak, aby nastal uptick, musí nasledujúca transakcia prebehnúť pri cene vyššej ako 10 USD.​

Tick

Oba pojmy sú odvodené od slova „tick“, ktoré sa v investorskej praxi bežne používa a znamená minimálnu zmenu ceny, ktoré môže aktívum vykázať. Rozlišujeme veľkosť ticku (minimálny pohyb ceny aktíva) a hodnotu ticku (zmenu hodnoty držanej pozície, ktorú vyvolá jeden tick). U akcií môže mať jeden tick veľkosť napríklad 0,01 USD – to znamená, že minimálny pohyb ceny akcie predstavuje 1 cent (hodnota ticku). O menšiu jednotku sa už cena akcie nemôže zmeniť. U akcií býva zvyčajne veľkosť ticku a jeho hodnota identická.​

Pri obchodovaní s futures je počítanie veľkosti a hodnoty ticku trochu zložitejšie. E-mini futures kontrakt na index S&P 500 má napríklad veľkosť ticku 0,25 – to však zodpovedá zmene hodnoty o 12,50 USD. Pokiaľ sa teda zmení cena futures kontraktu o 0,25 (napr. z 1 110,50 na 1 110,75), znamená to nárast hodnoty portfólia o 12,50 USD. Je to dané charakterom a štruktúrou futures derivátov.​

Pojem tick sa však používa aj ako všeobecné označenie zmeny ceny medzi dvoma transakciami. Tick teda vyjadruje zmenu ceny aktíva, pričom downtick a uptick sú pojmy, ktoré špecifikujú, či medzi dvoma transakciami došlo k poklesu alebo nárastu ceny.​

Využitie downticku a upticku v praxi​

Uptick rule – voľne preložené ako „pravidlo upticku“. Ide o pravidlo, ktoré zaviedla americká Komisia pre cenné papiere (SEC) v roku 1938. Toto pravidlo povoľuje „shortovanie“ akcií (predaj nakrátka) len v prípade upticku. Takýmto spôsobom sa má zabrániť shortovaniu akcií, ktoré už vykazujú downtick (pokles ceny), aby sa zabránilo ďalšiemu predajnému tlaku na akcie, ktoré už klesajú. V roku 2007 bolo toto pravidlo zrušené, naďalej sa však diskutuje o možnosti jeho opätovného zavedenia.​

Tick index – index, ktorá sa počíta ako rozdiel počtu akcií v upticku a počtu akcií v downticku; využívajú ho intradenní obchodníci k odhadnutiu aktuálneho sentimentu na trhu. Ide o veľmi krátkodobý indikátor, relevantný len niekoľko málo minút, pričom jeho charakter je vysoko špekulatívny. Využívajú ho predovšetkým obchodníci, ktorých pozície sú ovplyvňované pohybmi celého trhu.

Closing tick – voľne preložené ako „záverečný tick". Tento pojem označuje rozdiel medzi počtom akcií, ktoré uzatvorili obchodný deň v upticku a počtom akcií, ktoré deň skončili v donwticku. Ide o podobný indikátor ako „tick index", až na to, že closing tick je počítaný len jediný raz – na konci obchodného dňa a slúži k určeniu potenciálnej sily celého trhu. Najsledovanejší closing tick zverejňuje NYSE (New York Stock Exchange).​