Doba vypršania platnosti

Dátum vypršania platnosti opcie (exspirácia) je jedným z troch základných aspektov, potrebných pre úspešné dojednanie opcie so zmluvnou protistranou. Zjednodušene možno povedať, že ide o deň, na ktorom sa obe zmluvné strany dohodli pri uzatváraní opčného kontraktu, a v tento deň bude mať kupujúci poslednú možnosť využiť svoje právo uplatniť danú opciu. Opčné kontrakty možno dojednávať na opčných burzách, kde sú opcie vysoko štandardizované, alebo na OTC trhoch, kde vystupujú predovšetkým banky a dojednávajú sa tu neštandardizované opčné kontrakty.​

Pri dojednávaní opčných kontraktov na OTC trhoch je možné určiť exspiračný dátum na takmer ktorýkoľvek deň v roku vďaka tomu, že jednotlivé parametre opcie si určujú zmluvné strany sami. Naopak, dojednávania opcií na opčných burzách podlieha štandardizácii a preto sú exspiračné dni určené na tretí piatok v mesiaci. Vďaka tomu vykazuje burza dostatočnú likviditu.​

Opčné exspiračné cykly​

V roku 1973 bola otvorená Chicagská burza pre obchodovanie s opciami. Keďže dátum exspirácie je jeden z dôležitých parametrov opčného obchodovania, bolo nevyhnutné zaviesť určité pravidlá týkajúce sa exspirácie. Burza sa rozhodla pre rozdelenie opcií do troch cyklov, každý v trvaní štyroch mesiacov. Názorne to ukazuje tabuľka:​

 

Tieto pravidlá platili pre akciové opcie. Každej akcii bol priradený jeden z troch cyklov, no samotné priradenie nemalo žiadny súvis napríklad s ohlasovaným firemných výsledkov a pod. Napriek tomu obchodníkom takéto rozdelenie stačilo. V roku 1984 však obchodníci hľadali nové možnosti ochrany svojich pozícii i v kratšom horizonte. Burza im vyšla v ústrety a pridala súčasný mesiac, nasledujúci a dva mesiace z daného cyklu, aby bol zachovaný počet celkových mesiacov (t.j. štyri). Na nasledujúcom príklade si ukážeme i následné posunutie dátumu vypršania po exspirácii.​

Je január a uvažujeme o exspirácii v januárovom cykle. Pre dojednanie opčného kontraktu máme k dispozícii nasledujúce exspiračné mesiace: január, február, apríl a júl. Pretože každý tretí piatok v mesiaci dochádza k exspirácii, dôjde po januárovej exspirácii k posunu a k dispozícii sú mesiace február, marec, apríl a júl. Po následnom vypršaní februárovej exspirácie dochádza k ďalšiemu posunu k nasledujúcim mesiacom: marec, apríl, júl a október. Takýmto spôsobom sa určujú nasledujúce expiračné mesiace každého cyklu.​

Existujú i dlhodobé opcie, tzv. LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities), ktoré umožňujú dojednávať opčné kontrakty na dobu dlhšiu ako jeden rok, maximálne však tri roky. K vypršaniu platnosti týchto opcií dochádza vždy v januári. ​

Európske a americké opcie​

Vzhľadom k dátumu exspirácie rozlišujeme dva typy opcií: opcie európskeho a amerického typu. Rozdiel medzi nimi je v uplatnení danej opcie od jej nákupu (predaja) až po dobu vypršania platnosti (exspiráciu). Európsku opciu môžeme počas jej platnosti len kupovať alebo predávať, nemôžeme ju však v tomto období uplatniť. K uplatneniu dochádza až v momente exspirácie. Na druhej strane americkú opciu môžeme nakupovať, predávať a tiež kedykoľvek v období platnosti aj uplatniť, nemusíme teda čakať až do dátumu exspirácie.​